Zisk zemědělcům, to je, oč tu běží

Následující informace jsou určeny pro ty, kteří chtějí dosáhnout při pěstování kukuřice na zrno maximálního zisku v každém ročníku a zároveň si uvědomují, že kromě přímých tržeb získávají navíc to nejcennější pro půdu, na které hospodaří, a to organickou hmotu z velkého množství zapravených posklizňových zbytků.

Při pěstování kukuřice na zrno je vždy primárním parametrem výběru hybridu jeho výnosový potenciál a rychlost uvolňování vody ze zrna v daných podmínkách. Může být ovšem chybou stavět na výsledcích nejrůznějších pokusů jednoho roku. Kukuřice na zrno reaguje na vliv ročníku různou měrou. Proto jsou nejcennější výsledky z víceletého zkoušení ÚKZÚZ anebo z víceletých poloprovozních pokusů ve stejných lokalitách České republiky. Teprve z nich lze vysledovat stabilitu výnosů zrna jednotlivých hybridů ovlivňovanou ročníkem.

Jako příklad si uveďme výsledky zkoušení ÚKZÚZ v raném zrnovém sortimentu v letech 2011–2013 (graf 1). Nejvyšší výnosový potenciál a zároveň ročníkovou stabilitu jednoznačně prokázal dvouliniový hybrid KWS Millesim (FAO 250/250). Jeho vysoká odolnost
vůči počátečnímu chladu na jaře mu umožňuje rychlý start, což vytváří časový předstih pro kvetení a posléze pro ukládání škrobu a tvorbu výnosu zrna. Jeho výborná odolnost vás ponechá v klidu, co se týká houbových chorob stonků, listů i zrna. Pěstujte ho v řepařské oblasti na  zrno, v bramborářské oblasti na kombinované využití na zrno i siláž pro vysokoprodukční dojnice.

V tomtéž sortimentu můžete vysledovat další velmi cenný hybrid KWS na zrno, a to Kaduras (FAO 240/ 240). Jedná se o nejranější hybrid se zrnem typu koňský zub s nejrychlejším uvolňováním vody ze zrna (graf 1). To ho předurčuje k prvním sklizním na zrno v řepařské oblasti již počátkem října. Výhoda z toho plynoucí je jednak možnost zahájit sklizeň kukuřice na zrno včas a získat zdravý, nezaplísněný produkt a zároveň využít zpravidla vyšší cenu za zrno kukuřice na počátku kukuřičných žní. Při vlastním sušení příznivě ovlivňuje i ekonomiku výroby vzhledem k nízké spotřebě energie na dosušení zrna na požadovanou skladovací vlhkost. Rajonizace jeho pěstování na zrno je v celé řepařské oblasti, kde doporučujeme na kvalitních stanovištích vyšší hustotu setí až 100 tisíc zrn jako důležitý
výnosotvorný prvek. V bramborářské oblasti můžete volit Kaduras též i na výrobu energeticky bohaté siláže.

Jednoznačnou výnosovou stabilitu zrna prokazuje v posledních třech letech v pokusech i na provozních plochách hybrid Konkretis (FAO 280/ 270). V poloprovozních pokusech letošního roku znovu zaujímal nejvyšší příčky v celé republice (tabulka) a patří k hybridům s nejvyšším ziskem na hektar vzhledem ke svému výnosovému potenciálu a výbornému, rychlému uvolňování vody ze zrna. Patří do nejrůznějších podmínek celé řepařské oblasti.

Letošní vlhký podzim znovu pěstitelům kukuřice na zrno důrazně připomněl, že pro výslednou ekonomiku je velice důležitou vlastností také zdravotní stav hybridů. Vždyť odolnost vůči houbovým chorobám je jeden ze sledovaných parametrů ve zkouškách ÚKZÚZ, neboť vykazuje patrné rozdíly mezi hybridy. Zaplísněné zrno totiž nelze bez ekonomické újmy zkrmovat vlastnímu dobytku a na trhu bývá až neprodejné. Hybridy ze šlechtění KWS jsou na špičce jak výkonnosti, tak kvality zrna. Jednoznačně k nim patří perla středně raného zrnového sortimentu hybrid KWS 9361 (FAO 300/290). Rekordní výnosy zrna v kukuřičné a řepařské oblasti, rychlé dozrávání
zrna se „skokovým“ uvolňováním vody, snadný výmlat i sušitelnost a perfektní zdravotní stav posunují hranice výnosů zrna na provozních plochách do oblasti 12–15 t/ha podle podmínek stanoviště a úrovně agrotechniky.

Kukuřice na zrno má svoje pevné místo v osevních postupech progresivně smýšlejících zemědělců. Využití zrna je velmi rozmanité a zcela jistě ještě lidstvo není na konci všech možností této královny plodin. Inovativnost šlechtění KWS přispívá svým velkým dílem k využití jejího ohromného potenciálu po celém světě.

Ing. Zdeňka Románková,
regionální obchodní manažerka,
KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *