Filtr

Vliv biopesticidů na obsah alfa hořkých kyselin ve chmelu

Již několik let se stupňuje tlak ze strany Evropské unie na snížení vstupů měďnatých fungicidů do porostů chmele. Důvodem bylo především zjištění negativního vlivu reziduí mědi na půdní makroorganismy. Toto zjištění se zakládalo na monitorovacích studiích v porostech chmele a mělo za následek snížení akceptovatelné dávky mědi na 4 kg ročně. Tato skutečnost odstartovala intenzivnější hledání nových alternativ ochrany.

Kategorie: Chmel

Aktuální články

Nadlimitní obsah insekticidu u jablek

Další jablka z Polska s nadlimitním obsahem pesticidů objevila v tržní síti Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Jablka odrůd Gala obsahovala rezidua insekticidu chlorpyrifos v množství 0,2 mg/kg, což je dvacetinásobek maximálního povoleného limitu (0,01 mg/kg.)

Kategorie: Ochrana rostlin

Biologicky aktivní látky mají budoucnost

Chemická ochrana rostlin proti škodlivým činitelům se stále častěji potýká s kritickým pohledem odborníků i veřejnosti. Ing. Roman Pavela, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, je jedním z odborníků, kteří hledí na svět očima biologické ochrany. „Zabýváme se biologicky aktivními látkami z rostlin, které mají pesticidní...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Ozimá řepka na pozemcích s Plasmodiophora brassicae

S rozšířením pěstebních ploch řepky narůstá i důležitost jejích chorob, které byly v minulosti opomíjené. Jedním z významných patogenů se v posledních letech stal organismus Plasmodiophora brassicae Wor., původce nádorovitosti kořenů brukvovitých. Jedná se o půdní patogen napadající všechny rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) včetně řepky, hořčice, ředkve olejné nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Výnosné a zdravé pšenice

Každoročně vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) seznamy doporučených odrůd hlavních polních plodin, jejichž cílem je usnadnit orientaci uživatelům v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům i zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Pod dohledem čedičových vrcholů

Polní den pod Ranou je již tradičním setkáním pěstitelů pšenice kolekcí odrůd společnosti VP Agro, spol. s r. o., a Saatbau Česká republika s. r. o. Na pozemcích dobroměřického zemědělského družstva měli účastníci polního dne možnost zhlédnout devatenáct odrůd ozimé pšenice pořádajících firem.

Kategorie: Odrůdy

Jak dál v semenářství trav

Pěstování trav na semeno je tradičním odvětvím rostlinné produkce v České republice, s bezmála stoletou tradicí. Je však také činností náročnou, vyžadující technologické zázemí i potřebné znalosti a zkušenosti. Je ale také – při dosažení vyššího než průměrného výnosu – aktivitou vysoce rentabilní. Jaký je současný stav semenářství trav v...

Kategorie: Travní porosty

Monitoring virové žloutenky vodnice v roce 2017

Virus mozaiky vodnice (TuYV), způsobující virovou žloutenku vodnice, nabývá v porostech ozimé řepky na významu. Je to do určitě míry dáno tím, že v souvislosti se zákazem insekticidního moření osiva došlo k nárůstu populací hlavního přenašeče – mšice broskvoňové. Podzimní období je pro šíření viru klíčové.

Kategorie: Olejniny