Celkem sedmnáct různých hybridů od FAO 230 do FAO 350 si mohli návštěvníci prohlédnout na polním dnu KWS, který proběhl na pozemcích ZAS Bečváry a. s. Věnován byl zvláště odrůdám určeným na zrno a jeho součástí byla i jejich sklizeň a vyhodnocení vybraných materiálů.

Ing. Petr Růžička, jednatel společnosti KWS OSIVA s. r. o., na úvod připomněl, že osevní plocha kukuřice vzrostla meziročně o 15 %, tedy zhruba o 12 000 ha. Je to důsledek toho, že se loni nepodařilo zasít všechny plochy pšenice a kvůli poklesu poptávky po sladu se selo méně ječmene. Zemědělci proto zvolili zrnovou kukuřici. Její výnosy dosahují až 15 t/ha a zároveň roste i cena, uvedl Ing. Růžička. Připomněl, že se tak zároveň plní veřejná zakázka na udržení úrodnosti a organické hmoty v půdě. Zrnová kukuřice totiž kromě ekonomických benefitů nabízí další přidanou hodnotu v podobně posklizňových zbytků. Podle Ing. Růžičky se vždy tvrdilo, že se v nich na pole vrátí zhruba 4000 korun na hektar jen v čistých živinách, ale při dnešních cenách hnojiv to bude určitě ještě více. Dodal, že v Polsku zvedli plochu zrnové kukuřice o 300 000 ha a produkci také finalizují.

Ing. Alois Nouzák, předseda představenstva ZAS Bečváry, připomněl, že kvůli špatnému podzimu 2020 setí neprobíhalo dobře. V roce 2021 některé plochy kukuřice poškodil silný vítr a na zpoždění žní do určité míry doplatila příprava pozemků. Například řepku se proto nepodařilo zasít ideálně. Upozornil, že vysoké ceny za komodity se projeví v roce 2021, ale vysoké náklady, například na dusíkatá hnojiva, až následující rok. Dodal, že přes jejich úrodné pozemky, v místě, kde se polní akce tradičně koná, by v budoucnosti měla procházet vysokorychlostní trať.

V pokusu si návštěvníci mohli prohlédnout i novinku roku 2021, tříliniový hybrid Amavit se zrnem typu zub. Ing. Monika Tomínová, manažerka pokusu, k němu uvedla, že se jedná o rychle dozrávající hybrid, s vysokou tolerancí ke stanovišti. Má výbornou odolnost vůči chladu, což se projevilo i v letošním roce. Na zrno je vhodný jako do obilnářské zemědělské výrobní oblasti, tak do teplé bramborářské. Připomněla, že v registračních pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v letech 2018–2019 dosáhl v segmentu velmi raného zrna výnos 111 % oproti kontrolním hybridům.*

Další podrobnosti přinesl týdeník Zemědělec.

Pásové aplikace pesticidů v porostech zakládaných do širších řádků představují technologii se začaly ověřovat již v 80. letech minulého století. V této době vznikly dvě základní koncepce, které představovaly cílenou aplikaci na řádek kulturní rostliny nebo aplikaci do meziřádku.

Píše o tom v Zemědělci, v tématu týdne věnovanému pěstování kukuřice spolu s dalšími autory doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., působí na České zemědělské univerzitě v Praze. Autoři uvádějí, že přestože se v době vzniku technologie poukazovalo na efekt snížení spotřeby účinných látek, primárně herbicidů, na jednotku plochy z hlediska ekonomických a ekologických dopadů, jednalo se i o další agrotechnické důvody. Ty se odvíjely od technických možností strojů a také spektrum účinných látek herbicidů z hlediska fytotoxického působení na kulturní rostliny.

Je nutné poznamenat, že pásové aplikace byly přímou reakcí na první velkou vlnu ekologizace zemědělství, která se v Evropě začínala intenzivně rozbíhat právě v 80. letech. Významným problémem omezující efektivitu mechanické regulace plevelů v širokořádkových plochách bylo odstranění plevelů z řádku kulturní rostliny, která byla omezena přesností setí a nedostupností technických prostředků pro odplevelení řádku rostlin. U zelenin, ale i u plodin citlivých k nabízeným herbicidům (cukrovka, slunečnice apod.), se řešila možnost efektivní regulace širokého plevelného spektra při eliminaci kontaktu herbicidu s kulturní rostlinou, uvádějí autoři.

Kukuřice však zůstávala stranou. Jednak z důvodu jejího obecného vnímání, jako plodiny, která tzv. do „ekologie nepatří“. Ovšem také proto, že bylo dostupné široké spektrum herbicidů bez negativního působení na rostliny kukuřice. Zahrnutí kukuřice do systémů pásové aplikace se změnilo s rozvojem systémů ozelenění meziřádků. Později i jako reakce na nárůst rizik spojených s jejím pěstováním ve vztahu k degradačním procesům půdy v návaznosti na nárůst pěstebních ploch (dominantní krmivo pro krávy na mléko a následně produkce bioplynu). Paradoxně vývoj pásových aplikací brzdily i systémy setí do nezpracované půdy či do mulče a svůj význam ztrácely také při využití GM rostlin rezistentních k herbicidů, což již dnes neplatí.*

V rámci odborné polní akce Den Zemědělce v Kameni představila společnost RWA Czechia, s. r. o., čtyři hybridy kukuřice. „Naše standardní nabídka hybridů kukuřice byla založena zejména na silážních hybridech,“ upozornil Ing. Robert Lenárt, portfolio manažer osiv společnosti RWA za region Moravy. K takovým hybridům patří i dvojice prezentovaná v Kameni – MAS 16B a Monster. Novinkou jsou hybridy kombinované, a to jak na zrno, tak siláž, konkrétně ES Constance a ES Yakari. Pro pěstitele firma připravila také novou mobilní aplikaci AgroTEMPO s širokým využitím od výběru odrůd, přes pěstování až po jejich sklizeň.

Společnost RWA dodává na český trh osiva všech důležitých osivářských firem, které působí v Evropě. Navíc má i vlastní exkluzivní nabídku. „Každý šlechtitelský program má určitou silnou stránku, výhody, které se snažíme přenést do naší nabídky,“ vysvětlil Ing. Lenárt s tím, že k pěstitelům se dostávají jen ověřené a odzkoušené hybridy, jež mají předpoklad uplatnění v praxi.

U nových hybridů ES Constance (FAO 200) a ES Yakari (FAO 220) zdůraznil kombinované využití na velmi rané zrno i na siláž. Určené jsou podle zástupce firmy RWA na zrno i do méně příznivých a pro pěstování kukuřice okrajových oblastí – v tomto segmentu přinášejí kombinaci dobrého zdravotního stavu a výnosu, který zajistí ekonomiku pěstování i díky nízké sklizňové vlhkosti. Na siláž lze tyto hybridy zařadit mimo jiné i ve sledu po senážním žitě, kde zvládají rizika s tím spojená, v pokročilé vegetační době tady větší riziko sucha, nebo vyšší teploty.

„Jako firma klademe při šlechtění hybridů kukuřice důraz zejména na kombinaci vysokých rostlin, silného olistění a robustních palic pro produkci kvalitní siláže s vysokým podílem zrna,“ uvedl na Dni Zemědělce v Kameni Ing. Viktor Mačura, MBA, zástupce společnosti Saaten-Union CZ, s. r. o. V nabídce této firmy naleznou zákazníci nejen hybridy určené na siláž, ale také na zrno. Velkou výhodou portfolia kukuřice společnosti Saaten-Union podle Ing. Mačury je, že mnohé silážní hybridy lze pěstovat současně na zrno nebo CCM při dosažení požadované kvality.

Novinkami firmy Saaten-Union pro rok 2022 zařazené do přehlídky v Kameni jsou Leguan, Glutexo a Sumumba. Nejranější je Leguan (FAO 230 S/240 Z), vzrůstný hybrid určený na siláž pro krmení skotu i pro bioplynové stanice, ale také na zrno. Registrovaný je jak v Německu, tak v České republice, kde dosáhl velmi dobrého výnosu zelené i suché hmoty a vysokého výnosu zrna, které je důležitou součástí kvalitní siláže. Podle Ing. Mačury množstvím hmoty konkuruje daleko pozdnějším materiálům. Stay green tohoto hybridu pak zajišťuje delší sklizňové okno i ve složitějších letech.

Glutexo (FAO 240 S/250 Z), listový typ hybridu nepřehlédnutelný díky robustní palici, tvořící podle Ing. Mačury i dvě špičky. Zajišťuje také energeticky bohatou siláž s velmi dobrou stravitelností pro vysokoprodukční dojnice, poskytuje i velmi vysoké výnosy zrna (či CCM). Se stay green efektem zapadá do trendu nastupujících hybridů, upozornil dále Ing. Mačura.

Hybridem do složitých podmínek pro kukuřici, který zvládne chlad i sucho, je Sumumba (FAO 250 S/260 Z) se středně vysokými až vyššími rostlinami. Jedním z předpokladů úspěchu je velmi rychlý počáteční vývoj umožňující rostlinám maximálně využít půdní vláhy pro vegetativní vývoj před nadcházejícím obdobím přísušků. Sumumba má podle Ing. Mačury duální využití na zrno (se stabilními a vysokými výnosy) i na siláž, charakteristickou vysokým podílem zrn. Opět jde o hybrid s dobrým stay greenem, společnost Saaten-Union u něj zdůrazňuje také zdravé rostliny a palice.

Více informací přináší článek v týdeníku Zemědělec.

Nejširší přehlídku hybridů kukuřice měla v Kameni firma KWS OSIVA s. r. o., mezi nimi i dvě novinky pro rok 2022 – Ludmilo (FAO 230 Z/240 S) a Amavit (FAO 230 Z/230 S). Výsledky pokusů společnosti KWS Osiva i Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) zařadily novinku Ludmilo k prémiové značce silážních hybridů Best4Milk. „Takto označeny mohou být jen prémiové materiály, které splňují tři zásadní parametry – vysoký výnos z hektaru, vysoký obsah živin, zejména škrobu a zároveň vysokou stravitelnost zbytku rostliny,“ vysvětlil Ing. Petr Růžička, jednatel společnosti KWS OSIVA. Ludmilo je plastický hybrid s velkou tolerancí ke stanovišti, výnosovou stabilitou a velmi dobrým zdravotním stavem. K optimálnímu termínu sklizně siláže napomáhá široké sklizňové okno, doplnil řečník.

Druhá novinka, Amavit, je především zrnová kukuřice s možností využití i na siláž. Podle Ing. Růžičky jde o velmi raného nástupce hybridu Kabrinias (FAO 230 S/230 Z), který bude letos končit. U hybridu Amavit upozornil dále vedle vysokého výkonu a tolerance ke stanovišti také na velmi dobré uvolňování vody ze zrna, což z něj činí materiál s vynikající ekonomikou pěstování. Velmi dobrý má také zdravotní stav a pěstitelé ocení i dobrou odolnost vůči chladu a stresu.

Společnost KWS Osiva letos poprvé plošně zakouší výsledky tříleté intenzivní práce, a to stanovení optimálního termínu sklizně silážní kukuřice pomocí satelitního sledování obsahu sušiny porostu (Dry Matter Monitoring – DMM). Tato služba je pro zákazníky společnosti KWS Osiva zdarma a týká se prozatím dvanácti hybridů kukuřice, pro které byla na základě dvou- až tříletého sběru velkého množství dat vypracována robustní kalibrační křivka. Do budoucna by v tomto režimu měly být všechny prémiové hybridy silážní kukuřice společnosti KWS Osiva. Zákazník pro užívání nové technologie se vedle zakoupení osiva hybridu s minimálně dvouletou kalibrací musí už jen zaregistrovat na myKWS a nahrát do této aplikace pozemky po zasetí.

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Odrůdy vhodné to bramborářské výrobní oblasti představila na Dni Zemědělce v Kámeni společnost Limagrain Central Europe SE, organizační složka. Jednal se jak o letošní novinky jako jsou hybridy LG 31.268 a LG 31.217, tak o zavedené materiály.

Sortimentem provázela zástupkyně společnosti Ing. Milena Mařáková. Uvedla, že hybrid LG 31.268 (FAO 260) je kromě jiného vítězem projektu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., který zkoumal stravitelnost škrobu a neutrálně detergentní vlákniny. U tohoto hybridu se ve srovnání s kontrolou prokázala až o 9,4 % vyšší stravitelnost neutrálně detergetní vlákniny, což znamená více než dva litry mléka na dojnici a den. Hybrid je vzrůstný, velmi zajímavý po nutriční stránce. FAO je ale pro bramborářskou výrobní oblast hraniční, upozornila, Ing. Mařáková.

LG 31.217 (FAO 230) je silážní hybrid, který nahrazuje již vyřazený LG 31.233. Typ zrna je mezityp, rostlina je vzrůstná, objemná a širokolistá. Co se týká pěstitelských podmínek, je určená spíše pro intenzivní pěstování, ale podle Ing. Mařákové nezklame ani na složitějších pozemcích a těžších půdách. „Setí do studené půdy, vlhkého prostředí, jsme si vyzkoušeli v letošním roce a odrůda nemá v tomto směru žádný handicap,“ shrnula.

Hybrid LG 31.224 ve shodném FAO 240 nahradil hybrid LG 30.248, který byl pěstitelům velmi dobře známý. Je poměrně vzrůstný, nenáročný na pěstitelské podmínky, a v porobnání LG 30.248, také výnosnější, uvedl Ing. Mařáková s tím, že je doporučený na siláž.

Primárně k produkci zrna je určen LG 31.250 (FAO 240), ale je výborný i na technologickou siláž pro pro pěstitele, kteří pěstují kukuřici určenou pro bioplynové stanice. „Je vzrůstný, ale podtrhla bych u něj vysokou suchovzdornost. V letech 2017 a 2018, kdy nastupoval do našeho portfolia, prokázal vynikající výkonnost právě v suchých podmínkách,“ shrnula Ing. Mařáková.

Pět hybridů kukuřice vhodných pro Vysočinu představila na Dni Zemědělce v Kámeni společnost AGROFINAL spol. s r. o. Její ředitelka Ing. Henrietta Dolinská připomněla, že společnost působí letos v České republice 25. rokem a ve VOD Kámen dělají pokusy asi 20 let.

Ing. Dolinská konstatovala, že cílem společnosti je trvalé hledání genetiky s cílem co největšího přínosu pro zemědělce. Proto ji, kromě jiného, testují v jednotlivých regionech České republiky. V nedávné době vytvořili marketingovou značku Liga výnosných, která reprezentuje vlajkové lodi, nosné i pro rok 2022. Jedná se o hybridy kukuřice ES Joker, ES Bond a ES Faraday. Ing. Dolinská připomněla, že skupina Agrofinal Group má dvě obchodní značky: Agrofinal a Candor, obě jsou silné ve velmi raném a raném sortimentu. Kromě kukuřice mají v sortimentu mají i další plodiny. Například sóju s bílým pupkem, nebo slunečnici, u které zaznamenali opět nárůst ploch.

Jednotlivé hybridy detailně představil zástupce společnosti Ing. Otto Šrůta. ES Eurojet (FAO 220 na siláž, 210 na zrno) má tvrdý typ zrna, jedná se o dvouliniový hybrid. „Materiál využíváme na Vysočině především na kukuřičnou siláž pro dojnice, ale lze ho zařadit i po žitě. Když se zaseje po žitě kolem 15 května, tak se sklízí na siláž v optimální sušině,“ popsal.

ES Hubble (FAO 230s/220z) je také dvouliniový hybrid s tvrdým typem zrna. Materiál by měl na Vysočině nahradit odrůdu Delphine, kterou tam pěstují už 15 let a zemědělci o ni mají stále zájem. ES Hubble je vysoký, palice je dostatečně velká a rostlina má vzpřímené listy. Na Vysočině ho používají na kukuřičnou siláž, v lepších oblastech se dá využít i na zrno.

ES Bombastic (FAO 240s/230z) je vlajková loď společnosti pro Vysočinu, učený je na siláž. „Je z našich materiálů nejprodávanější. Stále si drží dobrou pozici,“ uvedl Ing. Šrůta. Dodal, že rostlina je vysoká a má excelentní palice. Dobře snáší chlad na jaře a přirůstá i za takových podmínek. S odvoláním na zkušenost z praxe uvedl, že při zkrmování siláže z tohoto hybridu se zvýšila užitkovost o dva lity na den. Lze ho využít i na vlhké zrno a v lepších oblastech i na zrno. V dobrých podmínkách se podle Ing. Šrůty mimořádně odmění.

ES Joker (FAO 250s/240z) je novinka, registrovaná v České republice v roce 2020 a člen již zmíněné Ligy výnosných. Jedná se univerzální materiál, na Vysočině se využívá především na siláž. Rostlina je vysoká a má výše nasazené palice. Lze ho využít i na vlhké zrno. Ing. Dolinská doplnila, že ES Joker má všech pět P a v prodejích úspěšně dohání zavedenou odrůdu ES BOMBASTIC.

ES Bigben (250s/250z) na Vysočině využívají především pro vysokoprodukční dojnice. Podle Ing. Šrůty vykázal během registračních pokusů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v letech 2016–2017 mimořádné výsledky stravitelnosti organické hmoty (ELOS) V ČR byl registrován v roce 2017. Jedná se o tříliniový hybrid a je vysoce plastický.

Společnost Agrofinal je na trhu již skoro 25 let, po tuto dobu vám vždy přináší svoji nabídku hybridů kukuřic postavenou na vysoké kvalitě osiv, spojené s individuálním přístupem k zákazníkům a kvalitním poradenstvím.

Dnes, bychom vám rádi představili exkluzivní výnosné hybridy ES Bond, ES Joker a ES Faraday, kteří jsou lídry „Ligy výnosných Agrofinalu“ a zaručují vysoký výnos a kvalitu.

ES Bond – lídr „Ligy výnosných“

Univerzální dvouliniový hybrid s FAO 260 na siláž a s FAO 250 na zrno pro mnohostranné využití se špičkovým výnosem silážní hmoty a výborným podílem palic. Typ zrna je tvrdý až mezityp, vhodný do mlýnů na výrobu kukuřičné mouky. Vyznačuje se výnosovou stálostí v proměnlivých ročnících posledních let. Vyniká velmi vysokým výnosem siláže o vysoké kvalitě a stravitelnosti. Hybrid je vhodný i pro bioplynové stanice a k výrobě bioetanolu.

Přednostmi jsou výnosová stabilita na všech stanovištích, odolnost vůči počátečnímu chladu a suchu a plasticita. ES Bond se hodí na všechny typy půd včetně těžkých. Hybrid je odolný proti chorobám a nepoléhá. Rostlina vyniká rychlým počátečním vývojem, vyšším vzrůstem, bohatým olistěním, dobře ozrněnou velkou palicí a stay green efektem.

ES Bond byl v roce 2019 zaregistrován pro své vynikající vlastnosti současně v Německu a Polsku.

ES Joker – nejlepší hybrid pro nejlepší pěstitele

Po dvouletém zkoušení ÚKZÚZ s výbornými výsledky byl v roce 2020 v ČR úspěšně zaregistrován.

Jedná se o špičkový produkt raného sortimentu kukuřic. ES Joker je excelentní univerzální hybrid s číslem ranosti FAO 250 na siláž a s FAO 240 na zrno. Hybrid je dvouliniový, vysoký typ se vzpřímenými listy, velmi bohatě olistěnou rostlinou a velkou palicí. Typ zrna je tvrdý až mezityp. Hybrid ES Joker se řadí k materiálům s nejvyšším výnosem a také nejvyšší stabilitou výnosu v různých půdních podmínkách. Přínosem je také odolnost k suchu a stay green efekt. Hybrid je rajonizovaný do bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti, vyznačuje se plasticitou, rychlým počátečním vývojem a dobrým zdravotním stavem. Vyniká velmi vysokou kvalitou silážní hmoty a špičkovou stravitelností. V roce 2019 se stal nejprodávanější novinkou v České republice. Kombinace velmi vysokého výnosového potenciálu a výnosové stability dělá z hybridu ES Joker „TOP Hybrid“ v raném sortimentu kukuřic. Hybrid také doporučujeme do bioplynových stanic.

Nejvyšší výnos a stabilita výnosu řadí ES Joker ke špičce na trhu, což potvrzuje i česká registrace hybridu

ES Faraday – univerzální výnosově silný hybrid

Univerzální dvouliniový materiál pro pěstování na zrno, siláž i pro bioplynové stanice s FAO 310 na siláž a FAO 300 na zrno. Rostliny jsou vysoké, velmi dobře olistěné s velmi dobrým zdravotním stavem a silným Stay green efektem. ES Faraday nese známku Roots Power, má tedy lépe vyvinutý kořenový sytém, vyšší stabilitu rostlin i lepší odolnost vůči stresovým faktorům. V závěru vegetace vykazuje velmi rychlý dry down efekt zajišťující sklizeň zrna s nízkou vlhkostí. Typ zrna je mezityp až zub. Hybrid je zařazen také v systému Fertcorn. Své skvělé vlastnosti potvrdil v sezóně 2020, kdy např. v podniku Tagros a. s., Troubelice dosáhl výnosu siláže 22,86 t/ha CSH, v roce 2019 výsledku 25,50 t/ha CSH.

Čirok, výhodná alternativa kukuřice do budoucnosti

V portfoliu společnosti Agrofinal se nachází několik vysokovýkonných hybridů čiroku určených pro siláž, bioplyn a zrno. Čirok má oproti kukuřici hned čtyři zásadní výhody, poskytuje dobré výnosy za sucha, nevyžaduje velké množství organických a minerálních hnojiv, pesticidů ani vody. Z tohoto důvodu se čirok stává dobrou alternativou ke kukuřici, neboť zrno čiroku vyžaduje o 51 % méně vody než zrno kukuřice. Což dokazuje jeho skvělé hospodaření s vodou. Pěstování čiroku je levnou alternativou kukuřice, a proto je možné dosáhnout příznivé ekonomiky také v horších oblastech pěstování.

BMR Gold X – výnosný vícesečný čirok

Jedná se o výborný vícesečný BMR čirok typu súdánská tráva se střední raností určený na siláž a bioplyn. Mutace BMR (Brown Mid Rib) snižuje obsah ligninu o 40–60 %, což zvyšuje stravitelnost. Hybrid dosahuje velmi vysokého výnosu i za sucha, výnosový potenciál je 40–45 t/ha (zelené hmoty). Stravitelnost OL 58–60 %, obsah cukru je vysoký, pohybuje se v rozmezí 20–22 %, obsah škrobu je 3–5 %.

Styx – nejlepší volba pro siláže

Vysoko výnosný robustní čirok s výškou až 3,5 m, díky které dosahuje vysokého výnosu silážní hmoty. Hybrid je vhodný jak na siláž, tak i na bioplyn. Vysokých výnosů dosahuje i v suchých oblastech.

ES Foehn – nová alternativa zrnového čiroku

Zrnový čirok pro teplejší oblasti, který dosahuje nižší výšky a nepoléhá. Vyznačuje se stay green efektem v suchých oblastech. Přednostmi jsou dobrý zdravotní stav, vysoký výnos zrna a jistota dozrávání.

Jarní řepky Axana

Společnost Agrofinal vám také přináší výkonnou, ranou odrůdu jarní řepky Axana. Rostliny jsou středně vysokého typu, mají rychlý počáteční vývoj a velmi dobrou odolnost k poléhání. Obsah oleje v semeni je vyšší, obsah GSL je nízký.

Ing. Kristýna Kysilková
Agrofinal s. r. o.*

Společnost Syngenta pravidelně přináší na trh nové a výkonnější hybridy nejen v silážním, ale i v zrnovém segmentu. V loňském roce měli pěstitelé k dispozici šest nových materiálů – SY Amfora, SY Invictus, SY Ambador, SY Ignis, SY Solandri a SY Minerva. V letošní sezóně přidáváme další dva, jeden označený kódem SA0669 (SY Liberty) a SY Nomad. S loňskými novinkami máme velké plány.

Pojďme si je blíže představit a také trochu připomenout přínosy našich speciálních šlechtitelských programů Powercell™ a Artesian™.

Powercell – vysoce stravitelné hybridy

Označení pro naši genetiku vysoce stravitelných silážních hybridů se stále více dostává do povědomí pěstitelů. A rozhodně to není náhoda, neboť hybridy SY Campona a SY Gordius pravidelně obsazují první příčky v kvalitě na ÚKZÚZ. Syngenta je díky tomuto speciálnímu šlechtitelskému programu schopna nabídnou pěstitelům kromě vysokých výnosů také excelentní stravitelnost vlákniny a s novou generací také vysoký obsah škrobu v siláži, což je kombinace, kterou na trhu prakticky neuvidíte. Powercell hybridy fungují spolehlivě na mléko i bioplyn.

Příklad:

Z výživářského hlediska můžeme přínos Powercell genetiky velmi lehce ukázat přes produkci mléka na modelovém příkladu.

Při průměrném výnosu kukuřičného hybridu cca 15 t/ha, 30 % škrobu, sušině 33 % atd.

S každým +1 % stravitelnosti vlákniny = přibližně +185 l mléka/ha navíc, vynásobíme cenou řekněme 9 Kč/l mléka = +1665 Kč/ha. Genetika Powercell dosahuje v průměru +2–3 % stravitelnosti vlákniny vs. standardní hybridy, takže se dostáváme až na 3*1665 Kč = +4995 Kč/ha na mléce jen díky stravitelnosti.

S vyšším ha výnosem či obsahem škrobu (+1 % škrobu = asi +200 l mléka/ha) se samozřejmě tento benefit výrazně zvyšuje, což je směr, na nějž jsou šlechtěny nové Powercell hybridy, zejména SY Amfora, SA0669 (SY Liberty) a SY Kardona. Odpověď na otázku, zda se pěstování hybridů Powercell vyplatí, necháme na vás...

Artesian – genetika suchovzdorných hybridů Syngenta

Můžeme říci, že v případě standardního průběhu počasí je jejich výkonnost na úrovni či lehce nad výkonností klasických hybridů. Čím více se ale v sezoně projevuje sucho, tím větší pozitivní rozdíl ve výnosu Artesian hybridy pěstitelům přináší.

Pojďme si nyní trošku blíže představit některé konkrétní hybridy:

SA0669 (SY Liberty) – FAO 220 siláž – PowerCell – NOVINKA

SY Liberty je žhavá novinka v silážním segmentu z genetiky Powercell. Jedná se o genetiku, která vychází ze stejné produktové řady jako SY Amfora = vysoký výnos, vysoká stravitelnost, vysoký obsah škrobu. Když k tomu ještě přidáme excelentní počáteční růst a toleranci vůči chladu, tak máme v rukou ideální hybrid do vyšších a chladnějších poloh.

SY Liberty – nový Powecell hybrid s genetikou SY Amfora v raném silážním segment

SY Nomad – FAO 240 siláž – PowerCell – NOVINKA

SY Nomad je velmi univerzální hybrid pro produkci mléka i bioplynu. Je to vysoká kukuřice s mohutným olistěním, vykazuje výborné hodnoty v testování na bioplyn v Německu. Výnosově velmi stabilní i na sušších lokalitách.

SY Amfora – FAO 260 siláž/zrno – PowerCell

Tomuto hybridu věnuji speciální pozornost. Jedná se o nejnovější generaci hybridů Powercell, která se oproti předchozím generacím vyznačuje kromě vysokého výnosu a stravitelnosti také excelentním obsahem škrobu, což potvrzují i data z ÚKZÚZ. Dlouhodobé výsledky ukazují obsah škrobu nad 35 %, stravitelnost na úrovni hybridů SY Campona a SY Gordius, které pravidelně vítězí ve stravitelnosti na ÚKZÚZ. Když k tomu ještě přidáme nejlepší hodnocení v odolnosti vůči chladu, tak jsem přesvědčen, že pěstitelé budou s tímto hybridem nadmíru spokojeni.

SY Amfora – unikátní kombinace výnosu a současně špičkové stravitelnosti a obsahu škrobu v siláži

SY Invictus – FAO 230 siláž/240 zrno

Tento hybrid se vyznačuje excelentními výnosy hmoty z ha bez ohledu na ročník a stanoviště. Jedná se o velmi vysokou kukuřici, která má univerzální využití pro siláž na mléko, bioplyn, ale také na zrno. Kvalitou siláže se pohybuje velmi blízko genetice Powercell, avšak přísným měřítkem SY Invictus těsně neprošel. To však znamená, že ve srovnání s klasickými hybridy má nadstandartní parametry kvality.

SY Glorius – FAO 260 siláž zrno

Tento hybrid nejlépe popíši oficiálními čísly. První místo ve výnosu siláže na ÚKZÚZ 2018–2019. Nejvyšší rostlina v našem portfoliu raných siláží. Artesian genetika, kterou používáme pro suchovzdorné hybridy, byla potvrzena taktéž na ÚKZUZ, kde SY Glorius obsadil první příčku. Když k tomu přidáme, že tento hybrid je pěstován i na zrno, získáme vysoce výkonný a současně flexibilní hybrid.

SY AMBADOR – FAO 260 zrno/siláž – Artesian

Letošní sezona přinesla již na jaře zvýšený požadavek na ranější koňské zuby. SY Ambador doplňuje segment našich hybridů SY Fenomen a SY Fregat. Jedná se o hybrid s vysokým zrnovým potenciálem a současně velmi dobrou sklizňovou vlhkostí zrna. Velmi dobře doplňuje špičku a svou suchovzdornost potvrdil ve státních odrůdových zkouškách na Slovensku, kde dosáhl výnosů nad 110 % při jedné z nejnižších sklizňových vlhkostí.

SY Ignis – FAO 320 zrno/siláž – Artesian

Nový hybrid ve středně pozdním segmentu, který nahradil v našem portfoliu hybrid SY Dartona. Jedná se o velmi flexibilní materiál s vysokými výnosy zrna a dobrou ekonomikou sušení. Díky vyššímu vzrůstu ho lze použít i do siláže.

SY Solandri – FAO 360 zrno/siláž

Hybrid s excelentním výnosovým potenciálem zrna. Přestože se nejedná o genetiku Artesian, vykazuje i velmi stabilní výkony v sušších lokalitách. Je typický velmi robustním klasem. Díky mohutnému habitu rostliny se hodí také pro silážní využití.

Pevně věříme, že Vám článek přinesl potřebné informace a doufáme, že některé z hybridů kukuřice Syngenta se stanou základem pro vaši produkci siláže či zrna a pomohou vám v podnicích či na farmách navýšit profit.

Za tým Syngenty bychom všem chtěli popřát klidné prožití podzimních a zimních měsíců bez lockdownů a jiných pohrom. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na náš tým obchodních zástupců, kontakt na toho svého naleznete na našich webových stránkách.

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.
technický manažer pro kukuřici CZ/SK
Syngenta*

Komplexní sortiment odrůd kukuřice představila na Dni Zemědělce společnost Pioneer, která spadá pod firmu Corteva. Vedle zavedených hybridů si návštěvníci mohli prohlédnout i dvě novinky.

Hybridy představil zástupce společnosti Pioneer Ing. Roman Chvalkovský. Novinkou, zaregistrovanou v minulém roce v Nizozemsku, je hybrid B2556B (FAO 250). Má 18 řad, typ zrna je mezityp, podle Ing. Chvalkovského bude hrát v jejich nabídce významnou roli.

V letošním roce byl v České republice registrován hybrid P7948. Vyniká délkou palice, především při dostatku vody, rostlina má slabší stonek. „V kvalitě siláže je důležitý poměr palice k habitu rostliny. Tady je hodně přes 60 %,“ uvedl zástupce firmy. Silážní hybrid je podle podkladů společnosti vhodný do bramborářské oblasti s rozšířeným uplatněním suchého zrna pro zpracování v kukuřičných mlýnech. Silážní hmota je kvalitní s vysokou úrovní stravitelnosti vlákniny, hybrid poskytuje vysoké výnosy hmoty.

Ing. Chvalkovský upozornil na zajímavý hybrid P8358 (FAO 250) se zrnem mezityp až zub. Společnost o něm na svých stránkách uvádí, že hybrid je určený k produkci velmi kvalitní silážní hmoty pro krmení skotu, ale i do bioplynové stanice. Hodí se pro pěstovaní v bramborářské a v chladnější řepařské oblasti.

Na Pelhřimovsku je podle Ing. Chvalkovského nejprodávanější P8201. „I když je je na trhu déle, dává slušné výnosy a má vynikající kvalitu siláže. Hodí se i pro bioplyn,“ charakterizoval ho. Určen je především do bramborářského výrobního typu. Patří k nejpěstovanějším silážním hybridům od Pioneeru a hodí se pro vysokoprodukční dojnice i intenzivní výkrm skotu.

Hybrid P8244 (FAO 240–250) je podle společnosti Pioneer velmi podobný silážnímu hybridu P8201, a to ve vysoké produkci silážní hmoty, její kvalitě a ranosti. Určený je pro pěstování v typických bramborářských oblastech Vysočiny, jižních a západních Čech a podobně. Rostliny jsou vysoké, se širokými listy. Určený je též k produkci vlhkého a suchého zrna.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down