Celkem sedmnáct různých hybridů od FAO 230 do FAO 350 si mohli návštěvníci prohlédnout na polním dnu KWS, který proběhl na pozemcích ZAS Bečváry a. s. Věnován byl zvláště odrůdám určeným na zrno a jeho součástí byla i jejich sklizeň a vyhodnocení vybraných materiálů.

Ing. Petr Růžička, jednatel společnosti KWS OSIVA s. r. o., na úvod připomněl, že osevní plocha kukuřice vzrostla meziročně o 15 %, tedy zhruba o 12 000 ha. Je to důsledek toho, že se loni nepodařilo zasít všechny plochy pšenice a kvůli poklesu poptávky po sladu se selo méně ječmene. Zemědělci proto zvolili zrnovou kukuřici. Její výnosy dosahují až 15 t/ha a zároveň roste i cena, uvedl Ing. Růžička. Připomněl, že se tak zároveň plní veřejná zakázka na udržení úrodnosti a organické hmoty v půdě. Zrnová kukuřice totiž kromě ekonomických benefitů nabízí další přidanou hodnotu v podobně posklizňových zbytků. Podle Ing. Růžičky se vždy tvrdilo, že se v nich na pole vrátí zhruba 4000 korun na hektar jen v čistých živinách, ale při dnešních cenách hnojiv to bude určitě ještě více. Dodal, že v Polsku zvedli plochu zrnové kukuřice o 300 000 ha a produkci také finalizují.

Ing. Alois Nouzák, předseda představenstva ZAS Bečváry, připomněl, že kvůli špatnému podzimu 2020 setí neprobíhalo dobře. V roce 2021 některé plochy kukuřice poškodil silný vítr a na zpoždění žní do určité míry doplatila příprava pozemků. Například řepku se proto nepodařilo zasít ideálně. Upozornil, že vysoké ceny za komodity se projeví v roce 2021, ale vysoké náklady, například na dusíkatá hnojiva, až následující rok. Dodal, že přes jejich úrodné pozemky, v místě, kde se polní akce tradičně koná, by v budoucnosti měla procházet vysokorychlostní trať.

V pokusu si návštěvníci mohli prohlédnout i novinku roku 2021, tříliniový hybrid Amavit se zrnem typu zub. Ing. Monika Tomínová, manažerka pokusu, k němu uvedla, že se jedná o rychle dozrávající hybrid, s vysokou tolerancí ke stanovišti. Má výbornou odolnost vůči chladu, což se projevilo i v letošním roce. Na zrno je vhodný jako do obilnářské zemědělské výrobní oblasti, tak do teplé bramborářské. Připomněla, že v registračních pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v letech 2018–2019 dosáhl v segmentu velmi raného zrna výnos 111 % oproti kontrolním hybridům.*

Další podrobnosti přinesl týdeník Zemědělec.

Správné založení porostu kukuřice je jedním ze základních předpokladů dosažení vysoké produkce a kvality kukuřice bez ohledu na směr využití. Chyby při setí lze jen velmi těžko napravovat následnými opatřeními. Pokud se nepodaří dosáhnout optimálního počtu jedinců na jednotce plochy pro dané stanoviště, hybrid i užitkový směr, je negativně ovlivněna výše i kvalita výnosu.

Správné založení porostu kukuřice je jedním ze základních předpokladů dosažení vysoké produkce a kvality kukuřice bez ohledu na směr využití. Chyby při setí lze jen velmi těžko napravovat následnými opatřeními. Pokud se nepodaří dosáhnout optimálního počtu jedinců na jednotce plochy pro dané stanoviště, hybrid i užitkový směr, je negativně ovlivněna výše i kvalita výnosu.

Termín výsevu kukuřice je v České republice velmi široký. V každém podniku musí být zvolen tak, aby co nejlépe využíval vhodnou dobu vegetačního období. Standardní hranice začátku setí kukuřice je dána teplotou půdy v místě uložení kukuřičného semene. Pro rychlé klíčení semene je optimální teplota 8–10 °C. Tomu odpovídá termín setí od poloviny dubna do 10. května. Řada velkých pěstitelů kukuřice se z organizačních a technických důvodů často snaží o velmi časné setí kukuřice. Při včasném setí je nutné předem prověřit kvalitu osiva (moření, chladový test).

Důsledky brzkého setí za chladného počasí jsou zpomalené klíčení rostlin, pomalé vzcházení, zpomalení růstu kořenů, snížená schopnost přijímat živiny. Na druhé straně pozdní setí po 10. květnu přináší zpravidla snížení výnosu minimálně o 15 %. Přitom je tím také výrazně oddálena sklizeň a není optimálně využita vegetační doba kukuřice.

 

Hustota porostu

Je ovlivňována velkým počtem faktorů. Při jejím stanovení je potřeba zohlednit ranost hybridu, jeho toleranci k zahuštění, dále vláhové podmínky stanoviště, úroveň výživy porostu a také intenzitu slunečního svitu na daném stanovišti. Doporučená hustota porostu zpravidla klesá s délkou vegetační doby hybridu. Rovněž je třeba hustotu porostu výrazně snížit při pěstování kukuřice na nevhodných stanovištích. Při stanovení výsevku je dobré zvýšit doporučený počet semen o asi 10 %, aby byla eliminována nižší polní vzcházivost a úbytek rostlin během vegetace. V České republice se doporučená hustota porostů pohybuje v rozmezí 7–11 rostlin na m2 (tab. 1).

Při kontrole stanovené hustoty setí se vychází ze zjištěného počtu rostlin v náhodně vybraných úsecích řádků v různých místech porostu (délka úseku 5 m). Ze zjištěného průměrného počtu rostlin na jednom úseku se odvozuje hustota porostu (tab. 2).

 Hloubka setí

Je volena v závislosti na půdních podmínkách, kalibraci osiva a termínu setí. Musí být stanovena tak, aby osivo bylo uloženo do vlhké půdy a zároveň byla zabezpečena přirozená kapilarita vody v půdě. Při optimálních podmínkách (teplota půdy 8–10 °C ) se hloubka setí určuje podle vzorce:

hloubka setí = HTS semene * 2/100

Při raném setí se do vzorce dosadí koeficient 1,5. Pak zpravidla vychází hloubka setí 3–4 cm (v půdě je obvykle dostatek vody). Nejčastěji volí farmáři hloubku setí 5–6 cm. Hlubší setí (7–8 cm) tzv. na vláhu je doporučeno zejména v suchých letech.

Secí stroje

Přesné secí stroje s pneumatickým nebo mechanickým ústrojím patří ke standardnímu vybavení většiny pěstitelů kukuřice. Většina z nich je vybavena zařízením pro aplikaci hnojiv pod patu.

Při setí musíme pravidelně kontrolovat opotřebení nařezávacích disků (vadné disky ihned vyměnit, jinak dochází ke špatnému rozdělení osiva v řádku), opotřebení zapravovacích kol (rovnoměrné zakrytí zrna) a tlak vzduchu v pneumatikách (souvisí s pohonem secího ústrojí). U pneumatických secích strojů musí být navíc důkladně a pravidelně kontrolována celá vzduchová soustava stroje.*

Kontrola kvality setí se provádí již v průběhu setí, neboť při ní je možné ještě eliminovat vznikající chyby. Velmi důležité je, aby se kontrola provedla vždy při změně hybridu, při přejezdu na nové pole a také po každé opravě secího stroje.

 

Ing. Jiří Řenč,

regionální obchodní manažer,

KWS OSIVA s. r. o.

 

Pěstování a konečné užití kukuřice v oblasti, kterou dnes pro KWS zastupuji, se mění velmi rychle a v mnohém neuvěřitelně dynamicky. Samozřejmě je to dáno výstavbou
bioplynových stanic v regionu, ale rovněž v sousedním Bavorsku.

Před sedmi lety pro nás bylo nepředstavitelné dodávat energetickou silážní hmotu do Bavorska, dnes je podle kvalifikovaného odhadu dodáváno do sousedního Bavorska 150 000 tun. Jen do bioplynové stanice Arschwang je dodáváno 50 000 tun silážní hmoty. Rovněž je dodáváno 15 000 tun LKS do vzdálenosti 125 km pouze z hybridů KWS. Je nutno podotknout, že jde převážně o zrnové typy Ricardinio, Podium, Silvinio a silážní hybrid Ronaldinio. Osetí provádějí naši zemědělci, sklizeň a doprava leží na odběrateli, cena v posledním období byla 1500 korun za tunu, výnosy byly na úrovni 20 tun drcených palic. Je nutno ještě doplnit, že čeští zemědělci dostávají zpět bezplatně granulovaný digestát.

Dále se hybridy KWS uplatňují při pěstování kukuřice u německých zemědělců hospodařících v regionu. Zde se tyto hybridy uplatňují ze 100 procent. U německých sedláků se plocha kukuřice každoročně zvětšuje a v současnosti je na úrovni 700 ha. Zde není o výkonnosti hybridů KWS diskutováno.

Samostatnou kapitolou je produkce v oblasti Chebska. Zde společnost KWS začínala od nuly (rozuměno, nebyli jsme zastoupeni) a dnes máme 40% podíl, ale u zemědělských podniků, které produkují siláž pro partnery na energetické využití v sousedním Bavorsku a Sasku, máme podíl 100%. Cena siláže se pohybuje od 850 do 1050 Kč/t a tato výrobní činnost se jeví jako efektivní a perspektivní způsob využití půdy.

KWS_Info_ur_02_2015_graf_web

Společnost KWS v regionu zakládá řadu poloprovozních pokusů a vždy nejlepší hybridy jsou využívány jako nosné v následném pěstebním roce. Výhodou pro uživatele je důsledný poradenský servis. Jako doklad toho, jak je využitý výnosový potenciál, lze dokumentovat výnosy od 52 do 62 t kukuřice z hektaru. Hybridy Atletas, Ursinio, Touran, Ricardinio a Silvinio prokázaly na Chebsku svoji výkonnost.

Je samozřejmostí, že firma KWS také spolupracuje se všemi bioplynovými stanicemi v celém regionu. V těchto podnicích máme zastoupení od 40 až po 100 %. Zde poskytujeme kompletní poradenský servis, zakládáme lokální poloprovozní pokusy, v nichž jsou zastoupeny především bioplynové hybridy.

Nelze jmenovat všechny bioplynové stanice, není to ani účelem, je však skutečností, že většina dnes již vsází na ověřené hybridy, které i ve stresových podmínkách (sucho, zamokření) poskytují spolehlivé výnosy.

Samostatnou kapitolou je česko-německá firma Agrarhandel, která obhospodařuje více než 500 ha orné půdy. Část produkce silážní kukuřice je pro vlastní bioplynovou stanici, část je exportována do Bavorska. Zde se podílí firma KWS se svými hybridy na 80 % z celkové výměry kukuřice. V loňském roce výnosová hladina odrůd Atletico a Atletas činila více než 60 t siláže z hektaru. Na provozních plochách bylo také dosaženého špičkového výnosu 80 t siláže u odrůdy Cannavaro při sušině 30 %.

Často slyšíme v odborných i laických kruzích, že kukuřice se neúměrně podílí na devastaci půdy. Z tohoto důvodu firma KWS provádí rozsáhlý poradenský servis včetně poloprovozních pokusů, protierozních pokusů, pokusů se šetrným zpracováním půdy a setí.

Není nutné jmenovat všechny hybridy, je však nutno si uvědomit, že speciální šlechtitelský program firmy KWS, který započal v roce 2001, přinesl a přináší své výsledky. Pro dokumentaci stačí přiložený graf.

Je na našich zákaznících, jakým způsobem se rozhodnou využívat spolupráci a poradenství KWS.*

Ing. Zdeněk Baxa,
regionální obchodní manažer,
KWS OSIVA s. r. o.

Zacházej dobře s půdou, nemáš ji od otců, půjčily ti ji děti, připomněl staré, údajně indiánské, přísloví prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c., z Mendelovy univerzity na včerejším semináři Kukuřice v praxi, kterou uspořádala společnost KWS Osiva s. r. o.

Více než kukuřici se ale seminář věnoval péči o půdu, jejíž stav se v tuzemsku zhoršuje. Prof. Hlušek připomněl kromě jiného pokles pH a obsahu živin, ohroženost erozí a obecně zhoršení kvality půdy. Konstatoval, že v ČR ubývá denně zhruba 15 ha půdy především kvůli zastavění.

Ing. Jiří Dostál, CSc., ze společnosti AGROEKO Žamberk, s. r. o., se věnoval využití digestátu na zemědělské půdě a jeho vlastnostem. Kromě jiného konstatoval, že je nutné spolu s tímto hnojivem dodávat organickou hmotu a dbát na vápnění, aby nedocházelo ke zhoršení vlastností půdy. Konstatoval také, že digestát vyhovuje normě z pohledu obsahu těžkých kovů. Ing. Karel Prokeš, Ph.D., ze společnosti KWS se věnoval meziplodinám. Připomněl, že kromě mnoha dalších předností dodávají do půdy zhruba polovinu potřebné organické hmoty, musejí být ale včas zasety, aby vytvořily dostatek hmoty. Kromě jiného také zabrání vyplavení dusíku z pole a ze spodních vrstev vynesou značné množství živin. Za velmi vhodnou označil svazenku, která de facto nemá v osevních postupech žádné příbuzné plodiny a navíc přes zimu obvykle vymrzne.

Ing. Miroslav Vavřina ze společnosti KWS seznámil účastníky s odrůdami, které nabízejí, a dodal, že v České republice mají na trhu kukuřice 27% podíl. Mezi novinky, které uvádějí na trh, patří hybrid Rivaldinio (FAO 240), který má dlouhé sklizňové okno (14 dní). Vysoký výnos sušiny z hektaru pak má poskytovat další novinka Atletas - v Německu je doporučen pro bioplynové stanice. Ing. Vavřina také připomněl, že budou provozovat dvě laboratoře AgriNIR, což je přenosný analyzátor objemných krmiv.

 

Další podrobnosti se dočtete v některém z dalších čísel týdeníku Zemědělec.

 

Ing. Prokeš puda prof. Hlušek

Následující informace jsou určeny pro ty, kteří chtějí dosáhnout při pěstování kukuřice na zrno maximálního zisku v každém ročníku a zároveň si uvědomují, že kromě přímých tržeb získávají navíc to nejcennější pro půdu, na které hospodaří, a to organickou hmotu z velkého množství zapravených posklizňových zbytků.

Při pěstování kukuřice na zrno je vždy primárním parametrem výběru hybridu jeho výnosový potenciál a rychlost uvolňování vody ze zrna v daných podmínkách. Může být ovšem chybou stavět na výsledcích nejrůznějších pokusů jednoho roku. Kukuřice na zrno reaguje na vliv ročníku různou měrou. Proto jsou nejcennější výsledky z víceletého zkoušení ÚKZÚZ anebo z víceletých poloprovozních pokusů ve stejných lokalitách České republiky. Teprve z nich lze vysledovat stabilitu výnosů zrna jednotlivých hybridů ovlivňovanou ročníkem.

Jako příklad si uveďme výsledky zkoušení ÚKZÚZ v raném zrnovém sortimentu v letech 2011–2013 (graf 1). Nejvyšší výnosový potenciál a zároveň ročníkovou stabilitu jednoznačně prokázal dvouliniový hybrid KWS Millesim (FAO 250/250). Jeho vysoká odolnost
vůči počátečnímu chladu na jaře mu umožňuje rychlý start, což vytváří časový předstih pro kvetení a posléze pro ukládání škrobu a tvorbu výnosu zrna. Jeho výborná odolnost vás ponechá v klidu, co se týká houbových chorob stonků, listů i zrna. Pěstujte ho v řepařské oblasti na  zrno, v bramborářské oblasti na kombinované využití na zrno i siláž pro vysokoprodukční dojnice.

V tomtéž sortimentu můžete vysledovat další velmi cenný hybrid KWS na zrno, a to Kaduras (FAO 240/ 240). Jedná se o nejranější hybrid se zrnem typu koňský zub s nejrychlejším uvolňováním vody ze zrna (graf 1). To ho předurčuje k prvním sklizním na zrno v řepařské oblasti již počátkem října. Výhoda z toho plynoucí je jednak možnost zahájit sklizeň kukuřice na zrno včas a získat zdravý, nezaplísněný produkt a zároveň využít zpravidla vyšší cenu za zrno kukuřice na počátku kukuřičných žní. Při vlastním sušení příznivě ovlivňuje i ekonomiku výroby vzhledem k nízké spotřebě energie na dosušení zrna na požadovanou skladovací vlhkost. Rajonizace jeho pěstování na zrno je v celé řepařské oblasti, kde doporučujeme na kvalitních stanovištích vyšší hustotu setí až 100 tisíc zrn jako důležitý
výnosotvorný prvek. V bramborářské oblasti můžete volit Kaduras též i na výrobu energeticky bohaté siláže.

Jednoznačnou výnosovou stabilitu zrna prokazuje v posledních třech letech v pokusech i na provozních plochách hybrid Konkretis (FAO 280/ 270). V poloprovozních pokusech letošního roku znovu zaujímal nejvyšší příčky v celé republice (tabulka) a patří k hybridům s nejvyšším ziskem na hektar vzhledem ke svému výnosovému potenciálu a výbornému, rychlému uvolňování vody ze zrna. Patří do nejrůznějších podmínek celé řepařské oblasti.

Letošní vlhký podzim znovu pěstitelům kukuřice na zrno důrazně připomněl, že pro výslednou ekonomiku je velice důležitou vlastností také zdravotní stav hybridů. Vždyť odolnost vůči houbovým chorobám je jeden ze sledovaných parametrů ve zkouškách ÚKZÚZ, neboť vykazuje patrné rozdíly mezi hybridy. Zaplísněné zrno totiž nelze bez ekonomické újmy zkrmovat vlastnímu dobytku a na trhu bývá až neprodejné. Hybridy ze šlechtění KWS jsou na špičce jak výkonnosti, tak kvality zrna. Jednoznačně k nim patří perla středně raného zrnového sortimentu hybrid KWS 9361 (FAO 300/290). Rekordní výnosy zrna v kukuřičné a řepařské oblasti, rychlé dozrávání
zrna se „skokovým“ uvolňováním vody, snadný výmlat i sušitelnost a perfektní zdravotní stav posunují hranice výnosů zrna na provozních plochách do oblasti 12–15 t/ha podle podmínek stanoviště a úrovně agrotechniky.

Kukuřice na zrno má svoje pevné místo v osevních postupech progresivně smýšlejících zemědělců. Využití zrna je velmi rozmanité a zcela jistě ještě lidstvo není na konci všech možností této královny plodin. Inovativnost šlechtění KWS přispívá svým velkým dílem k využití jejího ohromného potenciálu po celém světě.

Ing. Zdeňka Románková,
regionální obchodní manažerka,
KWS OSIVA s. r. o.

V chovu dojnic je Jihočeský kraj v tuzemsku na druhém místě v těsném závěsu za Vysočinou. V obou krajích přesáhly stavy skotu v roce 2013 pětaosmdesátitisícovou hranici. Zemědělci, kteří pěstují v podniku kukuřici na siláž jako krmivo pro skot, si mohli nechat na pátečním semináři společnosti KWS Osiva, s. r. o., v Petrovicích na Příbramsku analyzovat vzorky svých rostlin kukuřice v mobilní laboratoři Agri NIR, aby věděli, kdy je optimální termín sklizně. Tato mobilní laboratoř zájemcům během chvilky určila obsah sušiny a škrobu v dodaném vzorku kukuřice. Účastníky polního Dne kukuřice KWS 2014 čekala ještě prohlídka sortimentu současných i budoucích hybridů kukuřice a praktická ukázka půdoochranných technologií přímo na poli, které odborníci z pořadatelského Zemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou, a. s., ověřují, neboť, jak na semináři zaznělo, půda je neobnovitelné bohatství, které bychom měli chránit.

Široký sortiment kukuřice KWS doplnily novinky Amamonte, Toninio, Agro Vitallo a pro využití v bioplynové stanici ještě Atletas a Simao. Účastníci polního dne si však prohlédli ještě mnohé další potenciální novinky, jako jsou Kandis, který možná v budoucnu nahradí hybrid Ronaldinio, dále velmi raný hybrid Coryphee (FAO Z 190/S 190), Simpatico KWS FAo Z 240/ S 250) či Quantico KWS (FAO Z 270/S 280).

Amamonte (FAO Z 240/S 250) je čtyřliniový hybrid, se silným stay green efektem, který poskytuje široké silážní okno. Výsevek činí 85 až 100 tisíc jedinců na hektar. Poskytuje vysoký výnos suché hmoty a zároveň i vysoký obsah škrobu.

Předností třílininového hybridu Toninio (FAO Z 220/S 230) je široké sklizňové okno, rychlé ukládání škrobu ve všech oblastech pěstování a odolnost vůči chladu.

Dvouliniový hybrid Agro Vitallo (FAO Z 270/S 208) vytváří robustní rostliny, má vysoký podíl zrna v silážní hmotě a široké sklizňové okno. Jeho předností je vysoká tolerance k chladu a suchu.*

 

Více informací z polního dne se dozvíte na stránkách Zemědělce.

Během letošního června oznámily nezávisle na sobě společnosti KWS a SESVanderHave vyšlechtění cukrovky s tolerancí vůči ALS inhibitorům, což jsou především herbicidy ze skupiny sulfonylmočovin.

Obě firmy uvedly, že na vývoji spolupracovaly se společností Bayer CropScience. Jak konstatovala firma KWS, jejich odrůdy budou v dohledné době v některých z evropských zemích zařazeny do oficiálního zkoušení. Plánuje také nabídnout technologii dalším zájemcům v oblasti šlechtění cukrovky, kteří budou připraveni přistoupit na odpovídající licenční dohodu.  Společnost SESVanderHave podle svého vyjádření nyní šlechtěním vnáší toleranci do jejich komerčního genopoolu. Od nových odrůd se očekává efektivnější, jednodušší a pružnější ochrana proti plevelům.*

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V České republice máme asi čtyři stovky bioplynových stanic, pro které by byla potřeba kukuřičná siláž zhruba ze 40 tisíc hektarů orné půdy. Bioplyn je jedním ze smysluplných využití biomasy pro stabilní dodávání elektrické energie a navíc lze z bioplynové stanice zužitkovat ještě odpadní teplo. Živiny se pak na česká pole vracejí v podobě digestátu. V roce 1990 se u nás pěstovala kukuřice na 420 tisících hektarech, letos to bylo na 330 tisících hektarech.

Není náhodou, že se letošní pátý ročník konference Energetické plodiny 2013 odehrál na Vysočině, kde je největší koncentrace bioplynových stanic v České republice. Dvě stovky návštěvníků z řad pěstitelů kukuřice a čiroku, ale i mnozí odborníci zabývající se bioplynem se ve Větrném Jeníkově dozvěděli další přínosné informace od pořádající společnosti KWS Osiva, s. r. o., odborníků z Mendelovy univerzity v Brně, německého zástupce KWS Mais GmbH, prezidenta Agrární komory ČR nebo odbornice z Ministerstva zemědělství.

Philip Jung, německý odborný poradce pro kukuřici a čirok ze společnosti KWS Mais GmbH, seznámil přítomné s tamními zkušenostmi s pěstováním energetické kukuřice a bioplynovými stanicemi (BPS). V Německu je jich největší koncentrace v Evropě, přičemž množství BPS se tam odvíjelo od změn v zákonech týkajících se BPS. Od roku 2003 přibývalo ročně 200 až 300 nových BPS.V letech 2009 až 2011 zažilo Německo největší boom BPS – jejich počet vzrostl ročně až o tisícovku. V současnosti provozují naši němečtí sousedi na 7772 BPS s celkovým výkonem 3500 MW.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down