Odolnost odrůd pšenice ozimé a jarní k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří k nejzávažnějším onemocněním pšenice. Kromě výnosových ztrát představuje ohrožení tvorba mykotoxinů v zrnu. Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON). Ochrana proti této závažné chorobě musí být komplexní, cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence představuje nejúčinnější ochranné opatření.

Rezistentní odrůdy dosud nebyly vyšlechtěny, opakovaně však byly zjištěny statisticky významné rozdíly v úrovni rezistence k fuzarióze klasu mezi současnými komerčně využívanými odrůdami pšenice, takže je možno do rizikových podmínek volit odrůdy s prokázaným vyšším stupněm rezistence.

Reakce 36 odrůd ozimé pšenice a 16 odrůd jarní pšenice na umělou infekci Fusarium culmorum byly hodnoceny v polních pokusech s umělou infekcí (2014–2016). Hodnocení rezistence probíhalo na základě sledování symptomů napadení v klasech, stanovení % fuzariózou poškozených zrn, stanovení redukce hmotnosti zrna na klas a stanovení obsahu deoxynivalenolu (DON) v zrnu. Z dosažených výsledků je zřejmé, že mezi odrůdami ozimé pšenice jsou velké rozdíly v hromadění mykotoxinu deoxynivalenolu. Zjištěné výsledky je možno využít zvláště při volbě odrůd do rizikových oblastí s opakovaným výskytem klasových fuzarióz s překračováním limitních hodnot podle nařízení Komise (ES) pro obsah DON v zrnu (1,25 mg/kg). V rámci hodnocení odrůd ozimé pšenice byl nejnižší obsah DON zjištěn u odrůd Bakfis, Dagmar, Cimrmanova raná, Genius, Bernstein a Hyfi. U jarní pšenice bylo zjištěno nižší napadení, především pak nižší akumulace DON než u pšenice ozimé. Nejnižší hodnoty DON byly zjištěny u odrůd Vánek, KWS Chamsin a Alicia. Pěstování odrůd pšenice jarní s vyšší odolností může představovat vhodnou alternativu do oblastí se zvýšeným rizikem výskytu klasových fuzarióz.

Tyto informace uvádí ve svém článku v příloze časopisu Úroda Ing. Jana Chrpová, CSc., a kol., z Vzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.*

Více informací se dočtete v příloze Pšenice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *