Změny v greeningu a přímých platbách v roce 2018

V souvislosti s nabytím platnosti evropských nařízení (EU) č. 2017/1155 a č. 2017/2393, které se dotýkají oblasti přímých plateb, bylo novelizováno nařízení vlády č. 50/2015 Sb. k přímým platbám, konkrétně nařízením vlády č. 427/2017 Sb. a č. 43/2018. Dochází tak ke změnám podmínek přímých plateb s účinností od roku 2018.

Důležitou změnou v legislativě týkající se poskytování přímých plateb je vypuštění podmínky aktivního zemědělce. Po žadatelích nebude požadováno prokazování příjmu ze zemědělské a nezemědělské činnosti a rovněž nebudou posuzovány tzv. negativní činnosti.

K významným změnám dochází u pravidel pro vyčlenění ploch v ekologickém zájmu – EFA. Nově byl zařazen do EFA ploch prvek ochranný pás, který zahrnuje jak souvratě, tak i ochranné pásy podél vody, kterým jsou plněny požadavky podmíněnosti (DZES 1, PPH 1). Ochranné pásy lze vyčlenit od okraje dílu půdního bloku při dodržení limitu šířky 1–20 m, přičemž překročení maximálního limitu nebude považováno za porušení podmínky a pás bude pro EFA započítán do šíře 20 m. Na ochranném pásu se musí ve stanoveném období od 1. 6. do 15. 7. nacházet porost předepsaných plodin.

Pro plochy s meziplodinami a dusík vázajícími plodinami je nově zaveden zákaz použití přípravků na ochranu rostlin (POR), který se vztahuje pro meziplodiny na stanovená období údržby a pro dusík vázající plodiny na období od zasetí do sklizně. Pro víceleté dusík vázající plodiny platí zákaz od 1. 1. do poslední sklizně v roce deklarace pro EFA. Porosty dusík vázajících plodin chemicky ošetřené v předešlém roce lze rovněž deklarovat pro EFA za podmínky dodržení zákazu použití POR v roce deklarace.

U meziplodin došlo k úpravě období údržby, které nyní musí trvat podle evropské legislativy minimálně osm týdnů. Pro letní variantu bylo proto stanoveno období od 31. 7. do 24. 9., pro ozimou variantu od 6. 9. do 31. 10. a pro podsevy od 1. 8. do 24. 9. Dále byl pro meziplodiny rozšířen seznam plodin o jetel šípovitý, svazenku shloučenou a také byl doplněn seznam pro podsev luskovin plodinami jetel luční, komonice bílá a štírovník růžkatý.

V souvislosti se zákazem použití POR byla u dusík vázajících plodin doplněna povinnost vedení evidence data zasetí a sklizně z důvodu kontrolovatelnosti. Zajištění souvislého pokryvu půdy nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků od 1. 6. do 15. 7. a založení ozimu do 31. 10. v roce ukončení porostu zaoráním zůstává nezměněno.

Tyto informace poskytl pro časopis Úroda Odbor přímých plateb Ministerstva zemědělství. V květnovém vydání tohoto časopisu se lze dozvědět kompletní změny v greeningu a přímých platbách v roce 2018, které zpráva Ministerstva zemědělství uvádí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *