23.11.2022 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny obsahů živin v půdách během posledních dvaceti pěti let

Dlouhodobý monitoring půd, který zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vznikl v roce 1992 a nese označení Bazální monitoring půd (BMP). Tvoří jej soubor 214 zemědělských půd, které slouží k pravidelnému a dlouhodobému sledování. Na plochách se jednak zjišťuje stav a vývoj vybraných ukazatelů půdní kvality pomocí laboratorních rozborů, jednak se sledují vstupy, které do půdy přicházejí (minerální a organická hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, pěstované plodiny). Tento soubor 214 ploch je v letech neměnný a skládá se z orných půd, trvalých travních porostů (TTP), sadů, vinic a chmelnic. Počet a zastoupení jednotlivých kultur procenticky odpovídá jejich zastoupení v ČR.

Hodnocení za každou samostatnou periodu se provádí pro všech 214 ploch. Pro celkové hodnocení za uskutečněných pět period odběrů (rok 1995, 2001, 2007, 2013, 2019) však bylo nutno pro výpočet soubor zúžit na ty plochy, které byly ve všech periodách vzorkovány, nebyly posunuty, ani nezměnily kulturu. Výsledný celek pro hodnocení pěti period pozorování se tak zmenšil na 173 porovnatelných ploch. Výsledky z tohoto sledování rozebírá v časopise Úroda Ing. Lenka Prášková, Ph.D., z ÚKZÚZ.

Jak z článku vyplývá, hodnota výměnného pH se v zemědělských půdách v letech 1995–2019 snižuje v ornici i v podorničí. Snižuje se obsah vápníku v obou vrstvách, obsah fosforu v ornici, obsah hořčíku v podorničí. Obsahy přístupného draslíku se průkazně nesnižují ani v ornici ani v podorničí.

Tyto získané údaje nám podle autorky článku nepřímo říkají, že se ve větší či menší míře projevuje absence vápnění a v praxi hodně uplatňované používání pouze dusíkatých hnojiv, které napomáhají okyselování půd. A projevuje se i nedostatečné hnojení fosforečnými hnojivy.

Hodnocení vývoje obsahu živin podle kategorií AZZP ukázalo, že se přístupné živiny (P, K, Mg) v ornici zemědělských půd v letech pohybovaly ve dvou úrovních obsahů. A to „dobrý“ obsah, který značí příznivý obsah v půdě a je ho třeba na této hladině udržovat dodávkou živiny v takové míře, kterou odčerpají pěstované plodiny (odběrový normativ). A „vyhovující“ obsah, který představuje nižší obsahy prvku v půdě, jež je třeba mírně dosytit (navýšit vypočtený normativ pěstovaných plodin o 20–30 %).

Trvalé travní porosty vykázaly v případě obsahu draslíku jako druhou nejobsáhlejší kategorii „nízký“ a v případě obsahu hořčíku byly prvními dvěma kategoriemi „vysoký“ a „velmi vysoký“.

Sady, vinice a chmelnice jsou v monitoringu zahrnuty malým počtem ploch a obsahy přístupných živin v těchto půdách vykazují značné výkyvy. Lze však zevšeobecnit, že zásobenost živinami v jejich půdách je na dobré úrovni a v půdách chmelnic na úrovni vyšších obsahů. V případě vysokých obsahů je třeba hnojení na několik let vypustit.

Více informací přináší prosincové vydání časopisu Úroda (12/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down