Zimovzdornost – zásadní vlastnost ozimých obilnin v tuzemských podmínkách – ano, nebo ne?

Ing. Vladimíra Horáková

Ing. Vladimíra Horáková působí v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, Národním odrůdovém úřadu

Již samotná skutečnost, že zimovzdornost obilnin je tématem sloupku Úrody, potvrzuje, že se jedná o živé téma. Česká republika je charakteristická střídáním zim přímořského a kontinentálního charakteru. Setkáváme se tedy s teplými zimami s mírnými teplotními výkyvy bez sněhu či jen krátkým obdobím se sněhovou pokrývkou a na druhé straně se zimami, kdy dochází k výraznému poklesu teplot či dlouhotrvající sněhové pokrývce. Naposledy došlo k hospodářsky významnému poškození porostů obilnin před pěti lety v zimě 2011/2012. Na základě historických záznamů se odhaduje, že zimy, ve kterých dochází k vyzimování porostů, přichází každých sedm až devět let. Část zemědělců si tuto skutečnost uvědomuje a snaha snížit riziko vyzimování se stává automatickou součástí jejich pěstebních technologií.

Na riziko vyzimování se klade důraz i v oblasti odrůdového zkušebnictví. Pomineme-li volbu druhu a některé agronomické zásahy (kvalita osiva, termín setí, výsevek, mořidlo), dostáváme se k odrůdě jako rozhodujícímu faktoru, který může rozhodnout o úrovni přezimování porostu. Sledování úrovně zimovzdornosti odrůd je samozřejmou součástí řízení o registraci odrůd všech ozimých plodin nejen obilnin. Problém nastává, když v žádném ze tří roků, kdy probíhá registrační řízení, neumožní průběh povětrnostních podmínek v zimním období stanovit geneticky danou odolnost odrůd proti vyzimování v přirozených podmínkách polních pokusů. V tom případě jsme nuceni se spoléhat na výsledky pracnějších, a někdy i méně přesných pokusů v uměle simulovaných podmínkách. V těchto testech také nelze hodnotit zimovzdornost jako komplexní znak, vyjadřující schopnost odrůdy vyrovnat se se všemi stresovými faktory v průběhu zimy. Zaměřujeme se v nich pouze na jednu, i když zásadní složku, kterou je mrazuvzdornost odrůdy. Tyto testy se provádí především u druhů, které jsou v naší zemi hospodářsky významné a existují u nich výrazné odrůdové rozdíly. Což je především ozimá pšenice, dále ozimý ječmen a tritikale.

Dále je důležité si uvědomit, že existuje negativní korelace mezi výnosem zrna a úrovní mrazuvzdornosti odrůd. V ročnících s mírným průběhem zimy jsou z pohledu výnosu zrna obvykle úspěšnější odrůdy s nižší zimovzdorností. Pokud bychom nebrali ohled na úroveň mrazuvzdornosti odrůd stanovenou v testech, registrovaly by se především odrůdy méně odolné či náchylné k vyzimování. Systém hodnocení však umožňuje zvýhodňovat odrůdy, které mají některé vynikající vlastnosti, mezi něž zimovzdornost jistě patří. Pěstitelé dostávají objektivní informaci o úrovni odolnosti odrůd registrovaných v ČR a sami si volí míru rizika, která je s touto volbou spojená.*

RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc.

RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, kde se zabývá přezimováním plodin a mechanismy rezistence rostlin k suchu, nízkým a vysokým teplotám

Tuto otázku si můžeme rozdělit na několik dílčích částí. Za prvé, kdy je zimovzdornost zásadní pro přežití a výnos ozimých obilnin v našich podmínkách? Několik posledních zim bylo mírných, k poškození ozimů nedošlo, takže jsme tuto vlastnost často přehlíželi. Obecně se dá říci, že dvakrát za desetiletí se u nás obvykle vyskytne zima, při které dojde k poškození přezimujících ozimů. Platilo to v minulém století a platí to i dále. V tomto století došlo k silnému poškození ozimů dvakrát mrazem (zima 2002–2003 a 2011–2012) a jednou vyležením pod dlouhodobě ležící sněhovou pokrývkou a napadením rostlin plísní sněžnou (2005–2006). Poškození rostlin po těchto zimách, spolu s dalšími faktory během vegetace, pak zapříčinilo významný pokles výnosu ozimů. Sama zimovzdornost je komplexní vlastnost, klíčovou je mrazuvzdornost rostlin, a tu umíme dobře změřit a kvantifikovat.

Další otázkou je tedy, jak velkou zimovzdornost jednotlivých druhů a odrůd potřebujeme u nás? Zimovzdornost a její hlavní složka mrazuvzdornost jsou geneticky fixovány v každé odrůdě. Někdy mluvíme o potenciální odolnosti. Tu nezjistíme po jedné zimě, ale musíme ji stanovit na základě vyzimování rostlin po několika kritických zimách a zároveň každoročně pomocí polně-laboratorních testů. Výsledkem je stanovená škála zimovzdornosti či mrazuvzdornosti odrůd, která vyjadřuje stupeň odolnosti konkrétní odrůdy vůči ostatním odrůdám. Z našich dlouholetých výsledků vyplývá, že pro naše podmínky nemusíme vždy pěstovat ty nejdolnější odrůdy, vhodné je však dodržet stanovenou limitující hladinu odolnosti. Pro naše podmínky ji objektivně zjišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pro registraci a doporučování odrůd pěstitelům.

Třetí otázkou je, co ovlivňuje realizaci zmíněné potenciální odrůdové zimovzdornosti obilnin v našich podmínkách? Aktuální odolnost rostlin k zimním stresům se mění podle průběhu počasí v zimě a je závislá na růstové a vývojové fázi rostlin na poli. Zde se nabízí široká možnost pro nejrůznější zásahy pěstitele, od termínu setí až po hnojení či aplikace nejrůznějších růstových látek. Pro indukci odolnosti je zásadní období otužování rostlin na podzim s postupným poklesem teplot a vlivem dalších vnějších a vnitřních faktorů. Důležité je, že i když jsou podmínky pro realizaci potenciální odolnosti slabé, odrůdy si většinou zachovávají svoje pořadí v aktuální odolnosti podle genetického založení.

Co souhrnně říci pěstitelům ozimých obilnin k danému tématu? Každý pěstitel se musí sám rozhodnout, jestli riziko vyzimování obilnin se vyplatí pro danou lokalitu či ne. Výběrem většího počtu odrůd s různou schopností se otužit k zimním stresům může riziko poškození rostlin významně ovlivnit. Ani globální změny klimatu nezaručí bezproblémové přezimování ozimů. U nás registrované odrůdy ozimých obilnin s vysokou zimovzdorností nejsou méně výnosné, jak ukazují výsledky odrůdových pokusů. Pěstitelé by měli po každém prodejci osiva požadovat objektivní a nezávislé hodnocení zimovzdornosti nabízených odrůd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *