28.11.2019 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

Přestože je obsah organické hmoty ve většině zemědělských půd poměrně nízký (1,5–3 % hm.), má nezastupitelný význam pro půdní úrodnost, retenci vody, mikrobiální aktivitu, poutání a degradaci organických polutantů. Půdní organická hmota (POH) je soubor všech organických látek, vyskytující se v půdě.

Tématem se v Úrodě č. 11/2019 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Martin Kočárek, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. V úvodu připomíná, že vzhledem k tomu, že organická hmota i pesticidy zahrnují látky různého chemického složení a fyzikálně-chemických vlastností, je obtížné predikovat to, k jakým interakcím mezi nimi bude docházet. Tyto procesy jsou navíc ovlivňovány i dalšími půdními vlastnostmi. Např. pH půdy může ovlivnit degradaci pesticidu přímo (pokud je jeho stabilita závislá na pH), nebo nepřímo prostřednictvím změn sorpce pesticidů (dochází k disociaci funkčních skupin organické hmoty, v případě ionizovatelných pesticidů dochází ke změně jejich náboje). Vhodným příkladem jsou sulfonylmočoviny, které při pH půdy 7 a nižším degradují chemickou hydrolýzou a mikrobiálně s poločasem rozpadu v rozmezí dnů až měsíců. Při pH půdy převyšujícím 7 se poločas rozpadu může zvýšit až na několik let (Grey a McCullough 2012). Velmi důležité je samozřejmě také mikrobiální aktivita půdy (druhové spektrum a množství mikroorganizmů).
Nezanedbatelný vliv na chování pesticidů v půdě má také složení půdní vody. Látky rozpuštěné v půdní vodě (sole, karbonáty, hnojiva) mohou ovlivnit iontové síly půdního roztoku, a tím také sorpční a degradační procesy, kterým pesticidy v půdě podléhají. Je to způsobeno převážně ovlivněním elektrostatických sil působících mezi molekulami pesticidů a půdními koloidy, tvorbou komplexů pesticidů s ionty vyskytujícími se v půdním roztoku a kompeticí iontů a pesticidů o vazebná místa na půdních koloidech. Například sorpce atrazinu a deethylatrazinu se zvyšovala se zvyšující koncentrací CaCl2, zatímco na sorpci deisopropyatrazinu neměla koncentrace CaCl2 žádný vliv (Mao a Ren 2010). V přítomnosti Ca2+ rovněž došlo ke zvýšení sorpce paraquatu huminovými kyselinami a fulvokyselinami. Na sorpci MCPA neměla koncentrace Ca2+ vliv (Iglesias a kol. 2009). Rovněž přítomnost dalších kontaminantů (pesticidy, léčiva, těžké kovy atp.) může způsobit synergentní či antagonistické reakce, které mohou chování pesticidů ovlivňovat.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down