V Žabčicích na univerzitním poli

Polní den MendelAgro 2010, pořádaný na Polní pokusné stanici v Žabčicích, navázal na tradiční akci MZLU pěstitelům, která se pravidelně organizuje v polovině června již od roku 1989. K přejmenování akce došlo v souvislosti se změnou názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na Mendelovu univerzitu v Brně.

Žabčice byly od svého vzniku ve středověku malou rolnickou vesničkou. Patřily různým příslušníkům nižší šlechty. Později je získaly šlechtické rody Žerotínů, Pernštejnů, Valdštejnů, Ditrichštejnů a nakonec větev rodu Habsbursko-Lotrinského. Po roce 1918 byl zemědělský dvůr Žabčice zestátněn a od roku 1925 byl v rozloze 400 ha předán do správy tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ) jako školní zemědělský podnik.

Také univerzita má svůj polní den

Polní den v Žabčicích si během posledních let získal pevné místo mezi akcemi obdobného charakteru. Svědčí o tom téměř 600 registrovaných účastníků z řad zemědělské prvovýroby, výzkumu a poradenství. Co vůbec bylo cílem polního dne? „Snažili jsme se vytvořit podmínky a prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací z oblasti pěstování, šlechtění a ochrany polních a zahradních plodin. Zemědělci z jižní a střední Moravy se tak mohou setkat s odborníky spolupracujícími s naši univerzitou,“ odpověděl Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie.
Pořadatelem byla Agronomická fakulta (AF) Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) ve spolupráci se Zahradnickou fakultou (ZF) a Školním zemědělským podnikem v Žabčicích, spolupořadateli firmy Elita semenářská, a. s., a Syngenta Czech, s. r. o.

Důležitá výročí a změny
Slavnostního entrée se ujali hned tři muži. Prvním z nich byl prof. Ing. Jan Křen, CSc., z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie. „Letošní rok je významný změnou názvu polního dne, ale také tím, že na něj připadá 50. výročí vzniku Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF, původně Katedry základní agrotechniky na Vysoké škole zemědělské v Brně,“ konstatoval.
Rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., připomněl historii vědecko-výzkumné činnosti na Polní pokusné stanici školního statku. Snaha o vybudování samostatného pracoviště pro polní experimentální činnost se datuje od počátku existence VŠZ. Na statku v Žabčicích byly nalezeny vhodné podmínky a v roce 1926 stanice zahájila činnost. O rok později byly založeny rozsáhlejší polní experimenty. Rektor MENDELU vzpomněl také některé osobnosti univerzity, které věhlasu školního statku v minulosti významně přispěly.
Přítomné pozdravil i prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., děkan Agronomické fakulty MENDELU, který ocenil, že pořádaný polní den je dobrou příležitostí pro kontakt a výměnu názorů mezi odborníky z univerzity a zemědělskou praxí.

Polní pokusy

Návštěvníci si mohli prohlédnout řadu pokusů prováděných na Polní pokusné stanici. Pomocí praktických ukázek a prezentací výsledků výzkumných projektů přímo na poli jsou vytvářeny podmínky pro neformální kontakty, konzultace a diskuse akademických pracovníků s pěstiteli a pracovníky institucí zaměřených na zemědělský výzkum. Projekty jsou orientovány na problematiku zpracování půdy a zakládání porostů, střídání plodin a využívání meziplodin v osevních postupech, doporučování nových odrůd a optimalizaci pěstebních technologií a také na výživu rostlin a ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům.
Přítomní mohli zhodnotit, jak se celkem 21 polních plodin dokázalo vypořádat s průběhem letošního jara. Nadměrné srážky komplikovaly provedení většiny pěstebních opatření a negativně ovlivnily i přípravné práce spojené s organizací polního dne. „Z toho, jak nakonec polní den dopadne, jsme měli velké obavy. Důvodem byl nepříznivý průběh počasí, kdy vydatné deště způsobily podmáčení pokusného pozemku podzemní vodou z nedaleké řeky Svratky. Některé porosty byly nadbytkem vody v půdě negativně ovlivněny, ale několik teplých dnů bez srážek nakonec umožnilo prezentovat téměř všechny pokusy v dobrém stavu,“ uvedl Ing. Smutný.

Dlouhodobý stacionární pokus s ječmenem
Letošní polní den byl připomenutím 40. výročí založení dlouhodobých stacionárních polních pokusů na polní pokusné stanici v Žabčicích zabezpečovaných Ústavem agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU. Dlouhodobý stacionární polní pokus s monokulturou jarního ječmene (Hordeum vulgare L.) byl založen v roce 1969/1970.
Ječmen se pěstuje v monokultuře, což znamená po celou dobu opakovaně po sobě, a dále pak v Norfolkském osevním postupu. V pokusu jsou hodnoceny dvě varianty zpracování půdy (tradiční s orbou a redukované), tři varianty hospodaření se slámou (úklid, pálení a zapravení do půdy) a tři intenzity hnojení dusíkem (30, 60 a 90 kg N/ha). Ing. Tamara Dryšlová z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie uvedla, že jsou hodnoceny nejen výnos a kvalita produkce, ale i změny půdních vlastností. „Výsledky pokusů nám ukazují, jaký je vliv hodnocených faktorů při jejich dlouhodobém působení,“ upřesnila.

Odrůdové a agrotechnické pokusy
Pěstitelé obilnin mohli obdivovat sortiment nejpěstovanějších odrůd ozimé pšenice, doplněný o nově registrované a perspektivní velmi rané odrůdy z Evropského katalogu, které nabízí Elita semenářská, a. s. „V pokusu hodnotíme reakci odrůd ozimé pšenice na sucho, což je zvláště na jižní Moravě hlavní limitující faktor pro produkci obilovin,“ uvedla Dr. Ing. Pavlína Hrstková z Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Kromě pšenice byly prezentovány vybrané odrůdy ozimého tritikale a letos nově i několik ozimých ječmenů. Tradiční zájem byl o ukázky velmi raných a raných odrůd brambor, běžně pěstovaných odrůd sóji, slunečnice a kukuřice.
Významná část výzkumné činnosti Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství je věnována studiu kvalitativních parametrů sladovnického ječmene a ječmene pro potravinářské využití. „Sledujeme transport zinku z rostlin do zrna s cílem dosažení optimální koncentrace tohoto prvku v potravinovém řetězci, další rozsáhlé pokusy jsou zaměřeny na hodnocení kvality jarního ječmene z hlediska obsahu některých nutričně cenných látek a na vliv pěstitelských technologií na strukturu porostu a zdravotní a výživný stav rostlin,“ upřesnila Dr. Hrstková.
Společným cílem řady pokusů Ústavu agrosystémů a bioklimatologie je optimalizace pěstebních technologií plodin vedoucí k co nejvyšší rentabilitě pěstování. „Komplexně se vyhodnocují vlivy různých agrotechnických zásahů na výnos a kvalitu produkce. „V dlouhodobých pokusech hodnotíme například vliv střídání plodin, způsobu zpracování půdy, hospodaření se slámou či využití meziplodin. Sledujeme samozřejmě výnos a kvalitu zrna obilnin, ale pozornost věnujeme také kvalitě půdního prostředí, například fyzikálním vlastnostem půdy, zhutnění a strukturnímu stavu půdy, obsahu a kvalitě humusu,“ konstatoval Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

Herbicidní pokusy a výživa a hnojení
Herbicidní pokusy jsou zaměřeny na aktuální problematiku plevelů a jejich regulaci. Jejich cílem je vyhodnocení biologické účinnosti a fytotoxicity herbicidů v máku, kukuřici a sóji. Některé z pokusů jsou zakládány ve spolupráci s firmou Syngenta Czech, s. r. o., která zkouší nové herbicidy s perspektivou registrace v nejbližších letech.
„Letos máme zcela odlišné podmínky proti loňskému roku, kdy na jaře téměř dva měsíce nepršelo. V květnu a červnu 2010 naopak pršelo téměř každý den. Proto bylo důležité využít každé hodiny pro aplikaci, doslova mezi dvěma dešti, abychom zvládli ošetření včas. Máme tu rok, kdy řada osvědčených ošetření funguje zcela jinak, než je obvyklé,“ uvedl Ing. Smutný.
Poměrně silné zastoupení měly tradičně pokusy zaměřené na výživu a hnojení polních plodin. Bylo možné vidět různé varianty hnojení pšenice, ozimého ječmene a máku setého, které měly ověřit účinek hnojiv dodávaných na trh firmami AGROFERT HOLDING, a. s., Fosfa, a. s., PRP Technologies Česká republika a TriM Plus s. r. o. Z odborníků na výživu a hnojení plodin byl za MENDELU přítomen doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., který hodnotil působení různých hnojiv v období vlhkého jara letošního roku.

Příští rok opět v Žabčicích
Polní den „MendelAgro“ 2010 přinesl mnoho nových informací, diskusí o aktuálních problémech, ale také inspirací pro další výzkum. Pořádání polního dne MendelAgro je pro pracovníky z Mendelovy univerzity v Brně příležitostí, jak uvést výsledky výzkumu do praktického využití samotnými zemědělci. MendelAgro 2011 proběhne 9. června 2011.

Klíčové informace: • Polní den MendelAgro 2010, pořádaný Mendelovou univerzitou v Brně na Polní pokusné stanici v Žabčicích, navázal na tradiční akci MZLU pěstitelům.
• Cílem akce je vytvořit podmínky a prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací v oblasti pěstování, šlechtění a ochrany polních a zahradních rostlin.
• Zájem byl o odrůdy ozimé pšenice, brambory i běžně pěstované odrůdy jarního ječmene, sóji, slunečnice nebo kukuřice.
• MendelAgro 2011 proběhne 9. června 2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *