Připravujeme se na setí

Pomalu se blíží čas zakládání porostů kukuřice.Osiva kukuřice pro plánované plochy jsou již vybrána a objednána. Přesto se může stát, že v některých podnicích nastanou na poslední chvíli neplánované změny v osevu, například v důsledku zrušení cukerných kvót, a nebo zaorávkami špatných porostů řepky, popřípadě máku jako v minulém roce.

Pak před námi stojí vážná otázka, co na tyto uvolněné plochy zasít? V minulých letech se takto uvolněné plochy osévaly nejčastěji kukuřicí na siláž. K tomuto účelu se většinou volily nejlevnější hybridy bez zřetele na výkonnost a hlavním cílem bylo vynaložit na tuto kukuřici co nejnižší náklady, poněvadž šlo o výměry, které byly neplánované a navíc. Nyní bude toto rozhodování obtížnější, poněvadž většina podniků má dobré zásoby kukuřičných siláží. Do rozhodováních ohledně chovu skotu se navíc plíživě vkrádají otázky spojené s nemocí BSE.
Ve všech případech je v příznivých oblastech aktuální uvažovat o pěstování kukuřice na zrno. Firma KWS má hybridy, které lze hlavně pro jejich ranost, jistotu dozrání a velmi dobrou výkonnost použít jako náhradní tržní plodiny s velmi dobrými ekonomickými parametry. V případě uvolněných ploch po cukrovce, které budou osévány ještě v optimálním termínu, jsou vhodné hybridy Diana nebo Bojar. Jde o hybridy, které svojí výkonností uspokojí každého pěstitele kukuřice na zrno.
U porostů řepky se bude většinou vyčkávat s jejich zaorávkou na poslední chvíli. V takových případech je ideální použít na zrno velmi rané hybridy KWS Galix a KWS 200, eventuelně hybrid Greta. V případě zaorávek máku se loni většina pěstitelů snažila sít mák opakovaně, ale velmi mnoho porostů stejně bylo nutné zlikvidovat. Rozhodnutí o náhradním osevu kukuřicí se většinou odehrála až v první dekádě května a pak vyvstal problém, který hybrid zvolit. V těchto případech se na zrno v loňském roce velmi osvědčil jeden z nejranějších hybridů celého sortimentu Dragon, který poskytoval hektarové výnosy zrna sedm až osm tun při velmi nízké vlhkosti zrna. Při náhradních osevech kukuřicí na zrno o úspěchu rozhoduje hlavně volba hybridu.
Při pěstování kukuřice jako hlavní plodiny dává většina pěstitelů přednost nejvýkonnějším hybridům (tabulka). Špičkové hybridy, jako jsou Queen a v roce 2001 povolený hybrid Cocagne, však potřebují podobně jako například špičková stáda vysokoprodukčních dojnic odpovídající úroveň agrotechniky – především hnojení všemi potřebnými živinami, dokonalé založení porostů a ochranu proti plevelům. Kukuřice na jednu tunu zrna a odpovídající množství slámy odčerpá z jednoho hektaru v průměru 22 – 26 kg N, 4,4 – 6,6 kg P, 21 – 33 kg K, 4,3 – 7,1 kg Ca, 4 – 6 kg Mg. Pokud nezabezpečíme přísun potřebného množství živin, kukuřice je buď čerpá z půdních zásob, nebo při nízkých zásobách živin v půdě reaguje snížením výnosů.
Kukuřice velmi pozitivně reaguje na hnojení organickými hnojivy (chlévský hnůj a kejda ). Při aplikaci 40 t.ha-1 chlévského hnoje se podle podmínek pro jeho mineralizaci uvolní 40 – 60 kg N, 10 – 15 kg P a 50 – 70 kg K. Při výpočtu dávek průmyslových hnojiv bychom měli brát v úvahu kromě aplikace organických hnojiv také půdní zásoby jednotlivých živin podle rozborů AZP.
Z dusíkatých hnojiv se jeví v posledních letech jako velmi vhodný na půdě s příznivým pH síran amonný. Dusík ve formě NH4+ je částečně vázán v půdě a postupně dochází k jeho přeměně na NO3, takže na střední až těžší půdě nedochází ke ztrátám vyplavením. Vedle vhodné amoniakální složky dusíku je nyní po odsíření našich energetických zdrojů velmi pozitivní také obsah síry. Síra jako součást celé řady aminokyselin přímo ovlivňuje využitídusíku, syntézu bílkovin a tím velmi citelně délku palic a počet řad zrn v palici. Samozřejmě, že můžeme také využít ostatní dusíkatá hnojiva, ale musíme mít na paměti, v jaké formě obsahují dusík Pokud je to NO3, za určitých podmínek může dojít k promývání živin do spodních vrstev půdy.
Při harmonické výživě kukuřice nesmíme opomenout fosfor a draslík. Fosfor velmi citelně ovlivňuje počáteční růst a vývoj. Proto je důležité pamatovat na jeho aplikaci. Velmi vhodný je Amofos, který má vysokou koncentraci fosforu a jeho část je v přístupné vodorozpustné formě. Pokud máme secí stroje opatřené zařízením pro aplikaci fosforu pod patu, je vhodné této technologie využít. Na půdě s velmi dobrým zásobením fosforu nemívá aplikace fosforu pod patu průkazný vliv. Draslík je vhodné aplikovat předzásobně ve formě draselných solí. Jeho nedostatek snižuje odolnost rostlin proti suchu a negativně ovlivňuje tvorbu a ukládání cukrů. Harmonická výživa všemi živinami je základním předpokladem pro dosažení odpovídajících výnosů jak zrna, tak silážní kukuřice a požadované ekonomiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *