10.04.2023 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přípravky jsou pro veřejnost citlivé téma, potřebuje informace

Systém povolování přípravků na ochranu rostlin je důkladný a kontrola jejich používání důsledná. O tom chce přesvědčit občany video Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, určené především pro sociální sítě. Co k tomu úřad vedlo, vysvětluje Ing. Miroslav Florián, Ph.D., ředitel sekce zemědělských vstupů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který v dokumentu vystupuje jako průvodce. V rozhovoru popisuje také připravovaný systém dohledatelnosti přípravků, který se plně rozběhne v polovině tohoto roku. Video najdete zde.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský natočil video, ve kterém se věnuje dohledu nad používáním přípravků na ochranu rostlin. Co vás k tomu vedlo?

Již delší dobu si uvědomujeme, že veřejnost vnímá problematiku používání přípravků na ochranu rostlin daleko citlivěji, než tomu bývalo dříve. Bylo by pohodlné to odbýt s tím, že obavy jsou způsobeny malou znalostí věci a více neřešit. My se ale chceme pokusit informovanost občanů vylepšit a tím, snad, rozptýlit alespoň některé obavy. Náš původní záměr byl natočit video o dosti kratší, ale ukázalo se, že vysvětlit všechny dílčí části systému alespoň v malém detailu kratší formát neumožňuje. Uvažujeme však o dalších formátech, které by postupně přibližovaly ty nejdůležitější součásti celého systému. Jsme přesvědčeni o tom, že šíření osvěty mezi občany-spotřebiteli je důležitou, byť nepsanou, součástí naší mise. Naše video je prvním krokem ke splácení tohoto dluhu.

Můžete krátce shrnout celý proces registrace přípravků na ochranu rostlin?

Proces má dvě hlavní fáze. Nejprve dojde na úrovni EU k posouzení rizik účinné látky. To provádí EFSA, tedy Evropská agentura pro bezpečnost potravin na základě studií dodaných žadatelem a jejich zhodnocení zpravodajským členským státem. Pokud se následně prokáže, že látka obecně nepředstavuje nepřijatelné riziko, alespoň pro nějaký způsob použití, je po diskuzi členských států látka schválena pro určité typy použití. Látka, která schválena není, v zásadě nemůže být povolena v přípravku na ochranu rostlin. Poté následuje druhá fáze, tedy povolování konkrétního přípravku na ochranu rostlin v rámci zóny a v konkrétním členském státě. Opět je zásadní role výrobce, respektive žadatele o povolení, který musí dodat příslušnou (velmi rozsáhlou) dokumentaci. Zde se již přihlíží k dopadům konkrétní formulace přípravku a zvoleného použití na složky životního prostředí, obsluhu a konzumenta, a to pro podmínky v rámci zóny a v jednotlivé zemi. Je to proto, že přírodní a další podmínky se v rámci EU podstatně liší a nelze je zobecnit na celé území EU. Za hodnocení dopadů na operátora, zejména tedy obsluhy postřikovače, obyvatelstvo a spotřebitele konečného produktu je v ČR zodpovědný Státní zdravotní ústav. Pokud přípravek úspěšně projde celým procesem hodnocení, může být povolen, a to pro zhodnocené plodiny a indikace, v závislosti na povaze žádosti.

K tomu jsou účinné látky, většinou po deseti letech, znovu přehodnocovány ze strany EFSA, a to s využitím nejnovějších vědeckých poznatků. Proto také stále častěji dochází k tomu, že dlouho využívaný přípravek již dále nemůže být používán, protože se u jeho účinné látky objevily nové negativní efekty, často třeba endokrinní disrupce. Případně proto, že žadatel nedodal aktualizovanou dokumentaci a nové studie. To je bohužel daň za extrémní hloubku prověřovaných detailů.

Liší se parametry povolení přípravků v jednotlivých státech?

Ne ve všech zemích je přípravek povolen stejně, a to nejen kvůli již zmíněným odlišnostem podmínek, ale také podle žádosti samotné. Žadatel se může rozhodnout, že zatímco v jedné zemi požádá o povolení do určité plodiny, v sousední to neudělá, protože se daná plodina pěstuje na příliš malé výměře a povolení pro tuto indikaci se nevyplatí.

Na základě nové legislativy se připravuje systém dohledatelnosti přípravků. Jak bude fungovat a co si od něj slibujete?

Hlavním argumentem a cílem je dále zvýšit intenzitu a efektivitu dohledu nad přípravky a ztížit možnost výskytu nelegálních výrobků na trhu. Zavedením systému očekáváme přínosy, které budou mít pozitivní dopad mimo jiné na spotřebitele. Jedná se například o omezení prostoru pro dovoz a uvádění na trh nepovolených přípravků, čímž se také omezí riziko a nebezpečí škod na zdraví lidí, zvířat a životním prostředí. Dále předpokládáme zlepšení dohledatelnosti zdrojů znečištění, a tím snížení rizik environmentální zátěže způsobené přípravky na ochranu rostlin ze zemědělské prvovýroby, zejména u povrchových a podzemních vod. Také se novým systémem zpřesní statistika uvádění přípravků na trh, což může být jeden z argumentů pro mírnější snížení používání přípravků oproti požadavkům EK.

Pro zjednodušení načítání dat a jejich elektronického použití budou muset být přípravky určené pro profesionální uživatele vyrobené po 1. 7. 2023 opatřeny na obalu předepsaným 2D kódem. Každý distributor pak bude údaje o uvedení na trh těchto přípravků předávat do jednotného úložiště. Z úložiště bude zřejmý průchod daného přípravku distribučním řetězcem až ke konkrétnímu zemědělci. Na úrovni zemědělce na tento systém naváže elektronická evidence použití přípravků, kterou budou muset vést zemědělci hospodařící na výměře větší než 200 ha.

Data z úložiště budou využívat při své činnosti kontrolní orgány, ale také v omezené míře veřejnost prostřednictvím mobilní aplikace. Více informací k této problematice zveřejňuje ÚKZÚZ na svých webových stránkách.*

Rozhovor vyšel v Úrodě č. 4/2023

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down