Přínos nektarodárných biopásů pro motýly

V rámci nové společné zemědělské politiky v letech 2023–2027 je kladen vyšší důraz na zavádění mimoprodukčních opatření na orné půdě, která mají za cíl mimo jiné zastavit pokles biodiverzity v zemědělsky využívané krajině.

Pěstitelé mají celou řadu možností a jejich kombinací, jak splnit požadované podmínky. Jednou z nich jsou nektarodárné biopásy (NB), které byly součástí již předešlého AEKO a s podobnými podmínkami přecházejí do nového období. Jsou určeny především pro podporu druhové diverzity hmyzu v zemědělské krajině (včetně predátorů a parazitoidů škůdců), ale při vhodném umístění a správné údržbě mají pozitivní vliv i na ptáky, zvěř, zvyšují estetickou hodnotu krajiny a mohou být použity k propagaci zemědělství směrem ke včelařům a návštěvníkům přírody. Informuje o tom v časopise Úroda (4/2023) Ing. Kamil Holý, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, společně s kolektivem autorů.

Přestože bylo pěstování podpořeno dotací, nebyl pro složitost podmínek mezi zemědělci o NB velký zájem. V roce 2019 zaujímaly plochu pouhých 1005 ha a na biodiverzitu měly pouze lokální vliv. Nárůst ploch k 4 tis. hektarů nastal se zavedením podmínky omezení plochy jedné plodiny do 30 ha, kde mohly být biopásy použity k rozdělení pozemku nebo k navýšení maximální plochy honu. V novém opatření se plánuje zachování této možnosti, informuje dále Ing. Holý.

V článku prezentuje výsledky pokusů, kdy byl v rámci pozemků a blízkého okolí farmy Veletových v Lukavci u Pacova letech v 2016–2018 sledován výskyt dospělců motýlů s denní aktivitou v nektarodárném biopásu a porovnán s dalšími zemědělskými plochami. Vše poté vztaženo k přírodě blízké kontrolní ploše. Z celkem zjištěných 38 druhů navštěvovalo biopás 21 druhů, kulturní louku 27 druhů a podmáčenou louku (kontrolní plocha) 37 druhů. V sousední plodině, bez kvetoucích plevelů, nebyli zjištěni žádní motýli. Více než polovina zjištěných druhů ukazuje, že biopásy mohou částečně kompenzovat ztrátu kvetoucích plodin z osevních postupů, například jetelovin.

Při vhodném umístění a obhospodařování mohou nektarodárné biopásy přispět k lokální podpoře hmyzu a kompenzovat plochy s intenzivně pěstovanými plodinami. Druhově chudá vegetace biopásů umožňuje vývoj housenek pouze omezeného počtu druhů, ale účelem NB je poskytování nektaru a pylu dospělcům, který splňuje dokonale. Na květech i v porostu se koncentrují dospělci z okolí, je zde vyšší pravděpodobnost setkání samce se samicí i při nízkém počtu jedinců vzácných druhů a po spáření odlétají samice do blízkého okolí naklást vajíčka na vhodné živné rostliny. Biopás lze považovat za možnou náhradu jetelovin, které po zrušení nerentabilní živočišné produkce v mnoha podnicích vymizely z osevních postupů, dodává autor.

Více informací přináší dubnové vydání časopisu Úroda (4/2023).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down