Polní den v Žabčicích

Na hrozící nedostatek zemědělských odborníků, které by od studia na univerzitě mohly odradit šířící se negativní zprávy o vývoji českého zemědělství, upozornil na polním dnu v Žabčicích děkan Agronomické fakulty. Účastníci, v pořadí již jednadvacáté akce nazvané MZLU pěstitelům 2009, mohli zhlédnout odrůdové pokusy s ozimou pšenicí a její reakce na sucho, nebo zjistit, proč se v rámci pokusů sleduje transport zinku z rostlin do zrna. Akce byla tentokrát organizovaná při příležitosti devadesátého výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

V letošním roce červnový polní den zahájil prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., děkan Agronomické fakulty MZLU v Brně, který v úvodním projevu připomněl, že Agronomická fakulta MZLU v Brně za 90 let své existence vychovala více než 15 tisíc zemědělských odborníků.
„V současné době je zemědělská výroba pod trvalým tlakem nízkých cen za produkty a vysokých cen za vstupní suroviny, jako jsou osiva, hnojiva, pesticidy a další. Za tohoto stavu lze očekávat, že v nejbližších pěti letech nebude dostatečný počet vystudovaných agronomů, kteří by nahradili generaci odcházející na zasloužený odpočinek. Každá negativní zpráva o zemědělství se projeví snížením zájmu o zemědělské obory. Aby naše univerzita zabránila poklesu počtu studentů, snaží se prohloubit kontakty se zemědělskou praxí například i pořádáním takových akcí, jako je „MZLU pěstitelům,“ uvedl prof. Zeman.
Zájem o polní den v Žabčicích v posledních letech roste, což se letos opět potvrdilo přítomností více než 550 účastníků z řad zemědělské prvovýroby, výzkumu a poradenství.
„Cílem polního dne je vytvořit podmínky a prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací především v oblasti pěstování, šlechtění a ochrany polních a zahradních rostlin,“ konstatoval doc. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., vedoucí Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MZLU v Brně. Tradičním pořadatelem je Agronomická fakulta MZLU ve spolupráci se Zahradnickou fakultou, Školním zemědělským podnikem v Žabčicích a firmami Elita semenářská, a. s. a Syngenta Czech, s. r. o.

Polní pokusy
Hlavní náplní polního dne je prohlídka řady pokusů prováděných na Polní pokusné stanici. Pomocí praktických ukázek a prezentací výsledků výzkumných projektů přímo na poli se vytvářejí podmínky pro neformální kontakty, konzultace a diskuse akademických pracovníků s pěstiteli a pracovníky institucí zaměřených na zemědělský výzkum. Projekty se věnují problematice zpracování půdy a zakládání porostů, střídání plodin a využívání meziplodin v osevních postupech, doporučování nových odrůd a optimalizaci pěstebních technologií, dále výživě rostlin a ochraně proti plevelům, chorobám a škůdcům.
Řadu pěstitelů mohl zaujmout sortiment nejpěstovanějších odrůd ozimé pšenice doplněný o nově registrované odrůdy a perspektivní velmi rané odrůdy z evropského katalogu, nabízené firmou Elita semenářská, a. s. „V odrůdovém pokusu s ozimou pšenicí hodnotíme reakci odrůd na sucho, které je zvláště na jižní Moravě hlavním limitujícím faktorem pro produkci obilovin“, uvedla Dr. Pavlína Hrstková z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Pokus byl zaměřen na sortiment velmi raných a raných odrůd, kromě 32 odrůd registrovaných v ČR bylo zkoušeno také 14 raných odrůd z evropského katalogu. Pokus byl založen na dvou půdně a vláhově odlišných stanovištích – Obora (hlinitojílovitá fluvizem glejová, s podílem jílnatých částic nad 50 % a s vysokou hladinou spodní vody) a Koválov (černozem modální na štěrkopískové terase). Výnosy zrna na suchém stanovišti (Koválov) byly značně ovlivněny vyšší teplotou s nedostatkem vláhy v půdě ve fázi metání. Průměrný výnos dosáhl pouze 3,1 t/ha, nejvyšší výnos byl zjištěn u odrůd Sakura, Biscay, Globus, Balada, Barryton (3,7 – 3,5 t/ha).
Velký zájem byl tradičně také o ukázky velmi raných a raných odrůd brambor, dále byly zastoupeny i běžně pěstované odrůdy jarního ječmene, sóji, slunečnice a kukuřice. Letos poprvé byly ve spolupráci s firmou Syngenta Czech, s. r. o., prezentovány i vybrané odrůdy ozimé řepky.
Významná část výzkumné činnosti je věnována studiu kvalitativních parametrů sladovnického ječmene a ječmene pro potravinářské využití, sleduje se například transport zinku z rostlin do zrna s cílem dosažení optimální koncentrace tohoto prvku v potravinách; výskyt některých nutričně cenných látek u různých odrůd z hlediska využití zrna pro potravinářské a krmné účely; nebo vliv pěstitelských technologií na strukturu porostu a zdravotní a výživný stav rostlin.

Optimalizace pěstebních technologií Společným cílem řady pokusů Ústavu agrosystémů a bioklimatologie je optimalizace pěstebních technologií plodin vedoucí k co nejvyšší rentabilitě pěstování. Komplexně se vyhodnocují vlivy různých agrotechnických zásahů na výnos a kvalitu produkce. „V dlouhodobých pokusech hodnotíme například vliv střídání plodin, způsobu zpracování půdy, hospodaření se slámou či využití meziplodin. Sledujeme samozřejmě výnos a kvalitu zrna obilnin, ale pozornost věnujeme také kvalitě půdního prostředí, například fyzikálním vlastnostem půdy, zhutnění, strukturnímu stavu půdy, obsahu a kvalitě humusu,“ konstatoval Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie.

Regulace plevelů
Další pokusy jsou zaměřeny na plevele a jejich regulaci. Každoročně jsou na pokusné lokalitě zakládány herbicidní pokusy, jejichž cílem je vyhodnocení biologické účinnosti a fytotoxicity herbicidů v máku, kukuřici a sóji. Některé z pokusů jsou zakládány ve spolupráci s firmou Syngenta Czech, s. r. o., která zkouší nové herbicidy s perspektivou registrace v nejbližších letech. „Sucho v průběhu jara, kdy téměř dva měsíce nepršelo, mělo negativní vliv nejen na vzcházení jarních plodin, ale i na účinnost preemergentních herbicidů, která byla ve většině případů nízká. Nejen volba vhodného herbicidu, ale i správný termín aplikace ve vztahu k průběhu povětrnostních podmínek rozhoduje o úspěšnosti herbicidní aplikace, především v sušších oblastech,“ uvedl Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie.

Došlo i na přístroje a prezentace
Účastníci polního dne se mohli dále seznámit s přístrojovým vybavením a postupy, které se využívají v oblasti precizního zemědělství. Šlo o přístroje využívané například ke stanovení heterogenity půdy a porostů. Byly také prezentovány výsledky metod založených na principu měření fluorescence chlorofylu či odrazivosti záření ke stanovení optimální dávky herbicidů či hodnocení jejich fytotoxického působení na plodinu. Pomocí těchto postupů lze optimalizovat aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, čímž lze zvýšit efektivnost využití těchto vstupů a zároveň eliminovat negativní dopady na životní prostředí.
Zájemci měli možnost zhlédnout prezentace firem spolupracujících s MZLU v Brně a zabývajících se výrobou a distribucí agrochemikálií a osiv. Předvedena byla také zemědělská technika používaná nejen v polních pokusech, ale i na provozních plochách ŠZP Žabčice.
Akce MZLU pěstitelům 2009 se podle pořadatelů vydařila, svědčí o tom i kladné hodnocení většiny zúčastněných. Kvůli širokému spektru pěstovaných plodin a řady pokusů s různým zaměřením má každý z účastníku možnost diskutovat o rozmanitých tématech s odborníky z univerzity.

Klíčové informace:
• Již po jednadvacáté se konala v Žabčicích akce MZLU pěstitelům 2009.
• Snahou je vytvořit podmínky a prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací v oblasti pěstování, šlechtění a ochrany polních a zahradních rostlin.
• Zájem byl o odrůdy ozimé pšenice, brambory i běžně pěstované odrůdy jarního ječmene, sóji, slunečnice nebo kukuřice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *