Péče o půdu v udržitelných systémech hospodaření

V Žabčicích proběhl čtvrtý ročník semináře Mendel Info 2015, který byl zaměřený na aktuální problémy v oblasti rostlinné produkce. Akci pořádal Ústav agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro výzkum ve zpracování půdy (ISTRO ČR, o. s). Cílem semináře Mendel Info 2015 bylo seznámit zemědělce s aktuálními otázkami v oblasti rostlinné produkce, především s péčí o půdu v udržitelných systémech hospodaření.

„Nekritická víra v techniku a předpisy s ní spojené neobsahuje eticky obhájitelné zacházení s půdou. Půda ztratila na vážnosti. Evropské myšlení odstranilo mytologii. Vnímání přirozeného bylo potlačeno. Cílem se stál blahobyt místo dobrobytí (well being),“ uvedl ve své přednášce Půda v racionální společnosti doc. Ing. Eduard Pokorný, CSc., z Agronomické fakulty MENDELU.

Ing. Barbora Badalíková, Zemědělský výzkum, s. r. o., Troubsko, v rámci své přednášky Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu zdůraznila na základě výsledků pokusu, že kvalitní organická hmota napomáhá lepší infiltrační schopnosti půdy a tím brzdí vodní erozi.

 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., z ČZU v Praze se zabýval zpracováním půdy přispívajícím k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. Podle něho jsou velmi účinná následující agrotechnická opatření: půdoochranné technologie, přímé setí ozimé obilniny po řepce, obilnině nebo luskovině, využití podrcené slámy. Doporučil rovněž setí ozimé obilniny s využitím mělké podmítky či ponechání rostlinných zbytků na povrchu půdy. Jako velmi účinné se mu dále jeví setí jarní obilniny po obilnině nebo řepce s využitím strniskové meziplodiny.

„Zemědělství se celosvětově potýká s řadou závažných environmentálních problémů, jako jsou degradace půd, pokles rozmanitosti zemědělských ekosystémů, kvalita potravin, zhoršování kvality vodních zdrojů a ekonomika zemědělské produkce,“ zmínil doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., z ČZU v Praze a dále se zabýval optimalizací pojezdů po pozemcích s cílem eliminace negativních dopadů na půdu.

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., z AF MENDELU v rámci své prezentace řešil variabilitu půdních vlastností a aplikace zásobního hnojení v precizním zemědělství.

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc., akreditovaný poradce na závěr přítomným sdělil aktuality v zemědělských dotacích.*

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *