Omezí připravovaná vyhláška sadbu?

Pěstitelé průmyslových brambor se tradičně sešli před začátkem škrobárenské kampaně v Lukavci. Kromě semináře týkajícího se situace v oboru a prohlídky odrůdových pokusů se také dozvěděli o chystané novelizaci vyhlášky, která upravuje požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor. Ze strany zástupců pěstitelů brambor se příznivého přijetí nedočkala.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský připravuje novelu vyhlášky č. 384/2006 Sb., informoval Ing. František Novák, CSc., předseda Ústředního bramborářského svaVedoucí pokusné stanice Václav Veleta (vlevo), tajemník Ing. Josef Králíček a předseda bramborářského svazu Ing. František Novák, CSc., se sešli nad pokusy s průmyslovými bramborami Foto David Boumazu ČR (ÚBS). Prvotním impulsem byla skutečnost, že v letošním roce byly problémy s přihlášením partií dovezených jako superelita do stupně elita, které se ale nakonec vyřešily. Loni se přitom bez problémů přihlašovaly. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) proto zpracoval návrh, který by měl zaručovat kompatibilitu se směrnicí Evropské unie, zaznělo na semináři.
Některé změny ale bramboráři nepovažují za šťastné. Novela mimo jiné rozděluje kategorii základního rozmnožovacího materiálu E na tři stupně a dále ruší v kategorii certifikované sadby stupeň C2. Ten letos v republice podle ÚKZÚZ tvoří 2230 ha z celkových 4000 ha množitelských ploch brambor.
„Pokud zmizí z roku na rok stupeň C2, české bramborářství přijde o polovinu množitelských ploch. Potřebná sadba se totiž bude muset dovézt ze zahraničí, přičemž není jisté, zda se jí vůbec podaří vyprodukovat,“ obává se Ing. Jiří Procházka, člen předsednictva ÚBS. Pokud by k takovému kroku mělo dojít, je podle něj potřeba minimálně dvouleté až tříleté přechodné období. I to by ale vedlo k poklesu tuzemských množitelských ploch. Jako další řešení navrhuje po konzultacích, které proběhly také v rámci výstavy Země Živitelka, ponechat certifikovanou sadbu ve dvou stupních (např. CA, CB) při maximálně desetiprocentním podílu hlíz napadených viry (stejnou hodnotu navrhuje ÚKZÚZ). Stupeň CB by se ale mohl množit pouze tehdy, pokud bude pocházet z CA, který měl podíl napadených hlíz maximálně čtyři procenta. Jak Ing. Procházka tvrdí, evropská legislativa takový přístup umožňuje.
S úpravami v kategoriích jsou spojeny změny v hodnocení virových chorob. Koeficienty přepočtu lehkých virových chorob se mají zřejmě zrušit, i když to z návrhu vyhlášky není zcela jasné, na což ÚBS také upozorňuje. Podle Ing. Procházky by zrušení koeficientů znemožnilo množení sadby.
Jak Ing. Novák uvedl, svaz dostal návrh k připomínkování a předsednictvo konstatovalo, že je nejasný a obsahuje nepřesnosti. Z tohoto důvodu rozhodli, že se k němu nevyjádří a požádali o zpracování nového. Svoje stanovisko dali na vědomí také Ministerstvu zemědělství ČR.
Svaz také bude požadovat větší počet kontrol dovezené sadby brambor než plánovaných 150 partií. „Domníváme se, že to není dostatečný počet. Infekční tlak byl silný jak v České republice, tak v zemích, odkud se dováží rozhodující množství sadby brambor. Riziko dovozů partií se zvýšeným výskytem viróz existuje,“ uvedl Ing. Novák.

Novinky vypadají slibně

Ing. Václav Čermák hovořil o výsledcích registrace průmyslových odrůd Foto David BoumaS výsledky zkoušení pro Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu (SDO) seznámil účastníky Ing. Václav Čermák (ÚKZÚZ). Jak vyplynulo z přednášky, bylo do nich v roce 2008 přihlášeno celkem sedm raných, osm poloraných a devět polopozdních a pozdních odrůd. První dvě skupiny od minulého roku výrazně posílily.
Statistické vyhodnocení výsledků SDO za roky 2005 – 2007 ukázalo, že o výnosu škrobu rozhoduje především ročník, odrůda a také stanoviště. Ve výnosu škrobu z hektaru byla na prvním místě odrůda Kuras (14,6 t/ha) díky nejvyššímu výnosu hlíz (73,6 t/ha), ale při průměrné škrobnatosti (19,8 %). Následoval Westamyl (14,4 t/ha při výnosu 65,8 t/ha a škrobnatosti 21,9 %) a Sibu (14,3 t/ha; 72,9 t/ha; 19,6 %).
Ing. Čermák upozornil na letos registrovanou poloranou odrůdu Verne, která během dvou let v registračních zkouškách vždy přesáhla 24% obsah škrobu. Zároveň poskytla v prvních dvou sklizňových termínech (1. 7. a 1. 8.) v letech 2007 a 2008 vysoký výnos.
Jak Ing. Čermák uvedl, do SDO byl letos přidán další termín sklizně, a to 20. 8. pro raný a poloraný sortiment. Dále se výnos hodnotí v první dekádě října. Z prezentovaných analýz dále vyplynulo, že letos by mohla být škrobnatost vyšší než v minulém roce. Hlízy ale v současné době hodně hnijí, objevuje se na nich také poškození plísní bramboru. V Lukavci také chyběla voda a byly extrémní teploty, uvedl Václav Veleta, vedoucí pokusné stanice.

Škrobu je přiměřeně

O situaci ve škrobárenství hovořil Ing. Josef Hadrava, ředitel akciové společnosti Škrobárny Pelhřimov. Množství bramborového škrobu, stanoveného pro Evropskou unii kvótou ve výši 1 948 761 t, se v minulém hospodářském roce vyrobilo. Česká republika se na něm podílí 33 600 tunami, vyprodukovala 32 690 t. Společnost Škrobárny Pelhřimov zaznamenala mírně nižší škrobnatost (19 %) proti tříletému průměru, který je 19,8 %. Zpracovala 54 647 t brambor a První výsledky ukazují, že by odrůda Verne mohla být slibná, především díky vysoké škrobnatosti Foto David Boumavyrobila 12 045 t škrobu.
Kromě bramborového škrobu vyrobily Škrobárny Pelhřimov také 5286 t pšeničného škrobu, zpracovaly na to zhruba 15 000 t pšenice. Ing. Hadrava si postěžoval na vysoké ceny komodity, které se promítly do mouky a tedy i do nákladů. V zahraniční podle něj vzhledem k dlouhodobým kontraktům vyráběli levněji.
Jak Ing. Hadrava uvedl, někteří z jejich odběratelů mají kvůli silné koruně problémy – týká se to například papíren, které patří mezi největší odběratele (spolu s potravinářským a nápojovým průmyslem spotřebují 90 % vyrobeného škrobu). Nevyplácela se podle něj ani produkce lihu, vyráběly jen podniky, které zpracovávají odpadní škrob. Nepříznivě se projevil i nárůst cen obilovin a také plynu (o 40 % od roku 2007).
Ing. Hadrava také hovořil o možných změnách v platbách za průmyslové brambory. Evropská komise podle něj protlačuje názor platit co nejvíce na hektar a co nejméně za komoditu, což je pro škrobaře nevýhodné. Od roku 2011 chce komise snížit spojenou přímou platbu na polovinu, tedy na 33,16 eura na tunu suroviny, zbytek by přešel do platby na hektar. Zrušit by se měla rovnovážná prémie pro škrobárny, dále minimální cena a výrobní kvóta (ta by platila do roku 2013). Zrušení kvóty by podle něj bylo pro ČR velmi tvrdé, protože zahraniční zpracovatelští giganti tuzemskou produkci bez problémů vyrobí – v současné době totiž nejedou na plnou kapacitu.
Změnilo se také složení Evropského škrobárenského svazu, informoval Ing. Hadrava. Nově sdružuje i výrobce obilních škrobů, což zároveň znamená, že v něm producenti bramborového (je jich 11 z celkových 25) ztrácejí vliv. Svaz zastupuje produkci v celkové výši deset milionů tun škrobu, z toho necelé dva miliony tun tvoří bramborový.
Způsob výkupu brambor Škrobárnami Pelhřimov zůstává v rozhodují míře stejný jako loni, konstatoval Lubomír Tříska, ekonomický náměstek podniku. Cena za tunu brambor záleží na vývoji kurzu eura, dá se ale podle něj předpokládat, že se letos bude vyplácet asi přes 2000 Kč/t při 18% škrobnatosti. Jak doplnil Ing. Pavel Marousek, pracovník nákupu společnosti, letos začali s výkupem již 25. srpna.
Mezi nakupovanými odrůdami převažuje Ornella (přes 20 tis. tun), dále Kuras (zhruba 10 tis. tun) a Westamyl (6000 t). Zkoušejí také nové odrůdy, jako jsou Arabela, Rebel a Roberta. Jejich škrobnatost se loni pohybovala kolem 20 %, zdají se tedy být perspektivní.

Lokální hnojení se vyplatí Odrůd zařazených do SDO stále přibývá Foto David Bouma

O nových trendech ve výživě a agrotechnice brambor hovořil Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského, Havlíčkův Brod, s. r. o. Připomněl, že se v posledních deseti letech velmi rozšířilo odkamenění ploch, což umožňuje vznik příznivé struktury půdy, které je provzdušněná a promísená. Při aplikaci dusíku se ale hnojivo dostane do hloubky 18 – 28 cm (proti 10 – 15 cm při běžné technologii). Hrozí tedy jeho ztráty do doby, než jsou rostliny bramboru schopné intenzivního příjmu.
Při hnojení na široko se také uvádí využití dusíku jen ve výši 30 – 50 %, což přináší významnou finanční ztrátu. Řešením je podle Ing. Kasala lokální aplikace hnojiv v pásech po stranách hlíz. Výhodou je jeho časnější dostupnost a větší koncentrace, využitelnost se uvádí ve výši 45 – 65 %. Existuje několik možností, jakou pro tento účel použít techniku. Aplikační zařízení spolu s nádrží lze umístit mezi traktor a sazeč, což vyžaduje těžší stroj kvůli posunu těžiště, nebo před traktor, tam je ale snížená přesnost. Ideální je mít nádrž vpředu a aplikovat mezi traktorem a sazečem. Další možností je hnojit po vzejití, kdy krojidla nařezávají hrůbek, což se celkem osvědčilo.
V pokusech také porovnávali lokální a plošnou aplikaci dávky 110 a 80 kg N. Výnos při lokálním hnojení nižší dávkou se blížil výnosu při plošném hnojení vyšší dávkou.

SDO pro konzumní brambory běží

V letošním roce byly také zahájeny zkoušky konzumních odrůd brambor, gestorem je Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě, informoval Ing. Novák. Pro průmyslové odrůdy je jmenována nová komise, v jejímž čele stojí ředitel VÚB Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Z pohledu konzumních brambor se sezóna vyvíjí dobře, cenová hladina se pohybuje kolem 3,50 Kč/kg, konstatoval Ing. Novák. Dodal, že od začátku sezóny je u nás cena nižší než v Německu, na Slovensku a v Maďarsku (i když tam se podobá naší). „O výnosu teprve rozhodnou srážky v typicky bramborářských oblastech,“ zdůraznil. Pěstitelé se také mohou těšit na katalog odrůd bramboru pěstovaných v ČR, tedy včetně těch, které u nás nejsou registrovány, ale pěstují se tu. Připravuje se také publikaci ke 100 letům od založení první bramborářské organizace v českých zemích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *