Novinky v sortimentu hybridů kukuřice KWS

Současná nabídka hybridů kukuřice pro pěstitele zahrnuje tak velký počet, že je velmi obtížné se v ní orientovat. Abychom si tuto situaci trochu usnadnili, vycházejme z toho, že kukuřice je plodinou mikroregionu a její hybridy jsou zkoušeny nejen ve dvou základních skupinách využití (na zrno a na siláž), ale zároveň ve čtyřech sortimentech ranosti. Vezmeme-li do úvahy předcházející kritéria, celá skupina se rozdělí na určitý počet hybridů využitelných do specifických pěstitelských podmínek.

Dále je potřeba vycházet z požadavků a potřeb podniku na využití této plodiny. Jiné bude mít pěstitel kukuřice na siláž v chladnější výše položené oblasti (krátká vegetační doba, chladuvzdornost, rychlý počáteční start apod.), jiné v kukuřičné oblasti (vysoké FAO, schopnost odolávat případnému suchu či řadě škůdců, které se zde vyskytují, pozvolné dozrávání). Jiné budou kladeny na kukuřici pěstovanou na suché nebo vlhké zrno či LKS.
Kukuřice jako plodina rozmnožovaná na základě hybridizace má mimořádně širokou variabilitu vlastností a zásluhou této skutečnosti každým rokem přicházejí nové a nové hybridy. Nezbývá než se smířit s tím, že životnost hybridů je poměrně krátká a obměna mnohdy rychlejší, než praxe dokáže vstřebat. To klade nároky na pěstitele, na jejich schopnost být neustále ve střehu a nezanedbat neustálý tok informací, kterými jsou zahrnováni.
Také sortiment hybridů kukuřice KWS doznal v posledním roce značných změn a bylo registrováno nebo se k zápisu do Seznamu odrůd připravuje řada hybridů, o nichž bude dále zmínka.

Hybridy KWS registrované v roce 2000

Leman
– FAO Z/S – 250/260
– středně vysoký tříliniový hybrid s dobře patrným stay green efektem
– vysoce výnosný plastický hybrid s vysokým podílem klasů a energie
– řepařská oblast na siláž a na LKS

Etendard
– FAO Z/S – 260/260
– raný, dvouliniový hybrid střední výšky
– charakteristickou vlastností je klas přimknutý ke stéblu i po dozrání zbytku rostliny, což významně omezuje sklizňové ztráty
– odolný vůči poléhání, zdravotní stav velmi dobrý
– zbytek rostliny dozrává rovnoměrně
– na provozních plochách bylo loni dosaženo výnosu 12 t.ha-1 při 14 % vlhkosti
– intenzivní podmínky pěstování řepařské oblasti – vysoké výnosy zrna i silážní hmoty

Queen
– FAO Z/S – 310/320
– dvouliniový středně raný hybrid nižšího až středního vzrůstu s dlouho zeleným zbytkem rostliny
– nadprůměrné výnosy zrna – reg. zkoušky ÚKZÚZ 1997 – 1999 12,1 t.ha-1 – 105 % na průměr standard, 2001 – 12,6 t.ha-1 a 108 % na standardy
– vysoké výnosy zrna a nadprůměrný podíl klasů v silážní hmotě
– řepařská a kukuřičná oblast na všechny způsoby využití

KWS 353
– FAO S/Z – 350/350
– středně pozdní dvouliniový hybrid středního vzrůstu
– zrno – koňský zub, rychlá ztráta vody při dozrávání
– zbytek rostliny dozrává rychle
– dlouhý klas s vysokým počtem řad zrn (20)
– vysoký výnosový potenciál – poloprovozní pokus Unčovice 13,5 t.ha-1 při 28 % vlhkosti k termínu sklizně 4. 10. Celá řada porovnatelně raných hybridů měla vlhkost vysoko přes 30 %
– kukuřičná oblast – různé způsoby využití
– hustota porostů podle stanovištních podmínek 70 – 75 tisíc rostlin

Novinky pro rok 2001

Představují novou generaci výkonných hybridů vyznačující se významným posunem ve výnosech a celou řadou charakteristických vlastností.

Pedro
– FAO Z/S – 240/220
– raný tříliniový hybrid středního vzrůstu
– vysoké a stabilní výnosy v různých pěstitelských podmínkách
– registrační zkoušky ÚKZÚZ 1998 – 2000 – siláž – 110 % ve výnosu suché hmoty a 108 % ve výnosu suché hmoty palic v porovnání na průměr kontrol
– rychlé ukládání škrobu do zrna, HTS 340 g
– odolnost vůči suchu, přizpůsobivost různorodým pěstitelským podmínkám
– řepařská a intenzivní bramborářská oblast
– kombinované využití
– špičkový hybrid v raném sortimentu

Fjord
– FAO S/Z – 240/250
– raný dvouliniový hybrid, široké bohaté olistění, výrazný stay green efekt
– ukládá nadprůměrné množství škrobu do zrna, dává silážní hmotu s vysokým obsahem škrobu a koncentrací energie
– podíl vřetene – 10 % – předurčuje k využití na LKS
– stabilní výkonnost na různých stanovištích
– řepařská a bramborářská oblast, rychle narůstající sušina v době dozrávání dává dobré předpoklady i pro využití na zrno

Cocagne
– FAO S/Z – 300/310
– středně vysoký, dvouliniový, středně raný hybrid s bohatým olistěním
– dlouho zelený zbytek rostliny
– dobře vyvinutý, dlouhý a do špičky osazený klas
– v registračních zkouškách v roce 2000 dosáhl v suchých podmínkách 109 % ve výnosu zrna na průměr standard
– vysoké výnosy zrna, tolerance k suchu, pevné stéblo, dobrý zdravotní stav
– řepařská a kukuřičná oblast na zrno a na siláž

Stránku připravila Ing. Jaroslava Sácká.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *