Mák je stále zajímavý

Jako tradičně uspořádalo sdružení Český mák počátkem roku cyklus seminářů, který přinesl nejnovější poznatky v oblasti pěstování máku. Hovořilo se o odrůdových zkouškách, hnojení, nových pesticidech a cenách produkce. Sdružení každým rokem posiluje. Podle informací, které poskytlo, stoupl v minulém roce počet jeho členů na 262 a reprezentuje 21,6 tisíce hektarů máku.

Ing. Zdeněk Kosek, CSc., který reprezentoval Český mák, s. r. o. připomněl, že v roce 2007 bylo mákem oseto 56 914 ha s výnosem 33 755 t, loni to bylo již 69 793 ha a 52 113 t. Konstatoval také, že cena na začátku roku 2009 klesla na 22 – 25 Kč/kg, což je pod úrovní minulých let.
Nepříznivá je také situace kolem dříve významně nakupované makoviny, protože trh s morfinem stagnuje. Ing. Kosek tlumočil stanovisko akciové společnosti Zentiva, která z loňské sklizně nakoupí celkem 3500 t makoviny, z letošní zřejmě jen 2500 t. Cena za makovinu je například 8 Kč při obsahu morfinu v rozmezí 0,3 – 0,49 % či 15 Kč při obsahu 0,5 – 0,69 %. Zentiva bude mít zřejmě také specifické požadavky na odrůdu.
Jak uvedl Ing. Radomil Vlk z Českého máku, v současné době se mění zájem o alkaloidy. Ustupuje se od morfinu k tebainu a v budoucnu by oba měl zřejmě nahradit noscapin. „O noscapinové odrůdy mají zájem přední světoví zpracovatelé, kteří od ledna 2007 zahájili výkup makoviny,“ uvedl Ing. Vlk.

Bude méně máku? Plochy máku byly v minulé roce stejně rekordní jako produkce Foto David Bouma
Pro rok 2009 předpokládá prof. Ing. Jan Vašák, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pád ceny a pokles ploch v zahraničí. Zároveň dodal, že u máku je jistota příznivé ekonomiky větší než u ostatních jařin, i když výnos i při profesionálním pěstování kolísá o 400 %. Ukazuje se také, že v tomto případě nehraje hlavní roli dávka dusíku, ale zřejmě další faktory.
Prof. Vašák také jako zajímavost uvedl, že v letech 1934 – 1938 se průměrný výnos máku pohyboval kolem 0,88 t/ha a jeho cena byla 4,5krát vyšší než pšenice. V letech 2004 – 2007 je při téměř stejném výnosu cena desetkrát vyšší.
Připomněl také, že stále přetrvává problém s vývozem máku do jednoho z hlavních odbytišť, Ruské federace. Ta odmítá nakupovat semeno máku, pokud obsahuje morfin. Přitom je skoro vyloučeno dodávat (nepraný) mák, který by měl obsah nižší než 10 –20 mg/kg. Zahraniční máky jej mají zpravidla vyšší než 100 mg/kg. Český, pokud je dobře vyčištěný, má obsah morfinu zpravidla nižší než 20 mg/kg, shrnul prof. Vašák.
Zdrojem alkaloidu jsou ale zbytky makoviny ve formě prachu, které se nalepí na povrch semene. Jeho obsah se mění podle zpracování a skladování, jak ukázala Ing. Helena Zukalová, CSc., z ČZU. Pokud se produkce po sklizni ihned přečistí, obsahuje tohoto alkaloidu například pouze 46 mg/kg. Jestliže se ale měsíc skladuje s makovinou, hodnota stoupne na 372 mg/kg. Průměrný obsah morfinu se ale pohyboval spíše kolem 30 mg/kg.

Další registrace na obzoru
Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., z ČZU hovořil o agrotechnice máku. Zdůraznil, že ani tak nezáleží na termínu setí (příliš časný nemá velký význam) jako na přípravě půdy a následném dostatku vlhkosti. Jako příklad uvedl loňské únorové výsevy, u kterých se po srážkách slila půda a rostliny máku nevzešly.
Zdůraznil také, že klíčová je ochrana proti krytonosci kořenovému, u kterého je práh škodlivého napadení dosažen, jestliže se na metru řádku vyskytnou jeden až dva brouci. Jako vhodné opatření se jeví insekticidní moření a následný postřik.
U ozimých máků by se mělo podle Ing. Cihláře s herbicidní ochranou po zimě vstupovat opatrně, rozhodně je třeba počkat, až přestanou hrozit mrazy. Zmínil rovněž některé osvědčené postupy. Jak se ukázalo, herbicid Callisto 480 SC lze úspěšně při preemergentní ochraně kombinovat s hnojivem DAM 390. Při postemergentním ošetření je třeba dbát, aby se přípravek neaplikoval příliš pozdě, hrozí vybělení a polehnutí rostlin. Sedm dní po herbicidní ochraně je podle Ing. Cihláře také vhodné aplikovat Atonik Pro v 5% roztoku močoviny. Tříleté pokusy ukázaly, že lze počítat se 17% nárůstem výnosu, cena aplikace je kolem 730 Kč/ha. Osvědčily se ale i další stimulanty, například Route či Hergit.
Zajímavé možnosti ukazuje také kombinace Caramba + Agrovital, která výrazně zvedla výnos, zatím ale jen v jednoletém pokusu. Příznivě se také projevil Amistar Xtra v dávce 1 l/ha na počátku kvetení, který rovněž podstatně zvýšil výnos a omezil poléhání.
Na semináři dále zaznělo, že by se registrace mohl dočkat insekticid Biscaya 240 OD. Je snaha rozšířit také registraci přípravku Cyperkill 25 EC proti mšicím či žlabatce a některých dalších pesticidů
Na trh by se měla dostat odrůda Bergam, která se vyznačuje nižším vzrůstem a tedy větší odolností vůči poléhání. Nově je k dispozici odrůda Orfeus, zaregistrovaná letos na Slovensku.

Ochrana proti plísni máku
Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z ČZU se ve svojí přednášce věnovala plísni máku a shrnula tuzemské i zahraniční zkušenosti. Jak uvedla, v minulém roce jí byla napadena většina ploch máku. Epidemické výskyty se přitom jak u nás, tak ve světě objevují častěji. Naznačila, že jednou z příčin vyšší virulence by mohlo být cílené šlechtění této choroby při likvidaci opiových máků. Ochrana proti plísni máku by se neměla zanedbávat, přípravky již mají registraci Foto David Bouma
Plíseň napadá i okrasné i plané máky (kde může být bez příznaků), má dva zdroje infekce: oospory z rostlinných zbytků a mycelium na osivu. Spory klíčí po deseti hodinách, po 48 hodinách již začíná houba prorůstat listem a po 72 hodinách se objeví mycelium na spodní straně listů.
K infekci dochází při širokém rozmezí teplot 5 – 26,4 °C a relativní vlhkosti 70 – 90 %. Chladno v době vzcházení se projeví vyšší četností infekce (například při příliš časném setí). Vliv hnojení dusíkem není zcela jasný. Při dávce 100 kg N/ha se nárůst infekce neprojevuje, nad tuto hranici již ano. Napadení naopak snižuje dostatečná výživa fosforem.
Jak doc. Prokinová konstatovala, na plíseň máku působí takové účinné látky, které jsou efektivní proti pravým plísním (např. plísni bramboru). Patogen lze omezit mořením, ale u některých účinných látek existuje riziko retardace růstu a problémy s klíčivostí při přeskladnění osiva (mancozeb). V současné době jsou pro ošetření během vegetace povoleny přípravky Polyversum a Prosaro 250 EC (působí i na další choroby), mořidla registrována nejsou.
Onemocnění se v porostu šíří z rostliny na rostlinu. Preventivním opatřením je nezařazovat mák na pole dříve než za čtyři roky. Není také vhodné sít jarní mák vedle na podzim setého. Celosvětově se podařilo najít rezistentní odrůdy, zdroje pro šlechtění odolnosti proti této chorobě tedy jsou.

Močovina vychází lépe
Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc., z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se ve svojí přednášce věnoval hnojení máku. Hned na začátku zdůraznil, že když je dobrá výživa, je i dobrá kondice rostliny. Varoval zároveň, že se nelze v této souvislosti zaměřit jen na jeden prvek.
Jak prof. Richter konstatoval, z pohledu fosforu na jeho nedostatek mák není citlivý ve druhé fázi růstu, potřebuje ho ale hned na začátku. Dodání fosforu při nízké půdní zásobě zvýší výnos zhruba o 3 – 4 %, projeví se ale i v metabolismu dusíku. Plodina je naopak náročnější na dostatek draslíku, který ovlivňuje pevnost pletiv a vodní režim. Je také velkým konzumentem vápníku.
Prof. Richter uvedl, že v pokusech v letech 2006 a 2007 porovnávali několik variant hnojení dusíkem a jejich vliv na výnos semen, obsah morfinu v makovině a příjem dalších živin. Jednalo se o LAV, močovinu čistou i obohacenou o inhibitor ureázy či nitrifikace, a to v dávce 120 kg N/ha. Z pokusů vyplynulo, že hnojení v dvouletém průměru zvýšilo oproti kontrole výnos následovně: LAV o 10,3 %, močovina 13,5 %, Urea Stabil 19,1 %, Alzon 24,4 %. Autoři ale připomínají, že vliv hnojiv byl závislý na průběhu počasí, Alzon se kromě toho aplikoval pouze v roce 2007.
Při výpočtech se zaměřili na ekonomický přínos. Při ceně 30 Kč/kg semen máku a 33 Kč/kg N vykázalo hnojení LAV ztrátu 330 Kč/ha, močovina čistý zisk 1950 Kč/ha a močovina s inhibitory shodně 2250 Kč/ha. Výpočet bral v úvahu pouze náklady na hnojivo a přírůstek výnosu.
Autoři dále dodávají, že na obsah morfinu mělo hnojení dusíkem pozitivní vliv v závislosti na průběhu počasí v době dozrávání. Suché počasí obsah morfinu zvyšovalo a varianty s močovinou se v roce 2006 vyznačovaly jeho vyšším obsahem.
Prof. Richter ukázal, jak působí DAM 390 na mladé rostliny. Pokud mají dva děložní listy, funguje jako herbicid, při pěti pravých listech spálí 60 % rostlin. Aplikace je bezpečná od 8. listu za suchého počasí, přičemž den před ní by nemělo pršet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *