Kontrola do třetice

Od počátku srpna je pro tuzemské ekologické zemědělce k dispozici třetí kontrolní organizace - Biokont CZ, s. r. o. Jejímu řediteli Ing. Romanovi Rozsypalovi, CSc. jsme, stejně jako představitelům obou ostatních, položili několik otázek týkajících se fungování organizace.

Proč jste se rozhodli vstoupit na trh?
V České republice byl od roku 1993 zvolen systém jedné kontrolní organizace s cílem dosáhnout jednotnosti kontroly. Kontrolu prováděla do roku 2006 jako jediná KEZ, o.p.s. Chrudim. Ta vybudovala po formální stránce bezvadně fungující organizaci, která se ovšem časem stala neúměrně byrokratickou a drahou službou. Platili ji jednak sami ekologičtí zemědělci a dále formou dotace ve výši 4 mil. Kč ročně daňoví poplatníci. KEZ často vystupovala vůči svým klientům alibisticky a arogantně, rovněž v ní docházelo k vnitřním rozporům a časté fluktuaci zaměstnanců. V roce 2005 poprvé od roku 1998 kdy je ekologické zemědělství dotováno poklesl počet ekofarem i výměra půdy. Špatný zvuk kontroly odrazoval nové adepty od zahájení ekologického hospodaření.
Narůstající nespokojenost s KEZ, o. p. s. na straně zemědělců, MZe, dvou ze tří zakladatelů, poradců i mnoha zaměstnanců KEZ a otálení správní rady s řešením nastalé situace vedla k tomu, že ministerstvo vypsalo v květnu 2005 výběrové řízení na další kontrolní organizace.
Společnost Biokont CZ, s. r. o. byla založena v roce 2005 jako reakce na prohlubující se konfliktní vývoj v kontrole ekologického zemědělství v minulých letech s cílem přispět k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí a zlepšení nabídky služeb pro ekologické zemědělce a výrobce biopotravin.

Chystáte nějaké změny oproti zavedeným organizacím?

Naše filozofie vychází z rovnoprávného vztahu mezi kontrolní organizací a ekologickým podnikatelem. Kontrola je službou, jejímž cílem a smyslem je napomoci kontrolovanému podniku k dosažení stavu, kdy nebude mít problémy s certifikací produktů a plněním podmínek pro poskytování dotací a odhalovat případy podvodného jednání a navrhnout MZe uvalení sankcí.
Součástí této služby je informační a konzultační servis, kdy každému klientovi jasně a srozumitelně sdělíme jaké požadavky musí splnit. Každoročně nabídneme školení a semináře a trvale zajišťujeme konzultační a informační servis.
Naším cílem je minimalizace byrokratické zátěže klienta. Evidenci jsme připravili tak, aby se vykazovaly jen informace nezbytně nutné z hlediska kontroly a sjednotili ji s požadavky SZIF, ÚKZUZ apod. Samozřejmostí je spolupráce s poradci. Jak při přípravě na kontrolu, tak i při samotné kontrole účast poradce doporučujeme, protože pomůže při vyjasnění sporných věcí na místě i při následném odstranění případných nedostatků. Zásadou je, že kontrolovaný podnik – klient, poradce a inspektor musí mít stejné informace a stejný výklad – jen tak se můžeme vyhnout zbytečným konfliktům a nedorozuměním.

Jaké je vaše zázemí v České republice?

Kontroly provádí pět zkušených vysokoškolsky vzdělaných inspektorů, dále je to vedoucí certifikačního orgánu a manažer jakosti. Standardně vybavená provozní kancelář je v Brně.

Zemědělci si často stěžovali na příliš administrativní přístup při kontrole. Změníte to?

Snažíme papírování omezit na nezbytné minimum. Doufáme, že se nám to daří a přivítáme každý podnět ke zlepšení. Každý ekofarmář a výrobce biopotravin ví, co musel do roku 2005 vyplňovat pro KEZ. Už jen náš vstup na trh (společně s ABCert, GmbH) donutil zjednodušit administrativní požadavky na ekologické podnikatele i KEZ, takže efekt konkurence se dostavil velmi rychle.

Jak budete přistupovat k systému certifikace?

Společnost Biokont CZ, s. r. o. je akreditovaná národní akreditační orgánem ČIA, o. p. s. jako certifikační orgán č. 3159, jehož předmětem akreditace je certifikace bioproduktů, biopotravin a procesu výroby bioproduktů a biopotravin. A dále jako inspekční orgán č. 4039 jehož předmětem akreditace je provádění inspekční činnosti v procesu výroby bioproduktů, biopotravin, dovozů bioproduktů a biopotravin ze třetích zemí, smluvních dodávek, zpracování krmiv a krmných směsí, hnojiv, kompostů a substrátů.
Naše společnost je oprávněna certifikovat proces výroby a produkty. Necertifikujeme množství produktu (to zkontroluje inspektor při kontrole na místě); odpadá tak starost s „docertifikací“ v případě vyšší produkce než ekologičtí zemědělci plánovali, což je stále problémem u KEZ, o. p. s.

Jste již třetí certifikační autorita. Nebude konkurence tak velká, že by mohla vést k podbízení se a snížení kvality produkce?

Tato obava byla jedním z důvodů pro volbu systému jedné kontrolní organizace v ČR. Samotné kontrolní organizace jsou pod neustálou kontrolou. Všechny musí splňovat stejné normy a ztráta akreditace ČIA znamená vypovězení smlouvy s MZe. Všechny kontrolní organizace jsou pravidelně kontrolovány ministerstvem, které zkoumá účinnost kontrol. Účinnou kontrolou jsou samotní klienti; řada farmářů kritizovala KEZ, o. p. s. nejen pro přílišnou byrokracii, ale také proto, že se inspektoři kvůli papírování málo věnovali praktické kontrole provozu ekofarem. Konečně čtvrtou kontrolou je veřejnost, tj. svazy Pro-Bio a Liberta, spolek poradců EPOS, Bioinstitut, o. p. s., biokluby a řada dalších nevládních organizací i jednotliví občané.

Kolik subjektů nyní využívá vaše služby?

V tuto chvíli se k nám přihlásilo 72 ekologických podnikatelů, převážně zemědělců. Není to mnoho, ale vzhledem k tomu, že jsme dostali pověření MZe k výkonu kontroly v ekologickém zemědělství až 9. 8. 2006 a po téměř celou dobu docházelo k neférovému ovlivňování ekologických zemědělců ze strany KEZ, to není špatný výsledek. Někteří ekofarmáři se stále mylně domnívají, že KEZ je státní kontrola, ale je to soukromý subjekt, stejně jako ABCert a Biokont.

Jaké neférové ovlivňování máte na mysli?

Od zpochybňování, že naše společnost obdrží pověření MZe až po nedávný případ, kdy nám volali dva naši klienti, že z rozhovoru s ředitelem KEZ vyplynulo, že když je bude kontrolovat Biokont, nedostanou dotace. Ředitel KEZ mi sice řekl, že šlo o nepochopení, ale džin pochybnosti byl vypuštěn.
Podle čeho budete stanovovat ceny za kontrolu?
Podle ceníků, které jsou veřejně přístupné na našich internetových stránkách. Jako jediná kontrolní organizace jsme zveřejnili ceník i pro rok 2007. Podle naší smlouvy s klienty ceník služeb zveřejňujeme vždy do 30. 9. a smlouvu s námi lze vypovědět do 31. 10. Snažíme se ceny udržet na nejnižší možné úrovni a máme nižší ceny než oba konkurenti.

Které služby nabízíte?

Provádíme stejné typy kontrol jako KEZ a ABCert. Trvale je k dispozici informační a konzultační servis telefonem, elektronickou poštou, písemně, osobně v kanceláři Biokont CZ v Brně, nebo přímo u klienta; na požádání doporučíme vhodného poradce. Dále nabízíme školení a semináře k aktuálním otázkám kontroly nebo podle požadavků pořadatele, např.vyškolení zaměstnanců ekofarem apod. Kompletní informace jsou dostupné na našich webových stránkách.
Jakým způsobem se k vám mohou zemědělci přehlásit?
Záleží na tom, jak podnik uzavřel smlouvu s KEZ. Pokud podepsal dodatek ke smlouvě, tak možnost výpovědi pro následující rok je vždy do 30. 9. Jestliže nepodepsal dodatek ke smlouvě s KEZ, pak stačí, když nám kdykoliv pošlou plnou moc a smlouvu o inspekci a certifikaci. Vše ostatní vyřídíme sami. Oba tiskopisy jsou ke stažení z našich internetových stránek. Smlouva s německou kontrolní organizací ABCert GmbH je shodná s dodatkem smlouvy KEZ. Novým ekologickým podnikatelům doporučujeme s námi svůj záměr předem konzultovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *