Jak osvědčovat nové biovýrobky

Výrobkem vhodným pro použití v ekologickém zemědělství se rozumí osivo, sadba, hnojivo, pomocná půdní látka, pomocný rostlinný přípravek, substrát, přípravek na ochranu rostlin, krmivo, doplňková látka, premix, pomocné a přídatné látky pro potravinářskou výrobu, případně jiný výrobek vhodný pro použití v ekologickém zemědělství a výrobě biopotravin, jehož složení a výroba odpovídá požadavkům zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a který je schválen příslušnou státní zkušebnou, pokud je schvalovací řízení jiným zákonem vyžadováno.

V tomto programu se dále osvědčují produkty, které nejsou určeny k výrobě biopotravin ve smyslu zákona č. 242/2000 Sb., ale pocházejí z ekofarmy, Jsou to např. osiva, statková krmiva, statková steliva, zástavová, chovná a plemenná zvířata, technické plodiny, nepotravinářské včelí produkty apod.
Žadatel o osvědčení nového výrobku, který chce označit logem bio, předkládá:
– doklad o oprávnění k podnikání,
– popis vlastností výrobku z hlediska nezbytnosti, původu a způsobu výroby, vlivu na životní prostředí a živé organismy, jakosti a zdravotní bezpečnosti, etického a etologického a sociálně ekonomického,
– doklad (rozhodnutí) o schválení výrobku, včetně závěrečného protokolu od příslušné státní zkušebny, pokud je schvalovací řízení zákonem vyžadováno,
– osvědčení o jakosti (kopie provedených rozborů) a metody zkoušení jakosti,
– výrobní dokumentace, technické nebo podnikové normy, technologické postupy výroby, technickohospodářské normy, včetně popisu používaných surovin a zdrojů,
– popis použití výrobku a příbalový leták s návodem na použití,
– doklad o vhodnosti obalu, balení pro spotřebitele, doporučený způsob likvidace obalů (např. vratné obaly, recyklace).
Základní podmínkou pro výrobce přihlašujícího své výrobky k osvědčení v programu „možno použít v ekologickém zemědělství“ je uzavření licenční smlouvy s KEZ, o.p.s. Certifikační orgán zajistí registraci smlouvy u Úřadu průmyslového vlastnictví. Následuje kontrola u výrobce a hodnocení, poté KEZ, o. p. s., vydává nebo nevydává osvědčení výrobku pro použití v ekologickém zemědělství. Osvědčení prokazuje, zda výrobek splňuje požadavky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Ekofarma může přihlásit své produkty k osvědčení v programu „možno použít v ekologickém zemědělství“ před uskutečněním řádné kontroly a zpravidla nemusí poskytovat žádné zvláštní doklady o produkci, s výjimkou rozmnožovacího materiálu. KEZ, o.p.s., po kontrole ekofarmy žádost vyhodnotí a vydá osvědčení produktu, nebylo-li zjištěno porušení zákona, které by narušilo integritu přihlášeného produktu. Je-li ekofarma přihlašovatelem porostů rozmnožovacího materiálu k osvědčení, musí ekologický podnikatel jako smluvní množitel doložit doklad o přehlídce množitelského porostu, kterou provádí ÚKZÚZ, a dále je vyžadována kopie uznávacího listu ÚKZÚZ. Pro ekologické podnikatele neplatí podmínka uzavření licenční smlouvy ani platby spojené s osvědčováním v programu „možno použít v ekologickém zemědělství“.
Osvědčení je platné jeden rok a během tohoto období je KEZ, o. p. s., oprávněna provádět u výrobce následné i namátkové kontroly dodržování podmínek, za kterých bylo osvědčení vydáno.
Od přihlašovatelů množitelských ploch a výrobců rozmnožovacího materiálu se požaduje, aby každý výrobce kontrolní organizaci poskytnul aktuální přehled množitelů osiv, se kterými obchoduje. V dokumentaci, kterou přihlašovatel a výrobce osiv dokládá KEZ, o. p. s., se musí uvést množitel s jasnou identifikací pozemku. Při dopravě a zpracování nelze míchat sklizeň z porostů pod jednu partii – vždy musí být ověřitelné číslo porostu v rozhodnutí o uznání osiva ÚKZÚZ, v dokladu o přehlídce porostu a v dokumentaci ekofarmy jako smluvního množitele, od něhož rozmnožovací materiál pochází. Žádosti se podávají na adrese KEZ, o. p. s

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *