Insekticidy nejsou jediným rizikem pro opylovače

Rezidua fungicidů a herbicidů se často nachází v pylu a medu. Vzhledem k tomu, že tyto látky nejsou pro opylovače akutně jedovaté, není jejich aplikace do porostů navštěvovaných opylovači legislativně regulována. Přesto tyto látky mohou být pro opylovače nebezpečné. V rámci výzkumu faktorů ovlivňujících kontaminaci opylovačů účinnými látkami fungicidů a herbicidů byla sledována repelence těchto látek pro včely metodou přímého lákání. O výsledcích a celém projektu informuje článek týmu České zemědělské univerzity v čele s vedoucí autorkou této práce Ing. Anetou Bokšovou zveřejněný v časopise Úroda (12/2021).

Protože herbicidy a fungicidy nepůsobí obvykle toxicky na hmyz, není přesně známo, zda představují riziko pro včely a jiné opylovače. Při přípravě legislativních omezení používání pesticidů se berou v úvahu pouze účinky přímé otravy, které u fungicidů a herbicidů nejsou obvykle pozorovány. V České republice má omezení pro včely při aplikaci pouze jeden fungicid (ú. l. kyazofamid) a pět herbicidů (ú. l. glyfosát, kyselina oktanová, kyselina dekanová a kyselina pelargonová), upozorňují autoři článku.

Škody způsobené akutní toxicitou však nejsou jedinou hrozbou, které včelám hrozí. Proto jsou stále častěji zkoumány subletální efekty fungicidů a herbicidů na včely, jako paralýza, dezorientace nebo změny chování, krátkodobé i dlouhodobé (Rortais et al. 2005). Subletální dávky tedy představují hrozbu pro přežití celého včelstva (Wu-Smart a Spivak 2016), kontaminaci úlu (Rortais et al. 2005) a způsobují sníženou schopnost opylovat rostliny (Gill et al. 2012).

Nově se objevující důkazy naznačují, že herbicidy mohou ovlivnit navigaci včel, učení a vývoj larev, zatímco fungicidy mohou mít vliv na spotřebu potravy, metabolismus a imunitní reakci včel, pokud jsou těmto sloučeninám vystaveny přímo kontaktním působením během aplikace či po aplikaci nebo orální expozicí – kontaminovaným nektarem a pylem (Cullen et al. 2019).

Aby se minimalizoval dopad fungicidů a herbicidů na opylovače, je důležité porozumět mechanismům, jak přichází včely a další opylovači do styku s herbicidy a fungicidy v životním prostředí. V roce 2021 se proto odborníci z České zemědělské univerzity v Praze zaměřili na studium vlastností vybraných fungicidů a herbicidů, které mohou výrazně ovlivnit kontakt se včelami a dalšími opylovateli. Otestovali atraktivitu a repelenci těchto látek metodou přímého lákání a sledovali rychlost jejich odbourávání v rostlinách po aplikaci. Ověření atraktivity a repelence přípravků bylo provedeno na dvou stanovištích v průběhu léta 2021 (Veletov na Kolínsku a Výzkumný ústav včelařský Dol).

Z výsledků testování prozatím vyplývá, že z jedenácti použitých přípravků (plus dvě kombinace přípravků) patří mezi repelentní fungicid Prosaro 250 EC a graminicidy Garland Forte a Fusilade Forte a také fungicid Dithane DG. Nejméně repelentní jsou fungicid Pictor 250 EC a herbicid Lontrel 600, velmi atraktivní jsou i Transform a Agritox M 500.

Pro výzkumný záměr projektu, zejména pro dílčí sběr dat, je také využíván webový portál Včelstva Online na adrese vcelstva.czu.cz, který provozuje a rozvíjí Provozně ekonomická fakulta ČZU v rámci svých projektů. Webový portál nabízí včelařské veřejnosti zdarma po registraci úlový deník, s možností připojení úlové váhy (od libovolného výrobce). Hlavní funkcí portálu Včelstva online je evidence stanovišť a včelstev pro včelaře, včetně úlové karty se zápisem kontrol a záznamů o léčení včel. Ačkoliv se stanoviště se včelími úly pro evidenci včelaře umisťují do mapy ČR, záznamy vidí pouze jejich registrovaný majitel – záznamy o stanovištích včel jsou pro veřejnost skryté. Další funkcí pro včelaře je umístění nabídky prodeje medu v mapě ČR pro širokou veřejnost. Tento údaj je již veřejný a umožňuje včelaři jednoduchou formou inzerovat místo, nabídku medu a kontakt. Portál umožňuje kompletní evidenci pro včelaře s možností inzerce.

K webové aplikaci v minulém roce přibyla jednoduchá mobilní aplikace „Med Hned“ pro zobrazování prodejních míst medu v mapě ČR – vývojářský tým portálu se tím snaží podpořit prodej medu ze dvora pro potřeby včelařů. Po instalaci mobilní aplikace uživatel rovnou vidí, kde koupit med, případně kam rovnou pro med zajet autem s užitím navigace. Mobilní aplikaci je možné stáhnout z Google Play pro mobilní telefony s OS Android.

V letošním roce byla nově na webovém portálu Včelstva Online přidána funkce pro zpracování dat z úlových vah. Funkce umožňuje včelaři exportovat popisnou statistiku ke svému včelstvu z úlové váhy – data tedy lze díky portálu nejenom stáhnout a uložit, ale také vyhodnotit. Ambicí vývojářského týmu je rozšířit report z úlové váhy i o avíza a možná doporučení ke stavu a k možnému vývoji včelstva. To však je předmětem dalšího výzkumu a vývoje, jak projektu, tak webového portálu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down