Hodnocení čínských odrůd ozimé pšenice v podmínkách České republiky

Nová genetická diverzita a její využití ve výzkumu a šlechtění je základním předpokladem pro rozšíření genetického základu nových odrůd a další zlepšování jejich hospodářských znaků. Závažným důvodem pro vyhledávání, studium a využití genetické diverzity je nutnost zajistit adaptaci nových odrůd (ozimé pšenice) k měnícím se podmínkám klimatu. Při studiu geograficky vzdálených materiálů lze předpokládat větší pravděpodobnost nalezení originálních zdrojů odolnosti ke stresům a nových alel pro rozšíření genetického základu odrůd.

Na lokalitách Praha-Ruzyně v letech 2014 a 2015 a Kroměříž v roce 2015 byly vedeny a hodnoceny pokusy s čínskými odrůdami ozimé pšenice. Celkem bylo testováno 20 kultivarů spolu se dvěma českými kontrolními odrůdami. V polních experimentech byly sledovány fenologické údaje (metání, kvetení, zralost, doba plnění zrna), výška porostu, prvky produktivity klasu, odolnost k poléhání a padlí travnímu. Technologické rozbory zrna zahrnovaly stanovení obsahu hrubých bílkovin, obsahu mokrého lepku a škrobu pomocí NIR spektrometrie. Metodou SDS-PAGE byla hodnocena u souboru čínských ozimých pšenic alelická variabilita podjednotek gluteninů s vysokou molekulovou hmotností (HMW-GS). Získané výsledky potvrdily významnou genetickou odlišnost čínských kultivarů oproti českým materiálům. Některé čínské materiály se vyznačují specifickými znaky, které mohou být přínosem pro šlechtitelské využití v ČR.

Podrobné informace uvádí článek Ing. Jiřího Hermutha a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha a Zemědělského výzkumného ústavu, s. r. o., Kroměříž v srpnovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *