Efektivně proti plevelům

Řepka mění tvář naší krajiny. V osevních postupech společně s dalšími ozimými plodinami zaujímá stále významnější postavení. Velký podíl ozimých plodin na našich polích však přispívá ke zvyšujícímu se výskytu jednoletých přezimujících plevelných druhů. Jak upozornil prof. Ing. Josef Soukup, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, variabilita zaplevelení, konkrétně řepky, je obrovská, a proto každý pěstitel musí volit systém ochrany odpovídající jeho podmínkám.

Nové možnosti v ochraně řepky proti plevelům přiblížilo pěstitelům sympozium společnosti Dow AgroSciences, které se v průběhu ledna uskutečnilo na několika místech České republiky. Lze předeslat, že hlavní roli na konferenci hrál herbicid Galera Podzim, který oproti známé Galeře obsahuje vedle clopyralidu a picloramu také účinnou látku aminopyralid. Ta rozšiřuje spektrum účinku například o vilky a máky a v synergismu s ostatními látkami navyšuje účinek na řadu dalších plevelů.

Co konkuruje řepce?

Podle prof. Soukupa patří mezi hlavní plevele v řepce dlouhodobě svízel přítula a heřmánkovité druhy, proti kterým je ochrana směřována nejčastěji. Stále více problémů ale způsobují také plevele spodního patra – violky, rozrazily, hluchavky, na něž většina půdních herbicidů používaných v řepce nepůsobí dostatečně. Plevelné spektrum se v důsledku častého pěstování řepky rozšiřuje také o brukvovité druhy (penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný), které nejsou z důvody selektivity herbicidů používaných v řepce hubeny téměř vůbec.
Z přezimujících druhů se lokálně vyskytuje kakost maličký. Jak zdůraznil prof. Soukup, nárůst jeho populační hustoty na pozemku bývá velmi rychlý. Podle Ing. Jana Mikulky, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., se na pole s ozimou řepkou rozšiřují také další plevele, například kolenec rolní, kapustka obecná, mák pochybný, vlčí a chrpa polní. „Pokud do ekosystému pronikají nové plevele, může být zpočátku problém s jejich diagnostikou, která je důležitá pro jejich regulaci,“ upozornil Ing. Mikulka.

Období škodlivosti

Během vegetace řepky lze podle prof. Soukupa vymezit z pohledu škodlivosti plevelů dvě kritická období. První přichází na podzim, začíná přibližně ve fázi dvou až čtyř listů řepky a trvá celý podzim. Nejškodlivější je v tomto období výdrol obilnin, dále ptačinec prostřední, rozrazil perský a břečťanolistý, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka a další. Zasáhnout proti nim lze předseťovými a preemergentními herbicidy, popřípadě časně postemergentními. Důležité je podle přednášejícího dbát na to, aby herbicidy v počáteční fázi růstu řepku nestresovaly a zajistily vysokou účinnost.
Uvedl také zajímavý příklad, na kterém ukázal, jak velký vliv má dobře založený porost na škodlivost ptačince prostředního. Jestliže mají pěstitelé slabý porost řepky, může výskyt 100 rostlin ptačince na metr čtvereční způsobit až 50% ztráty na výnosu. Naopak, když je porost založen včas, je dostatečně silný, stejné zaplevelení sníží výnos maximálně o pět až deset procent, vysvětlil.
Prof. Soukup pokračoval dále vymezením druhého kritického období z hlediska výskytu plevelů, které nastává na jaře v době prodlužovacího růstu vzrůstnějších přezimujících druhů (heřmánkovité, svízel přítula, ale také chrpa modrák, mák vlčí a další). Upozornil také na plevele, které v důsledku nerovnoměrného nebo pozdního vzcházení unikají účinku půdních herbicidů používaných brzy na podzim. Patří mezi ně chrpa modrák, bolehlav plamatý i svízel přítula. Jarní ochranou je proto nutné je co nejvíce oslabit. Problém naopak nebývá s účinností jarních aplikací na vytrvalé plevele, jako jsou pelyněk černobýl, pcháč rolní a mléč rolní.

Konkrétní opatření

V portfoliu přípravků společnosti Dow AgroSciences nalezneme kompletní sortiment herbicidů do řepky. Pro podzimní odplevelení této plodiny nabízí firma přípravky Cirrus CS (clomazone), Autor (metazachlor) a novinku Galera Podzim (clopyralid, picloram, aminopyralid).
Přestože Galera Podzim rozšiřuje účinek stávající Galery například na heřmánky, mléče, pcháč oset, některé brukvovité plevele, zemědým, šťovíky, nově působí na violky, kakosty či hluchavky, vyskytují se na pozemcích také plevele, které tento herbicid hubí nedostatečně (rozrazily, ptačinec prostřední a podobně). Vhodné je proto jej podle potřeby kombinovat s přípravky na bázi clomazone či metazachloru, upozornil Ing. Petr Portych ze společnosti Dow AgroSciences.
Jak dále vysvětlil prof. Soukup, kombinace herbicidů nemají význam z pouze hlediska rozšíření spektra účinnosti, ale také posilují účinnost vůči jednomu konkrétnímu druhu.
Možnosti použití přípravků jsou podle prof. Soukupa a Ing. Portycha následující:
● Autor preemergentně (široké spektrum účinku, avšak slabší účinek na violky, slabý na brukvovité plevele a merlíky) + Galera Podzim časně postemergentně (vysoký účinek na hvězdnicovité, dobrý na violky, máky, kakost, částečný na brukvovité).
● Cirrus CS preemergentně (vyšší účinnost na svízel a brukvovité, slabší na heřmánkovité, máky, violky, chrpu) + Galera Podzim časně postemergentně.
● TM Autor (zajistí reziduální půdní účinnost) + Galera Podzim časně postemergentně (zajistí listový příjem a systemický účinek).
● Galera Podzim postemergentně.
● Autor (Cirrus CS) preemergentně + v případě potřeby Galera Podzim postemergentně.
Jak doplnil Ing. Portych, Galera Podzim působí jen na aktivně rostoucí plevele, a proto je nutné pro její spolehlivý účinek, aby po aplikaci byly ještě minimálně 14 dní teploty nad 10 °C a plevele dále rostly. Pro jarní opravné zásahy proti plevelům doporučil Ing. Portych aplikovat osvědčenou Galeru v dávce 0,35 l/ha.

Pokusy s novým herbicidem

Registrační pokusy s přípravkem Galera Podzim probíhaly od roku 2004 ve firmě AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk. Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., z výše jmenované firmy, vyzvedl zejména vysokou herbicidní účinnost přípravku na nejdůležitější dvouděložné plevele, včetně plevelů spodního patra, a vysokou selektivitu herbicidu. „Při časně postemergentní aplikaci tohoto přípravku v dávce 0,3 l/ha jsme zaznamenali výbornou účinnost na svízel přítulu, heřmánkovité plevele, pcháč oset, merlíky a laskavce. Spolehlivě reguluje i mléč rolní, pohanku svlačcovitou a v nižších růstových fázích významně potlačuje také kokošku pastuší tobolku a penízek rolní. Velmi dobrá herbicidní účinnost byla zjištěna také na violku rolní a mák vlčí“ vyjmenoval.
Neméně významným faktem je, že Galera Podzim je bezproblémově mísitelná s fungicidy, graminicidy, insekticidy a regulátory růstu. Pro pěstitele je také zajímavá možnost aplikace tohoto herbicidu na již vzešlé porosty, doplnil Ing. Vaculík.

Produkce řepky stoupá

Produkce řepkových semen v posledních třech letech stoupá. Podle Ing. Martina Volfa ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v loňském roce sklidili pěstitelé přibližně 1 150 000 tun řepkových semen. Problém s odbytem by však mít neměli, protože v ČR po několika letech stagnace (a spíše poklesu) stouply zpracovatelské kapacity. Také export jde podle Ing. Volfa rychle. Ze sklizně v roce 2009 se mělo vyvézt 425 000 tun semen, avšak již do 30. 11. bylo vyvezeno 300 000 tun. Znamená to tedy, že do konce sezóny by v tuzemsku neměla zůstat žádná nezpracovaná řepka.
Tak pozitivně se ale Ing. Volf nevyjadřoval již o ceně komodity. Její vývoj není příliš logický, a proto přednášející doporučil prodávat řepku v době, kdy se světová cena vyšplhá na 8000 korun za tunu.

Klíčové informace:
 Společnost Dow AgroSciences uspořádala v průběhu ledna na několika místech ČR sympózium s názvem Jak dále v pěstování ozimé řepky?
 Hlavní pozornost byla věnována škodlivosti plevelů v ozimé řepce a jejich regulaci.
 Stěžejními pleveli řepky zůstávají nadále svízel přítula a heřmánkovité, avšak lokálně se zvyšuje škodlivost různých plevelů spodního patra.
 Možnosti podzimní ochrany proti plevelům rozšiřuje nový herbicid Galera Podzim od společnosti Dow AgroSciences.
 Vyznačuje se širším spektrem účinnosti než stávající Galera a je vhodným kombinačním partnerem do sledu aplikací s herbicidy Autor a Cirrus CS nebo jako tank-mix s herbicidem Autor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *