Dny rostlinolékařů

V posledním listopadovém týdnu se sešli rostlinolékaři na svém tradičním setkání, tentokrát již čtvrtých Rostlinolékařských dnech konaných v Pardubicích. Přednášky se týkaly celého spektra témat, které sahaly od informací o změnách zemědělské legislativy až po aktuální poznatky z praxe.

O připravovaných změnách v rostlinolékařské legislativě informoval náměstek ředitele SRS Ing. František Barták. Potvrdil, že druhá novela zákona č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči nabude účinnosti 1. 1. 2002, s výjimkou ustanovení o rostlinolékařských pasech, které bude platit až od 1. 3. 2002. K tomuto zákonu se připravují čtyři nové prováděcí vyhlášky, které se týkají ochrany proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu, registrace přípravků na ochranu rostlin a mechanizačních prostředků, ochrany včel, zvěře či ryb při použití prostředků na ochranu rostlin a změny se dočká také vyhláška o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče. Tyto vyhlášky začnou pravděpodobně platit v lednu či únoru příštího roku.
Od 1.1.2002 vstoupí v platnost nový zákon o odpadech, který byl vydán ve sbírce zákonů pod č. 185/2001 Sb. v květnu letošního roku. Jak uvedla Ing. Michaela Budňáková z ministerstva zemědělství, ve vztahu k podnikání v rostlinné výrobě se dotýká především likvidace neupotřebitelných zásob pesticidů, nakládání s obaly od pesticidů a obecnými povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona. Ačkoliv se s podporou státu podařilo zlikvidovat již zhruba 1900 tun nebezpečných pesticidních odpadů, nachází se v některých podnicích další. Chce-li je vlastník se státní podporou zlikvidovat, musí žádost o úhradu nákladů na zneškodnění podat na MZe – odboru zemědělských komodit prostřednictvím jeho okresní agentury. Jestliže pracovní skupina ministerstva nárok na úhradou přizná, budou prokázané náklady, vyjma nákladů na dopravu, žadateli uhrazeny na základě faktury , kterou vystaví organizace provádějící likvidaci odpadu.
Letos byla také Českou společností rostlinolékařskou poprvé udělena za zásluhy v oboru cena „Zdravý květ“. Odnesl si ji Ing. Bořivoj Zbuzek za dlouholetou práci v časopisu Rostlinolékař, jehož je nyní šéfredaktorem. Tento časopis již třetím rokem úspěšně vychází v našem vydavatelství v nákladu 2500 kusů šestkrát do roka. Podrobnější informace o Rostlinolékařských dnech přineseme v následujících číslech Zemědělce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *