Chraňte svoje porosty důsledně

Společnost Bayer CropScience pořádá každoročně polní dny na Moravě v Senici na Hané. Nejinak tomu bylo i letos v červnu, kdy mohli návštěvníci obdivovat vzešlé porosty zemědělských plodin ošetřené nejrůznějšími přípravky na ochranu rostlin. V rámci polních dnů byly také představeny nové přípravky, jako je herbicid Cougar Forte, fungicidní mořidlo Lamardor nebo herbicid Adengo do kukuřice.

Výkonný Cougar Forte

Herbicid Cougar Forte pro podzimní ochranu obilnin je zaregistrován do ozimé pšenice, ozimého ječmene, ozimého žita a ozimého tritikale. Nahradí stávající Cougar SC.
Nový Cougar Forte je určen pro stejný termín aplikace, tedy na podzim preemergentně a časně postemergentně. Bude také řešit stejné spektrum plevelů, účinkuje na chundelku metlici, lipnici roční a široké spektrum dvouděložných plevelů včetně violek, rozrazilů, hluchavek, kakostů, zemědýmu a svízele.
Je složen ze dvou účinných látek, které se navzájem doplňují, jedná se o flufenacet a diflufenican. Nová účinná látka flufenacet nahrazuje isoproturon, v tom je tedy Cougar Forte pokrokovější oproti Cougaru SC. Flufenacet má odlišný mechanismus působení proti chundelce metlici než sulfonylmočoviny a isoproturon, čímž poskytuje nové možnosti efektivní ochrany vůči této plevelné trávě. Herbicid je určen pro podzimní preemergentní a časně postemergentní aplikaci v dávce 0,5 l/ha. Ozimé obilniny je možné ošetřovat od zasetí do fáze šesti listů. Cougar Forte má kontaktní listový a reziduální půdní účinek. Působí na klíčící, vzcházející, ale i vzešlé plevele v časných vývojových stádiích. Přípravek bude v prodeji od letošního podzimu.

Těšte se na Adengo
Jde o nový herbicid do kukuřice pro preemergentní a časně postemergentní ošetření. Obsahuje dvě reziduální účinné látky a safener působící přes půdu a listy. Je určen pro kukuřici, která se dá ošetřit od zasetí do třech listů.
Výhodou tohoto herbicidu je jeho flexibilita a univerzálnost, jediná aplikace totiž zajišťuje dlouhodobou ochranu kukuřice proti více než 85 plevelným druhům včetně ježatky kuří nohy, bérů, rdesen, merlíků, laskavců, brukvovitých a heřmánkovitých plevelů a dalších. Adengo řeší při preemergentní i časně postemergentní aplikaci také pohanku svlačcovitou. Jeho hlavní předností oproti stávajícím herbicidům je velmi nízké dávkování 0,44 l/ha jak pro preemergentní, tak pro časné postemergentní aplikace. Používá se na plevele, které klíčí, vzchází nebo jsou krátce po vzejití až do fáze tří listů kukuřice, tedy bez ohledu na vývojovou fázi, ve které se kukuřice právě nachází. Jedná se o herbicid který obsahuje dvě účinné látky s odlišným spektrem účinnosti, ale také s odlišným působením. Takže i z tohoto pohledu je vhodný jako antirezistentní ošetření a účinné látky se doplňují při působení jak přes kořeny, tak hypokotyl i listy.
Termín aplikace časně postemergentního ošetření začíná být velmi zajímavý i pro zemědělce v České republice. Pokud se vyskytne ročník, který je hodně suchý, je dobré počkat až kukuřice, ale i plevele vzejdou, a pak následně za příznivějších vláhových podmínek ošetřit.

Lamardor chrání osivo

Mořidlo Lamardor bylo zaregistrováno na jaře a mělo by být nástupcem mořidel typu Raxil. Díky kombinaci nejnovějšího azolu na trhu protioconazole a osvědčeného tebuconazole se v něm spojuje vynikající účinnost proti houbovým chorobám přenosným osivem, půdou a rostlinnými zbytky. Lamardor je registrován do všech obilnin jarních i ozimých, v současné době se dokončuje registrace ještě pro tritikale. Má velmi vysokou koncentraci účinných látek, takže jeho dávkování je 0,2 l/t, což případně umožňuje kombinaci i s insekticidními mořidly do obilnin. Pro zlepšení technologických vlastností je aplikován s přídavnou látkou Peridiam Eco Red.
Především pro zamezení otěru semen při manipulaci s ošetřeným osivem a zabránění prašnosti je Lamardor patentován společně s Peridiamem Eco Red. Jde o směs polymerů zabraňujících prašnosti a otěru osiva, takže obsluha secího stroje se nedostává do kontaktu s prachem. Inspirací pro vznik tohoto přípravku byly zkušenosti z kukuřice, kde u insekticidních mořidel Peridiam zabraňuje úniku prachu do ovzduší a kontaminaci užitečných cílových organismů, konkrétně včel. Mořidlo má nejen výbornou účinnost na celé spektrum chorob přenosných osivem nebo chorob vyskytujících se v půdě, ale disponuje i velmi dobrými morforegulačními vlastnostmi.

Laudis ošetří kukuřici

Letos byl na český trh uveden herbicidní přípravek Laudis. Je registrován do kukuřice pro postemergentní ošetření v termínu aplikace mezi čtvrtým a šestým listem. Obsahuje novou účinnou látku ze skupiny triketonů, která je přijímána především listy plevelů, menší část i kořeny přes půdu. Tembotrione účinkuje jako inhibitor enzymu HPPD. Většina účinné látky je přijímána do šesti hodin po ošetření a dále transportována xylémem a floémem k citlivým buňkám v rostlinných vrcholech plevelů. Přípravek spolehlivě účinkuje proti travám a dvouděložným plevelům, které se v kukuřici běžně vyskytují. Doporučené dávkování přípravku je 2 l/ha. V běžných podmínkách je tato dávka aplikovaná ve fázi 4–6 listů proti širokému spektru plevelů (včetně ježatky kuří nohy a pcháče osetu) dostatečná.

Klíčové informace:
• Herbicid Cougar Forte pro podzimní ochranu obilnin nahradí stávající Cougar SC.
• Nový herbicid Adengo je určen k preemergentnímu a časně postemergentnímu ošetření kukuřice.
• Nástupcem mořidel typu Raxil by mělo být mořudlo Lamardor.
• Na český trh byl uveden herbicidní přípravek Laudis.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *