Ceny ministra zemědělství

V rámci 46. ročníku agrosalonu Země živitelka byla předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo letos v únoru dvě soutěže – Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Letos se do soutěže o Ceny ministra přihlásil rekordní počet 62 návrhů, a to 26 pro Ceny pro mladé vědecké pracovníky a 36 pro Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Komise vybrala a ministr zemědělství schválil v každé soutěži první tři místa, spojená s finanční odměnou 90, 70 a 50 tisíc korun. Navíc v každé soutěži bylo uděleno jedno Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky. Uznání není spojeno s finanční odměnou.

Ocenění v obou kategoriích předal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., a předseda České akademie zemědělských věd RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

První místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2019 získala Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stadiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“ (Variation in Honey Bee Gut Microbial Diversity Affected by Ontogenetic Stage, Age and geographic Location). Variabilita mikrobioty trávicího traktu se zásadně mění v průběhu života včely. Získané výsledky jsou využívány při vývoji nového účinného prostředku pro podporu imunity a zdraví včel.

Druhé místo obdržel doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Nanočástice fosforečnanu zinečnatého jako nový antibakteriální prostředek: studie účinků nanočástic v krmných dávkách potkanů“ (Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure). Cílem je najít alternativní látky k antibiotikům a vysokým dávkám zinku s antibiotickými účinky. V současné době se využívají vysoké dávky zinku, které budou pro medikační účinky od roku 2022 legislativně zakázány. Jednou z možností je využití zinkových nanočástic.

Třetí místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky patřilo Ing. Michaele Brzákové z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Genetické parametry pro dlouhověkost jako prostředek ke zlepšení profitability chovu masného skotu“. Výzkum genetické závislosti dlouhověkosti masného skotu a její využití pro další šlechtění, zvýšení rentability chovu a zlepšení reprodukčních ukazatelů. Dlouhověkost je nízce dědivá vlastnost, která je do velké míry ovlivněna prostředím. Jedinou efektivní možností, jak zvýšit dlouhověkost krav, je prostřednictvím předpovědi plemenných hodnot, pro něž je nutná znalost tzv. genetických parametrů.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky si odnesl Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., z České zemědělské univerzity za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Účinnost větrolamů v zemědělské krajině střední Evropy: vícenásobné přístupy pro řízení větrné eroze“ (Windbreak Efficiency in Agricultural Landscape of the Central Europe: Multiple Approaches to Wind Erosion Control). Cílem bylo určení nejvhodnějšího typu větrolamů z hlediska snížení větrné eroze půdy ve vztahu ke strukturální diverzitě, snížení rychlosti větru a optické porozitě. V ČR je větrnou erozí ohroženo více než 25 % půd. Větrolamy jsou hlavním klíčovým faktorem pro úspěšné fungování zemědělských systémů prostřednictvím snížené větrné eroze, zlepšení mikroklimatu a vodní bilance, zvýšené biologické rozmanitosti a produkčního potenciálu rostlin.

První místo v soutěži Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2019 obdržel Ing. Radek Macháč, Ph.D., z firmy OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Ochrana trav na semeno vůči plevelům“. Metodika obsahuje inovativní poznatky o možnostech ošetřování semenářských porostů trav vůči plevelům. Zabývá se monitoringem výskytu plevelů v porostech trav na semeno, obecnými doporučeními pro ochranu trav na semeno a zahrnuje i specifická doporučení pro ochranu jednotlivých travních rodů či druhů, včetně nechemických způsobů regulace zaplevelení.

Druhé místo v této soutěži patřilo prof. Mgr. Ing. Miroslavu Trnkovi, Ph.D., z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě“. Výsledek je návodem k využití portálu www.intersucho.cz, k používání předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha. Popisuje přípravu předpovědi samotné, její spolehlivost i možné aplikace. Souborná předpověď sucha a klíčových agrometeorologických proměnných až na devět dní. Ta je na portálu intersucho aktualizována denně a přináší nové možnosti reakce na sucho v oblasti zemědělského a lesnického hospodaření, což dokumentují tisíce uživatelů.

Třetí místo získala Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého“. Metodika popisuje vhodné metody pro hodnocení dopadů sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku (území ČR) za pomoci v dané chvíli běžně dostupných a měřených dat a parametrů. Použité postupy umožňují získávat informace o reálném stavu jehličnatých porostů i o oblastech, které jsou ohroženy suchem jako primárním stresorem lesních porostů s následným možným rozvojem dalších nežádoucích jevů.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky putovalo k Ing. Jindřichu Kvapilíkovi, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků“. Metodika obsahuje návrhy postupů spočívající ve specifikaci a konkretizaci v praxi realizovatelných opatření ke zvýšení ekonomických přínosů v podnicích s výkrmem býků. Především je to zvýšení přírůstků a porážkových hmotností a snížení nákladů vlastního odchovu telat. Při uplatnění navržených opatření je odhadováno zvýšení zisku na jednoho prodaného býka v průměru o 2255 Kč.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down