Biologická ochrana hrachu

Hrách může být v průběhu vegetace napadán řadou původců chorob a škůdců. Kromě přípravků chemických lze pro jeho ochranu účinně využít i přípravky biologické.

Vedle jediného biologického přípravku na bázi houby Pythium ultimum uvedeného v registru přípravků na ochranu rostlin, mohou být s úspěchem využívány i pomocné rostlinné přípravky na bázi mykoparazitických hub určené k aplikaci do půdy. U nás jsou registrovány tři biologické přípravky – Gliorex, Clonoplus a Polymix. Zlepšují zdravotní stav kořenové soustavy, chrání kořenové hlízky před mikrobiálním rozkladem, stimulují nodulaci, zlepšují příjem živin z půdy a umožňují zvýšenou fixaci vzdušného dusíku hlízkami, což má v konečném důsledku pozitivní vliv na výnosové parametry.

Na pokusných pozemcích firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., byly v roce 2016 založeny polní pokusy s hrachem s využitím biologické ochrany. V jednom pokusu byl zjišťován vliv ošetření osiva hrachu (odrůda Eso) biologickými přípravky Clonoplus a Gliorex, které obsahují mykoparazitické houby, na výnosové parametry (výnos, HTS) ve srovnání s mořením přípravkem Maxim XL a neošetřenou kontrolou, v průběhu vegetace bylo u jedné varianty, u níž nebylo osivo chemicky ani biologicky mořeno, provedeno foliární ošetření rostlin přípravkem Cantus s účinnou látkou boskalid. Z výsledků pokusů je zřejmé, že se biologické ošetření osiva v roce 2016 promítlo do zvýšení výnosu.

V druhém pokusu byl zjišťován účinek entomopatogenních hub na redukci larev listopase čárkovaného. Porovnávané kmeny entomopatogenních hub (dva kmeny Lecanicillium muscarium, dva kmeny Isaria fumosorosea, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana a Purpureocillium lilacinum) byly zapraveny do půdy jednotlivých parcel na počátku období kladení vajíček listopase čárkovaného. Přestože ani u jedné z ošetřených variant v pokusu účinnosti entomopatogenních hub proti larvám listopase čárkovaného neopustil půdu signifikantně nižší počet nově vylíhlých imag v porovnání s neošetřenou variantou, ve variantách ošetřených houbami B. bassiana a M. anisopliae dosahovalo toto snížení více než 50 %. To ve skutečnosti znamená snížení počtu vylíhlých dospělců přibližně o 3 mil. jedinců z 1 ha plochy hrachu, kteří by poškozovali vzcházející hrách žírem na palistech (listech) v další sezóně, uvádějí autoři pokusu Mgr. Eliška Ondráčková a Ing. Marek Seidenglanz, AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., a Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk. Biologický přípravek na bázi entomopatogenních hub zatím není v ČR registrován.

Výsledky pokusu a další informace přináší květnové vydání časopisu Úroda v článku autorů Mgr. Eliška Ondráčková a Ing. Marek Seidenglanz, AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., a Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *