Zpracování biologicky rozložitelných materiálů v podniku, na farmě nebo v regionu

Stávající legislativa zák.č. 156/ o hnojivech, NS a s ní další související předpisy definují podmínky ochrany životního prostředí pro zacházení z biologicky rozložitelnými odpady, organickými a statkovými hnojivy. Jsou zdrojem živin a organické hmoty a je vhodné je vrátit zpět do koloběhu živin v přírodě.

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. se již řadu let zabývá problematikou zpracování a dalšího využití biologicky rozložitelného materiálu. Snahou občanského sdružení ZERA je vybudovat pracoviště – enviromentální vzdělávací a informační centrum, kde by zájemci o problematiku biologického zpracování biologicky rozložitelných materiálů získali všechny potřebné informace. Rozvíjí oblasti aktivit jako je vzdělávání, poradenství, výzkum, osvěta a vlastní publikační činnost. Informační centru zajišťuje mimo uvedené aktivity i další služby , které umožní rozvoj podnikání v této oblasti, například : databáze zařízení v ČR, zpracování žádostí pro financování záměrů ze zdrojů EU, zpracování technických i technologických podmínek řešení v podniku nebo regionu.
Zemědělství je obor, který může v regionu pomoci obcím a
dalším původcům bioodpadu tento materiál zpracovat a dále využít. Bioodpady se stávají pro obce i podnikatele stále aktuálnějším tématem. Na tuto situaci, která se řeší celoevropsky zareagovala Česká Republika rozhodnutím o povinném odděleném sběru bioodpadů. Podle současných předpokladů by povinnost odděleně sbírat bioodpady měla pro obce platit od roku 2010. Plošné zavedení sběru bioodpadů vyvolá potřebu vybudování zpracovatelských zařízení.
Nastavit správnou logistiku třídění, sběru a zpracování bioodpadu v daném regionu je zásadní pro volbu vhodné techniky a technologie.
Agentura ZERA v rámci programu INTERREG III.A Česká republika Rakousko projekt : Metodika hodnocení kvality odpadu v regionu, se pokusila zpracovat postup hodnocení a ověření kritérií a parametrů pro vytvoření modelu – návrhu systému odpadového hospodářství v zájmovém regionu. Kritéria a parametry jsou charakteru technického, technologického a ekonomického s respektováním stávající legislativy a specifik daného regionu. Projekt předpokládá, že původci odpadu odpad třídí nebo budou třídit a lze tedy definovat jeho kvalitu, technologický původ, množství a místo vzniku. Metodika řeší především systém komunálního odpadu včetně bioodpadu a přihlíží v oblasti i k produkci ostatních původců jako jsou
živnostníci, školy, úřady a zemědělci, apod. s cílem splnit základní podmínky plánu odpadového hospodářství daného regionu a ochranu životního prostředí.
Účinnost nastaveného systému třídění je ovlivněna investicí do osvěty a technologického vybavení regionu. Mimo nastavených podmínek legislativy, ochrany životního prostředí je ekonomická efektivnost systému důležitým a zásadním kritériem.
Pro ověření metodiky již bylo vybráno několik konkrétních území v ČR. Jsou využívány zkušenosti zahraničních partnerů především z Rakouska, kde je budován systém sítě zařízení kompostáren s maximálním zapojením zemědělců. Toto spojení je velmi příhodné a logické. Zemědělci mají spoustu praktických zkušeností, jak zacházet s organickou hmotou, disponují větší částí potřebné techniky a často mají k dispozici i vodohospodářsky zabezpečené plochy – polní hnojiště, silážní žlaby k výstavbě kompostáren. Další velkou výhodou je, že v zemědělské kompostárně odpadá často obtížně řešitelný problém, kam s kompostem. Nejen, že využitím kompostu dodává zemědělec půdě tolik potřebnou organickou hmotu a živiny v dobře využitelné formě pro rostliny, ale příjmy za zpracování bioodpadu může velmi příznivě ovlivnit ekonomiku svého podnikání

Ing. Hejátková Květuše
ZERA-Zemědělská a ekologická regionální agentura,o.s.,
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť n.O.
www.zeraagency.eu, info@zeraagency.eu

 

Praktické příklady kompostáren

 

Kompostovací plocha vodohospodářsky zabezpečená
Kompostárna
Charakter kompostárny: Kompostárna pro zpracovávání zbytkové biomasy využívá technologii kompostování na volné ploše v pásových zakládkách (trojúhelníkový profil – základna 2,5m, výška 1,3m, délka max. 90m).
Horská farma, chovající koně a udržující plochy trvalých travních porostů v nadmořské výšce 811 m nad m. na území KRNAPu .
Kompostovaní plocha:
Kompostování probíhá na zpevněné ploše – asfaltová manipulační plocha o rozměru cca 100 x 20 m .

Surovinová skladba :
 travní hmota,
 koňský hnůj ze zimoviště ( stáj s podestýlkou z pilin ),
 nekvalitní seno, stařina s luk.
Výstup kompostárny:
Faremní kompost HUCUL (netypové hnojivo)
 registrovaný podle zák.č. 156/1998 Sb. o hnojivech
 certifikovaný podle zák.č. 220/2000 o ekologickém zemědělství
 certifikovaný jako regionální produkt

Kapacita kompostárny : Do 1000 t.rok-1
Technické vybavení kompostárny
 žací stroj a sběrací vůz pro pokos a sklizeň přebytečné travní biomasy,
 kolový traktor s plazivou rychlostí pro pohon překopávače kompostu
 traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 2,5 m,
 traktorový nakladač.

Kompostárna
Charakter kompostárny:
Kompostárna pro zpracovávání travní hmotu z údržby zeleně obcí využívající technologii kompostování na volné ploše v pásových hromadách (trojúhelníkový profil – základna 3,0 m, výška 1,7 m, max. délka 50,0 m). Leží v oblasti 400 m.n.m.
Kompostovaní plocha:
Kompostování probíhá na vodohospodářsky zabezpečené asfaltové ploše o rozměrech 70 x 28 m.

Surovinová skladba :
 travní hmota,
 dřevní štěpka,
 bioodpad z domácností a údržby zeleně obcí,
 listí, seno, sláma.

Výstup kompostárny: Registrovaný kompost podle zák.č. 156/1998 Sb. o hnojivech – netypové hnojivo.
Kapacita kompostárny :
Do 3000 t.rok-1
Technické vybavení kompostárny
 kolový traktor s plazivou rychlostí,
 traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 3,0 m,
 čelní nakladač.

Kompostárna
Charakter kompostárny:
Kompostárna pro zpracovávání biologicky rozložitelné odpady, využívající technologii kompostování na volné ploše v pásových hromadách (trojúhelníkový profil – základna 3,0 m, výška 1,5 m, max. délka 40,0 m).
Kompostárna je jedním z provozů společnosti, která je ve své činnosti zaměřená na nakládání s odpady, je vybudována v těsném sousedství skládky , v nadmořské výšce 410 m n.m.

Kompostovaní plocha: Kompostovací plocha je vodohospodářsky zajištěná, má asfaltový povrch o rozměrech 50 x 30 m.

Surovinová skladba :
 travní hmota,
 dřevní štěpka,
 stařina z luk, listí,
 bioodpad z domácností a údržby zeleně obcí (v malé míře odpad ovoce, zeleniny a surovin, získávaných dodavatelsky od producentů odpadů, jimiž jsou obce, organizace i občané).

Výstup kompostárny:
Registrovaný kompost podle zák.č. 156/1998 Sb. o hnojivech – netypové hnojivo.
Kapacita kompostárny :
150 až 200 t.rok-1
Technické vybavení kompostárny
 kolový traktor s plazivou rychlostí,
 valník,
 čelní nakladač,
 drtící vůz odpadu s hydraulickým drapákem,
 traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 3,0 m,
 bubnové prosévací zařízení kompostu,
 pásové dopravníky

Kompostárna
Charakter: Kompostárna pro zpracovávání biologicky rozložitelný materiál využívající technologii kompostování na volné, vodohospodářsky zabezpečené ploše, v pásových hromadách, s nuceným provětráváním
Lichoběžníkový profil hromady – dolní základna 4,0 m, horní základna 1,5 m, výška 3,5 m, max. délka 20,0 m).
Zpracovává biologicky rozložitelný odpad, který je na kompostárnu svážen z okolních obcí regionu, je umístěno v nadmořské výšce 65 m.n.m.

Surovinová skladba :  travní hmota,
 dřevní štěpka,
 bioodpad z domácností a údržby zeleně obcí,
 listí

Výstup kompostárny:
Registrovaný kompost určený k prodeji.
Kapacita kompostárny :
5 000 – 8 000)t.rok-1

Technické vybavení kompostárny
 čelní nakladač,
 drtící vůz odpadu s hydraulickým drapákem,
 bubnové prosévací zařízení kompostu,
 kompresory s rozvodnými hadicemi,

Kompostárna
Charakter kompostárny: Kompostárna pro zpracovávání biologicky rozložitelného materiálu využívající technologii kompostování na volné ploše v plošných hromadách (min. výška 3,0 m).
Zařízení slouží k přeměně biologicky rozložitelného materiálu, který byl na kompostárnu svezen z udržovaných zelených ploch velkoměsta a částečně byly sebrány i od obyvatel z okolních lokalit. Je umístěno v nadmořské výšce 350 m.n.m.
Kompostovaní plocha:
Kompostování probíhá na vodohospodářsky zabezpečené betonové ploše o rozměrech 100 x 50 m.

Surovinová skladba :
 travní hmota,
 dřevní štěpka,
 bioodpad z domácností a údržby zeleně obcí,
 listí.

Výstup kompostárny:
Průmyslový kompost (typové hnojivo) – registrovaný podle zák.č. 156/1998 Sb. o hnojivech.

Kapacita kompostárny :
Nad 10 000 t.rok-1

Technické vybavení kompostárny
 kolový traktor s plazivou rychlostí,
 čelní nakladač,
 traktorový překopávač kompostu návěsný rotorový boční,
 drtič mobilní,
 rotační třídič s válcovým sítem mobilní.

Kompostovací plocha vodohospodářsky zabezpečená, zastřešená
Kompostárna

Charakter kompostárny: Kompostárna pro zpracovávání zbytkové travní biomasu využívající technologii kompostování na volné ploše v pásových hromadách, celé zařízení kompostárny je umístěno v hale, včetně konečné úpravy (prosévání, balení).
Zařízení slouží k přeměně zbytkové travní biomasy a ostatních biologicky rozložitelných surovin, které vznikly při hospodaření v zemědělském podniku .

Kompostovaní plocha:
Kompostování probíhá na vodohospodářsky zabezpečené ploše – betonové podlaze zastřešené objektu – haly s mírným spádem tak, aby mezi jednotlivými hromadami nezůstávaly, v případě jejich uvolnění, kompostovací šťávy.

Surovinová skladba :
 separát kejdy skotu,
 sláma,
 seno,
 zbytkové biologicky rozložitelných surovin z hospodaření zemědělské farmy

Výstup kompostárny:
Faremní kompost FARKOM (netypové hnojivo) určený k různým způsobům využití (hnojení rostlin, biologická rekultivace půdy, plastické stelivo apod.).
Kapacita kompostárny :
Podle produkce separátu kejdy skotu za rok (cca 400 t.rok-1) –
max. 100 t faremního kompostu FARKOM.

Technické vybavení kompostárny
1. kolový traktor s plazivou rychlostí,
2. traktorový adaptér pro manipulaci se zpracovávanými surovinami,
3. traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 3,0 m,
4. rotační síto válcové,
5. čelní nakladač,
6. míchací vůz.
Kompostovací plocha zpevněná,
Kompostárna
Kompostovací plocha nezpevněná
Kompostárna

Charakter kompostárny:
Kompostárna pro zpracovávání zbytkové biomasy využívající technologii kompostování na volné ploše v pásových hromadách (trojúhelníkový profil – základna 2.0 m, výška 1,5 m, délka max. 50 m).
Zařízení slouží k ověřování technologie kompostování na malých a středních hromadách, nespadajících do postupů dle ČSN 465735 „Průmyslový kompost“, je umístěno v areálu VÚRV,v.v.i. jako experimentální pracoviště v nadmořské výšce 355 m.

Kompostovaní plocha:
Kompostování probíhá na nezpevněné ploše o rozměru cca 60 x 8 m, která je oplocená a je umístěna v areálu instituce.

Surovinová skladba :
Rozličná – dle požadavků experimentů.
Výstup kompostárny: Kompost neregistrovaný, určený pro vlastní potřebu, vyznačující se jakostními znaky „Průmyslového kompostu“.

Kapacita kompostárny :
Do 1000 t.rok-1
Technické vybavení kompostárny
 nákladní dopravní prostředek,
 univerzální nakladač čelní,
 nakládací lopata o objemu 0,375 m3,,
 překopávač kompostu šnekový nesený,
 štěpkovač dřevního odpadu,
 adaptér pro dávkování kapalin
 vibrační síto deskové
 pásový dopravník
 mostová váha

Kompostárna

Charakter kompostárny:
Kompostárna na dočasném stanovišti pro zpracovávání přebytečné travní biomasy využívající technologii kompostování na volné ploše v pásových hromadách (trojúhelníkový profil – základna 2.0 m, výška 1,5 m, délka max. 50 m)

Kompostovací plocha:
Kompostování probíhá na nezpevněné ploše (pozemku, louce), která je umístěna vedle zpevněné komunikace (polní cestě), po které se pohybuje energetický prostředek.
Surovinová skladba :
Rozličná – dle lokality.
Výstup kompostárny:
Kompost neregistrovaný, určený pro vlastní potřebu, vyznačující se jakostními znaky „Průmyslového kompostu“, většinou aplikovaný v místě výroby.
Kapacita kompostárny :
Do 1000 t.rok-1
Technické vybavení kompostárny
 kolový traktor s plazivou rychlostí,
 traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 3,0 m,
 traktorový nakladač

Kompostárna

Charakter kompostárny: Kompostárna na dočasném stanovišti pro zpracovávání přebytečné travní biomasy využívající technologii kompostování na volné ploše v pásových hromadách (trojúhelníkový profil – základna 2,5 m, výška 1,3 m, délka podle potřeby).
Leží v nadmořské výšce 600 – 650 m n.m. ve zranitelné oblasti

Kompostovací plocha:
Kompostování probíhá na nezpevněné ploše (přímo na poli, louce, či jiném pozemku), kde musí respektovat podmínky ochrany povrchových a podzemních ploch.
Surovinová skladba :
 travní hmota,
 nekvalitní seno,
 kejda,
 chlévská mrva z hluboké podestýlky.
Výstup kompostárny:
Kompost neregistrovaný, určený pro vlastní potřebu.
Kapacita kompostárny :
Podle produkce travní hmoty za rok.
Technické vybavení kompostárny  kolový traktor s plazivou rychlostí,
 traktorový nakladač,
 traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 2,5 m.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *