Změny kvality píce Dactylis glomerata v průběhu vegetace

Sacharidy tvoří 50 až 80 % biomasy pícnin. Sacharidy obsažené v rostlinných krmivech jsou uloženy v buněčných stěnách (tzv. hrubá vláknina, tvořená především celulózou, hemicelulózou, ligninem a malým množstvím kutinu) a jednak v buněčné protoplazmě (zejména škrob a rozpustné sacharidy). Strukturální sacharidy zajišťují normální funkci bachoru, přispívají k pufrovací kapacitě bachoru, stimulují žvýkání a regulují příjem píce. Z hlediska obsahu výživné hodnoty rostlina není homogenním systémem. Hlavní vliv na kvalitu píce má růstová fáze, v níž se rostlina v době sklizně nachází. Vysoká kvalita píce je spojována s rychlým trávením vlákniny a vysokým příjmem NDF (neutrálně detergentní vlákniny). Včasná sklizeň pícnin umožňuje dosáhnout vysoké užitkovosti s minimálními požadavky na přikrmování jadrnými krmivy.

Materiál a metodika
Ve Šlechtitelské stanici Větrov byl proveden pokus, kde jsme sledovali změny v obsahu vybraných živin při postupu vegetace u srhy laločnaté (Dactylis glomerata). Odběr vzorků byl proveden 9. 5., 15. 5. a 24. 5. 2000.
Při jednotlivých odběrech jsme analyticky stanovili dusíkaté látky, vlákninu, ADF, NDF a výpočtem relativní krmnou hodnotu (RFV) a stavitelnost sušiny (DDM). Analýza vzorků byla provedena v laboratoři katedry genetiky, šlechtění a výživy zvířat zemědělské fakulty v Českých Budějovicích.Stanovení dusíkatých látek a vlákniny podle postupu pro laboratorní zkoušení krmiv (dle vyhlášky Mze č. 222/1996 Sb.). Stanovení ADF, NDF podle Van Soesta.

Relativní krmná hodnota (RFV) byla určena podle následujícího výpočtu:

Na základě hodnot RFV lze objemnou píci členit do šesti tříd. Zkrácená verze je uvedena na následujícím schématu.

Výsledky

Výsledky charakterizující kvalitu píce v průběhu vegetace jsou shrnuty v tabulce 1.
Kvalitu píce a výživnou hodnotu lze také vyjádřit indexem relativní krmné hodnoty (RFV). Ta je odvozena z analytických hodnot obsahu ADF a NDF. ADF je vztahována ke stravitelnosti objemné píce a NDF vyjadřuj potenciál pro příjem sušiny. Kombinace obou hodnot vede k velmi praktickému ohodnocení ve vztahu k vlastnímu použití ve výživě jednotlivých kategorií skotu.

Závěr
Za sledované období od 9. 5 – 24. 5. došlo ke snížení dusíkatých látek u srhy laločnaté (Dactylis glomerata) u vybraných odrůd v průměru o 1,8 % za den. Za stejné období bylo zaznamenáno zvýšení ADF i NDF o 0,8 % za každý den. Rovněž na základě hodnocení podle RFV i DDM došlo během postupu vegetace ke snižování kvality píce.

Řešeno v rámci CEZ :J 06/98:122200002/05

Ing, František Lád, CSC,,
Šárka Nováková
Zemědělská fakulta JU České Budějovice
Josef Procházka
Šlechtitelská stanice Větrov, Oseva UNI a.s. Choceň

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *