Zisková řepka „pětitunka“

Zkušenosti pěstitelů řepky z Kralovic potvrzují názor, že investovat do řepky se vyplatí. „Řepka vynaložené prostředky vrátí vícenásobně než kterákoliv z ostatních polních plodin,“ tvrdí zdejší agronom. Platí to zde i u řepky, jejíž výnos překračuje pět tun z hektaru.

Kralovická zemědělská a. s. obhospodařuje v bramborářsko-obilnářské oblasti na okrese Plzeň-sever asi 2900 ha. Živočišná výroba, jejíž součástí je chov prasat, skotu i drůbeže, představuje dvě třetiny tržní produkce podniku. Proto se jí podřizuje také rostlinná výroba a především struktura pěstovaných plodin.
Kromě běžných obilnin využívaných pro výrobu krmných směsí přímo v podniku, pícnin a kukuřice na siláž zde pěstují i pro zdejší podmínky netypickou kukuřici na zrno. Vlhké zrno šrotují a uskladňují v betonových silech umístěných přímo u výkrmen prasat. Takto zpracovaná kukuřice může tvořit až 60 % jejich krmné dávky.
Tak jak je běžné ve většině podniků, mezi pěstovanými tržními plodinami zaujímá největší výměru ozimá pšenice. Součástí osevních sledů jsou ovšem i brambory. Jak poznamenává vedoucí rostlinné výroby Kralovické zemědělské a. s. Ing. Jaroslav Bulín, zdejší podnik patří ke dvěma posledním na okrese, které od této plodiny ještě neutekly. Ceny, za něž je letos prodávají si však pochopitelně pochvaluje. Zajímavostí je ve zdejších podmínkách, které charakterizuje průměrný roční úhrn srážek 479 mm a průměrná teplota 7,8 oC, pěstování slunečnice. „Těžko jsme hledali jarní plodinu, která by byla ekonomicky zajímavá a uplatnitelná na trhu,“ vysvětluje ing. Bulín důvody pěstování slunečnice.
Množení osiv obilnin i řepky, včetně hybridní, která si žádá oddělené pěstování mateřských a otcovských rostlin, patří k dalším aktivitám podniku.
Možná právě proto, že pro tržní plodiny zbývá menší část výměry podniku, je jim věnována maximální pozornost. To lze s jistotou tvrdit o ozimé řepce.
Řepku v Kralovicích pěstují v průměru na 300 ha. Pro letošní sklizeň je oseto asi 320 ha. „Řepce dáváme, to co má mít,“ říká agronom. Připouští, že takto se nechovají ke všem plodinám. Například náklady na pěstování ječmene se snaží minimalizovat. Vědí, že právě řepka dokáže peníze vrátit.

Technologie „pětitunky“ není tajemství
Průměrný výnos ozimé řepky dosahovaný v Kralovicích poslední tři roky je stabilně na 4 t/ha. Z loňských 306 zde sklízeli průměrně 4,54 t/ha. Na jednom honu o výměře asi 60 ha však kralovičtí sklízeli dokonce 5,17 tun z hektaru. Podle hodnocení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin tak dosáhli druhého nejvyššího výnosu v republice.
Předpokladem k dosažení tohoto výnosu jsou náklady výrazně převyšující republikový průměr. Průměrné náklady na 1 ha ozimé řepky se pohybují rozmezí 15 000 – 17 000 Kč. V Kralovicích je to při pětitunové technologii 22 000 –23 000 Kč. Adekvátní je k tomu i zisk z jednoho hektaru.
Ing. Jarolav Bulín pětitunovou technologii, kterou samozřejmě zdokonaloval několik sezón, netají:
Setí:
23. – 25. 8., hybrid Pronto – mořeno Promet, Cosmos, výsevek 3,25 kg/ha
Ochrana:
10. 8. Touchdown
24. – 25. 8. Butisan + Command
23. 9. Caramba
2-3. 4. Bio Algeen, Rexan, Nurelle, Caramba
1. 5. Karate, Rexan, Synergin, Amistar
30. 5. okrajově Karate
4. 7. Spodnam
Výživa:
7. 3. LAV – 44,8 kg N
31. 3. Synferta S – 66 kg N, 24 kg P2O5, 21 kg K2O, 27 kg S
2. – 3. 4. močovina – 9,2 kg N, MgSO4 – 5 kg, Hydroplus S – 3 kg (roztok)
1. 5. močovina – 4,6 kg A, MgSO4 – 5 kg (roztok)
7. 5. LAV – 40,5 kg N
1. 6. LAV – 27 kg N

Jak ing. Bulín k vyzrazené technologii dodává, fungicidy se podle něj musí u úspěšných pěstitelů stát běžnou součástí technologie. S fungicidním ošetřením začínali před čtyřmi lety a dnes ošetřují včetně podzimu až třikrát. Při rozhodování o ošetření ovšem vycházejí z výskytu chorob podle Brayni testu, ketrý si nechávají dělat pravidelně v předjaří.
Ing. Bulín si uvědomuje, že druhé jarní fungicidní ošetření dělají předčasně, tzn. současně s insekticidní ochranou proti blýskáčkovi. Důvodem jsou možnosti vlastního strojového parku. Nemají zde totiž postřikovače s velkou světlostí a i když zkusili využít těchto strojů ve službách, dochází podle agronoma k poškození porostů průjezdem postřikovače.
U insekticidní ochrany ing. Bulín poukázal na stále se zvětšující význam ošetření proti podzimním škůdcům a také na význam ošetření proti šešulovým škůdcům. V Kralovicích se v zásahu proti šešulovým škůdcům osvědčilo okrajové ošetření porostů mikrodávkami přípravku.
I přes použití lepidla se v loňském roce v Kralovicích neubránili sklizňovým ztrátám. Pro příští rok proto budou raději volit desikaci.

Jasná řeč čísel
Náklady celkem vynaložené na ochranu ozimé řepky v Kralovické zemědělské a. s. v sezóně 2001/202 činily 7843 Kč/ha.
U pětitunové řepky je nezbytná také vyrovnaná výživa. Kromě již zmíněných hnojiv, jež přináší 192,1 kg N/ha, se zde na podzim zaorává hnůj. Veškerá výživa vychází z výsledků rozborů. Jak ing. Bulín uvádí, pozemky společnosti jsou v dobré kondici. V loňské sezóně činily náklady na výživu 3935 Kč na hektar.
O minimalizaci při pěstování řepky v Kralovicích neuvažují, řídí se zásadou, že řepce vyhovuje čerstvá orba. Náklady na osivo, hnůj, práce, pachtovné a daně tak činí 9663 Kč/ha. Včetně celopodnikové režie tak náklady na jeden hektar řepky při výnosu 5,17 t/ha představovaly 23 156 Kč. Tržba při realizačních cenách 7400 Kč/t činila 38 258 Kč/ha, což představujeme zisk z jednoho hektaru 15 102 Kč/ha a i při průměrném výnosu 4,54 t/ha by to znamenalo zisk nad 10 000 Kč z hektaru.
Uvedená čísla jednoznačně odůvodňují tvrzení, že investovat do řepky se vyplatí a vysvětlují také, proč se v Kralovicích budou i v nadcházející sezóně držet své osvědčené „pětitunové technologie“.

Text a foto
Petra Vaňatová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *