Zamyšlení nad škodami na plodinách způsobených zvěří

Činnost zemědělce je ovlivňována celou řadou faktorů, které výsledný podnikatelský efekt významně komplikují. Velmi často se diskutuje o problematice rostlinné výroby z pohledu pěstování tržních plodin. Spektrum plodin, které přinášejí zisk není v poslední době zrovna bohaté. Zemědělci jsou nuceni ke specializaci, která nese však poměrně velká rizika.

Tato rizika jsou dvojího typu. Rizika způsobená špatným rozhodnutím zemědělce a rizika které jsou obtížně předvídatelná. První můžeme řadit mezi chybně zvolený podnikatelský záměr, mezi druhá patří například nepříznivé povětrnostní podmínky jako sucho, dešťové přívaly, povodně, mrazy aj. Rizika ze druhé skupiny je velmi těžké předvídat a bránit se jejich důsledkům.

Mezi rizika, která jsou čas od času diskutována a některými autory přeceňována, nebo naopak podceňována jsou škody zvěří způsobené na zemědělských plodinách. Obecně lze konstatovat, že před škodami zvěří se zemědělci obtížně brání. Jedinou skutečnou obranou je nepěstování plodin, které zvěř vyhledává nebo vyhubení zvěře. Obojí je nepřijatelné, jak pro zemědělce tak pro myslivce i pro ekosystém. Proto je nutné najít nějaké kompromisní řešení jak tyto škody eliminovat. Vzhledem k tomu, že zemědělci jsou velmi často též uživateli honiteb k významným problémům nedochází. Jiná je situace tam, kde zemědělec není uživatelem honitby.

Proto jsme se soustředili na analýzu tohoto problému v letech 1999 a 2001 ve spolupráci s Mze ČR a vybranými odbory životního prostředí při okresních úřadech. Zaměřili jsme se sumarizaci škod způsobených zvěří podle druhu zvěře, oblasti a ročního období. Ze získaných údajů vyplynulo, že zvěř drobná působí škody nepatrné. U zvěře spárkaté největší škody působí zvěr černá, která je v řadě oblastech silně přemnožená. Největší škody působí na kukuřici, bramborách, loukách a pastvinách. Škody způsobené černou zvěří bývají ohniskové přičemž černá zvěř při přemnožení dokáže porosty lokálně úplně zničit. Problémem je zničení produkce, ale též dochází k poškozování vysetých porostů kukuřice a vysazených porostů brambor. Problémem je též poškozování i ostatních porostů /obilniny aj./, které jsou pěstovány po kukuřici či bramborách. Černá zvěř porosty rozrývá a vyhrabuje zaorané kukuřičné palice nebo zbytky brambor. Vzhledem k přemnožení černé zvěře se jedná o lokálně nezanedbatelné škody. Poměrně významné škody působí černá zvěř i na loukách a pastvinách. Ke škodám dochází především v lokalitách blízko lesů, ve kterých nachází černá zvěř úkryt. Černá zvěř na těchto lokalitách hledá drobné hlodavce a bezobratlé a při jejich hledání rozrývá drn. Při větším výskytu černé zvěře může dojít až k úplnému zničení lučního porostu. Škody na loukách působí černá zvěř celoročně. Náklady spojené s odstraněním škod na loukách neúměrně zatěžují zemědělce.

Zvěř spárkatá (srnčí aj.) působí škody lokálně. V posledních létech však při vyšším výskytu srnčí zvěře dochází k významnému poškozování ozimých obilnin a ozimé řepky. Srnčí zvěř se v zimě sdružuje na polích do stád o mnoha kusech. Obilniny a řepka jsou jejich hlavní potravou. Dochází k poškození žírem, ale hlavně rozšlapáním porostu, který je nadměrně zatěžován. Podobně škodí i zvěř mufloní. Zvěř jelení může škodit v podhorských oblastech na bramborách, tyto škody však nebyly v posledních letech hlášeny.

Z celkové analýzy vyplývá, že globální škody způsobené zvěří na plodinách ve srovnáním s ostatními nepříznivými faktory působící škody jsou významné především u zvěře černé. Škody nejsou velkoplošné, ale lokální v závislosti na přemnožené černé zvěři. V takových lokalitách je nutné regulovat počet černé zvěře, aby nedocházelo k jejímu přemnožení.

+ 3 grafy

Texty k obrázkům:

Obr. 1: Černá zvěř hledá v kukuřici potravu i úkryt
Obr. 2: V místech zálehů je kukuřice zničena
Obr. 3: Zdrojem potravy jsou především kukuřičné palice
Obr. 4: Podle stop je možné určit pachatele i jeho stáří
Obr. 5: Černá zvěř zpravidla ryje v blízkosti lesa
Obr. 6: Detail poškození drnu
Obr. 7: Při silném výskytu černé zvěře vypadá louka jako po orbě.

Ing. Jan Mikulka,CSc.,
JUDr. Antonín Charvát,
VÚRV Praha – Ruzyně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *