Zákon proti padělaným pesticidům

Novelizované legislativní předpisy omezují dovoz a prodej padělaných přípravků na ochranu rostlin na našem území. Souběžně dovezený pesticid by měl mít původní etiketu přelepenou etiketou v českém jazyce. Navíc číslo šarže přípravku vyznačené originálním výrobcem nebude zakryté. Pokud tomu tak nebude, doporučuje Česká asociace ochrany rostlin, aby zemědělec nebo obchodník informoval primárního výrobce nebo Státní rostlinolékařskou zprávu.

Letos, dva roky po vstupu České republiky do Evropské unie, zaznamenalo odvětví ochrany rostlin dvě zásadní legislativní změny. Od 14. dubna je účinná již třetí novela zákona č. 326/2004 Sb., tedy zákon č. 131/2006 Sb., o rostlinolékařské péči. Po třech měsících, 21. července 2006, byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela vyhlášky č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin (ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.). Tato novela vyhlášky sice nabývá účinnosti až 1. ledna 2007, ale některé body jejího článku I (konkrétně § 21 až 28, 32 a 33, které se týkají označování přípravků) nabyly účinnosti 21. července tohoto roku.

Paralelní dovozy

Změny v legislativě přípravků na ochranu rostlin si vyžádala jednak potřeba být plně v souladu s pravidly platnými v EU a jednak praktická zkušenost s dvouletým uplatňováním obou výše uvedených předpisů.
Po 1. květnu 2004 se v oblasti přípravků na ochranu rostlin otevřel i prostor pro souběžné dovozy. Souběžný neboli paralelní dovoz přípravků na ochranu rostlin je v České republice nový pojem. Umožňuje kupujícímu využít eventuální výhodnou nabídku a nakoupit pesticidy v kterémkoli státě unie. Na základě individuálního povolení Státní rostlinolékařské správy je může následně uvést do oběhu popřípadě použít pro vlastní potřebu. Souběžné dovozy lze tedy chápat jako logický důsledek potřeby zajistit volný pohyb zboží ve všech členských státech Evropské unie. Tuto skutečnost musí nutně kopírovat i právní předpisy ČR v oblasti přípravků.
Souběžný dovozce musí podle zákona vyhovět určitým podmínkám. Zejména musí být přípravek v uvedeném státě povolen a musí se v podstatných parametrech shodovat s přípravkem registrovaným v ČR, tedy musí mít stejného výrobce, stejný typ formulace a stejné složení.
Zákon rozlišuje dva důvody pro dovoz souběžného přípravku, a to:
 za účelem dalšího uvádění na trh (tj. obchodní použití),
 nebo pro vlastní potřebu při podnikání (provozování zemědělské výroby, hospodaření v lese apod.).

Novelizované předpisy v praxi

Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) právem očekávala, že novelou zákona i vyhlášky bude posílena právní jistota dovozu skutečně pravého, originálního souběžného přípravku. Legislativa má zamezovat dovozu:
 přípravků, které se neshodují s deklarovanými zdrojovými přípravky,
 kopií (padělků) maskovaných jako souběžně dovážené identické produkty,
 přípravků neidentifikovatelného původu a v naprosté většině případů bohužel i pochybné kvality.
Používání falzifikátů pesticidů je totiž spojeno nejen s rizikem neúčinnosti přípravku nebo přímým poškozením cílových plodin, ale i s rizikem ohrožení zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, neboť tyto falzifikáty na rozdíl od přípravků originálních neprošly mnohaletými náročnými zkouškami.
Protože nelegální dovozy falšovaných přípravků se dosti obtížně zjišťují a prokazují, CCPA jakožto asociace výrobců přípravků na ochranu rostlin uvítala poslední novelu zákona o rostlinolékařské péči, konkrétně úpravu článku 42 „Balení a označování přípravků“. Ten upravuje podmínky, které musí splňovat obaly s přípravky. V uvedeném článku je to zejména písmeno f) požadující, aby na obalu s přípravkem bylo vždy uvedeno i číslo šarže vyznačené zřetelně a srozumitelným způsobem.
Prováděcím předpisem k Zákonu o rostlinolékařské péči je i výše zmiňovaná vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Do novely této vyhlášky byl v § 21 vložen nový odstavec 6 umožňující snadnější kontrolu originality, který zní:
„Pokud se souběžný přípravek opatřuje českou etiketou, musí se tato etiketa přilepit na obal s přípravkem s označením, jak je přípravek dovezen, aby bylo zřejmé, že se jedná o přelep původního označení. Číslo šarže přípravku, které je vyznačené originálním výrobcem na obalu, přitom nesmí být zakryté.“ Účinnost tohoto odstavce platí od 21. července 2006.
Novela vyhlášky tedy předpokládá u dovezeného souběžného přípravku, že bude opatřen původní etiketou ze státu, odkud se přípravek souběžně dováží. Tato původní etiketa bude přelepena etiketou v českém jazyce (ekvivalentní podmínkám české národní registrace) a číslo šarže přípravku vyznačené originálním výrobcem nebude zakryté, což znamená, že přípravek bude mít původní číslo šarže od originálního výrobce v původním provedení.

Kontrola identity přípravků

Státní rostlinolékařská správa (SRS) jako státní orgán, v jehož kompetenci je povolovat dovozy souběžných přípravků, uplatňuje sice určitá kritéria proti riziku dovozu falešných přípravků na ochranu rostlin, dosud se však jednalo o kritéria výlučně administrativního charakteru. Tedy hlavně o kontrolu míry identity souběžného přípravku s přípravkem originálním. Ostatně zákon po SRS ani nevyžaduje, aby praktickou kontrolu aktivně prováděla, a podle toho to v praxi vypadá. Nezbývá než konstatovat, že padělatelé přípravků mají stále poměrně bezpečný prostor pro uvádění falzifikátů na český trh. Věřme, že tento smutný fakt se brzy změní právě důsledným uplatňováním novelizované legislativy v oblasti značení přípravků na ochranu rostlin a v neposlední řadě i uplatňováním novely zákona č. 434/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Důležité je také důsledné vymáhání povinností, které se týkají zejména balení a označování přípravků a jejich bezpečnostních listů.

Výzva CCPA

Česká asociace ochrany rostlin apeluje na všechny zainteresované strany, na obchodní subjekty, zemědělce a všechny konečné uživatele prostředků na ochranu rostlin, aby nakupovali jen a pouze z ověřených zdrojů, aby byli obezřetní při výběru přípravků a zajímali se o původ přípravku Důležité je vždy ověřit to, zda nabízený souběžný přípravek má všechny atributy legálně dováženého zboží, zda je skutečně prodáván v originálním balení, které znají z dřívějška, zda nekupují zboží přebalované do náhradních nádob apod.
CCPA doporučuje v případě sebemenších pochybností (t.j. zejména nepřítomnost originálního cizojazyčného značení na obalu souběžného přípravku) nákup pozdržet a kontaktovat zastoupení primárního výrobce v ČR, popřípadě se obrátit přímo na kompetentní složky SRS.
Riziko pohybu nekorektně deklarovaných přípravků na ochranu rostlin v celé oblasti EU včetně dovozu falešných pesticidů do České republiky je vysoké a možné dopady nejsou kompenzovány atraktivně se tvářící prodejní cenou. Boj proti tomuto riziku může být účinný jedině tehdy, až všichni účastníci zemědělského trhu budou důsledně uplatňovat uvedené legislativní požadavky v praxi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *