Zachraňují trávy

Trávy jsou neodmyslitelnou součástí potravinového řetězce, významnou především pro přežvýkaví skot, který v našich středoevropských klimatických podmínkách spásá rozlehlé travnaté porosty ponejvíce v horských a podhorských oblastech. Řada druhů trav se ale v posledních sto letech ocitá dlouhodobě ve stavu ohrožení a hrozí jim vymizení.

Ve výzkumné stanici travinářské v Zubří u Rožnova pod Radhoštěm proto v roce 2000 zahájili výzkumný projekt, jehož cílem bylo monitorování tohoto mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin a současně i hledání vhodných metod jejich konzervace. Projekt byl zaměřen výhradně na stav ohrožení a ochrany druhů čeledi Poaceae na území České republiky.
S výsledky svých šetření odborníci z výzkumného ústavu seznámili odbornou veřejnost na semináři, který se konal v první polovině března v sídle ústavu v Zubří.
V rámci čtyřletého projektu výzkumní pracovníci odebrali semenné a vegetativní vzorky celkem v jedenácti lokalitách v Čechách a na Moravě, ve kterých zjistili výskyt sedmi ohrožených a vzácných druhů trav a jedné ostřice. Počet ohrožených druhů je však u nás podstatně vyšší. Výzkumný ústav se jich proto pokusil do svého projektu zahrnout co nejvíce a celou situaci podrobně zmapovat.
V závěrečném loňském roce výzkumů bylo ve zbudované školce ohrožených a ustupujících druhů sledováno dvacet šest položek jednadvaceti travních druhů, u nichž proběhlo sledování fenologických a morfologických znaků podle klasifikátoru a herbářových položek.
Na území České republiky bylo v minulosti zjištěno celkem šedesát dva travních druhů v různém stupni ohrožení. Jednalo se o druhy společenstev xerofilních, psamofilních, halofilních, alpinských a subalpinských, bažinných a pobřežních, mokřadních, lesních i antropogenních. Nejpočetněji byl mezi nimi zastoupen rod Stipa, dále Festuca a Poa. Tato posloupnost ohroženosti přitom platí dodnes.
Červená kniha ohrožených druhů dnes uvádí třiadvacet druhů trav v různém stupni ohrožení.
Legislativní ochrana ohrožených druhů se v našem státě řídí vyhláškou č.395/1992 Sb., která ve své v příloze obsahuje seznam zase sedmadvaceti druhů zvláště ohrožených trav, z nichž je sedmnáct kriticky ohrožených, devět silně ohrožených a jeden ohrožený.
Výzkumná stanice travinářská v Zubří se pokusil do těchto často rozporných údajů vnést jasno. Jeho pracovníci navštívili během čtyřletého výzkumu celkem třicet jedna lokalit a pátrali po devětadvaceti ohrožených druzích. Dva z nich přitom vůbec nenalezli. Celkem bylo získáno a regenerováno čtyřicet dva položek ohrožených a vzácných druhů trav z třiceti šesti lokalit.
Do kolekce genetických zdrojů bylo zařazeno a zaevidováno celkem pětadvacet položek. Semenné vzorky deseti z nich byly uloženy do genové banky, pět je vegetativně udržováno v Zubří. V případě jednoho druhu, jesenického endemitu Poa riphaea byla dokonce navázána spolupráce s CHKO Jeseníky, kam byly předány regenerované vzorky pro pěstování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *