Z široké nabídky vybrat nejvhodnější řešení

Ochrana rostlin je, jak už bylo mnohokrát napsáno a jak sami agronomové dobře vědí, velmi složitá oblast pěstitelské technologie. Následující článek přináší několik doporučení, jak použít různé přípravky v různých plodinách proti některým chorobám, plevelům i škůdcům.

Do ozimých obilnin Topsin M 70 WP

Optimálním obdobím pro aplikaci Topsinu v ozimých obilninách je období sloupkování (stadium druhého kolénka). Topsin M 70 WP (úč. l. thiophanate methyl) je osvědčeným fungicidem v dávce 0,5 kg.ha-1 proti chorobám pat stébel, a to proti pravému stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) i fuzariózám způsobujícím zahnědávání bází stébel. Tento fungicid dále působí v dávce 0,5 kg.ha-1 proti padlí travnímu, a to dokonce kurativně. Doba jeho účinnosti proti padlí je tři až čtyři týdny. V ozimém ječmeni navíc dobře působí v dávce 0,5 kg.ha-1 proti rhynchosporiové skvrnitosti.
Výrazné prodloužení účinnosti proti padlí umožní kombinace 0,4 – 0,5 kg.ha-1 Topsin M 70 WP + 0,1 l.ha-1 Atlas (úč. l. quinoxyfen). Loni tato kombinace působila proti padlí po dobu šesti až osmi týdnů. Zároveň výrazně tlumí i nástup braničnatek. Je to způsobeno jednak přímou účinností Topsinu (i když plné účinnosti proti braničnatkám dosahuje až v dávce 0,8 kg.ha-1), jednak tím, že rostlinná pletiva nejsou napadena padlím, a proto jsou zpočátku odolnější také proti nástupu braničnatek.

Nové registrace Topsinu M 70 WP očekávané v roce 2002
o Ve slunečnici proti phomě, phomopsis, hlízence, plísní šedé a černím (Alternaria) v dávce 1,25 – 1,5 kg.ha-1. Optimálním termínem ošetření slunečnice Topsinem je fáze před nebo na začátku kvetení. Odzkoušenou možností je kombinace 0,6 kg.ha-1 Topsin M 70 WP + 0,5 kg.ha-1 Sumilex 50 WP aplikovaná v počátku kvetení. Topsin působí uvnitř rostliny, Sumilex zůstává na povrchu a brání klíčení spor hub.
o Ve vinné révě proti padlí v dávce 0,7 – 0,8 kg.ha-1.

Účinné herbicidy do cukrovky

Herbicid Kontakttwin obsahuje 91 g ethofumesatu a 94 g phenmediphamu v jednom litru ve formulaci emulzního koncentrátu. K cukrovce je šetrný, a proto je určen zejména pro první postřik, kdy je důležité, aby se ošetřovalo podle fáze plevelů bez zřetele na fázi cukrovky. V dávce 2 l.ha-1 působí proti většině klíčících dvouděložných plevelů kromě heřmánkovitých.
Právě k doplnění účinnosti o heřmánkovité plevele a k posílení půdní účinnosti je určen herbicid Mitra (700 g metamitronu v 1 l, SCformulace ). Pro první postřik cukrovky je potom doporučena kombinace 1.5 – 2 l.ha-1 Kontakttwin + 1 l.ha-1 Mitra. V loňském roce byla také pro zvýšení účinnosti zejména proti vzešlým plevelům (rdesna, výdrol řepky, laskavce, heřmánky) odzkoušena kombinace 2 l.ha-1 Kontakttwin + 30 g.ha-1 Safari 50 DF + Trend. Tato kombinace je vhodná zejména pro druhý nebo třetí postřik cukrovky proti plevelům.

Nové využití Mospilanu 20 SP

Vedle již registrovaných a pěstitelskou praxí prověřených oblastí použití insekticidního přípravku Mospilan 20 SP (chmel – mšice chmelová, brambory – mandelinka bramborová, sady – mšice a obaleč jablečný, okrasné rostliny – mšice a molice skleníková) – se přípravek v mnoha pokusech jeví velmi perspektivní zejména v několika oblastech.

Plodová zelenina (okurky, rajčata, paprika)
Do těchto plodin je vhodný v dávce 0,125 kg.ha-1 (tj. 0,02 % při 600 l vody) proti mšicím s ochrannou lhůtou sedm dní, s doporučením maximálně dvou aplikací k oddálení resistence. Takto bude registrován od jara 2002. Registraci zvýšené dávky 0,25 kg.ha-1 proti molici skleníkové, resp. 0,3 – 0,4 kg.ha-1 proti komplexu třásněnek (včetně třásněnky západní) prozatím brání chybějící reziduální studie.

Brambory
Přípravek byl úspěšně testován k ochraně množitelských porostů proti aktivním přenašečům virů brambor (svinutka, Y, A, X, M, S) mšici řešetlákové a broskvoňové. Bylo testováno několik aplikačních dávek od 100 do 150 g.ha-1 s pouze nepatrným rozdílem v účinnosti. Přípravek i v nejnižší dávce 100 g.ha-1 prokázal vynikající reziduální účinnost v trvání čtyř týdnů, tzn. při doporučené aplikaci počátkem náletů prvních mšic (květen/červen) lze pouhými dvěma aplikacemi pokrýt kritické období možného napadení porostů. Přípravek má poněkud pomalejší počáteční účinnost (první a druhý den), od druhého dne se jeho systemická účinnost začíná plně projevovat a lze konstatovat, že v období 7 – 25 dní po aplikaci i tato nejnižší dávka dosahovala stoprocentní účinnosti.

Sady
Z hlediska ovocnářské veřejnosti bude přípravek velmi zajímavý pro některé významné škůdce, u nichž již současná ochrana (organofosfáty, pyretroidy) nestačí. Vedle mšic (0,125 kg.ha-1) a obaleče (0,25 kg.ha-1) se velmi perspektivně jeví ošetření proti pilatce jablečné, která se značně přemnožuje a působí významné škody. Mospilan vykázal výborné výsledky pro první ošetření, jeho působení na vylíhnuté housenice pilatky prokázalo dostatečně dlouhý a hloubkový účinek v dávce 0,25 kg.ha-1, druhé ošetření bylo provedeno standardním přípravkem.
Velmi perspektivní se zdá účinnost přípravku na stále vážnějšího škůdce podkopníčka spirálového, který minuje v listech. Mospilan vykázal opět v dávce 0,25 kg.ha-1 velmi dobrou účinnost proti čerstvě vylíhlým housenkám první generace, která je pro ochranu proti škůdci rozhodující. Z praktického hlediska lze toto ošetření časově velmi vhodně kombinovat s ošetřením proti obaleči jablečnému.
Zásadní novou informací je skutečnost, že přípravek byl na základě pozitivních výsledků selektivity proti dravému roztoči Typhlodromus pyri – populace Chelčice zařazen do SISPO pro rok 2002 až do maximální dávky 0,25 kg. ha-1.

Ozimá řepka
U této plodiny probíhá registrace proti stonkový krytonoscům a blýskáčku řepkovému. Proti krytonoscům se jeví optimální dávka 120 g.ha-1 s použitím pro pozdější aplikace v průběhu dubna před rozkvětem řepky, kdy se plně zhodnotí jeho vynikající účinnost na malé vylíhlé larvy krytonosců a současně se může projevit i účinnost na první nálety blýskáčka řepkového. Obrovskou výhodou pak zůstává jeho klasifikace jako relativně neškodného pro včely. Aplikace tak není nijak omezena fenologickou fází řepky, lze ji směřovat pouze podle výskytu škůdce.
Pro druhou aplikaci proti blýskáčku v řepce je přípravek dostatečně účinný v dávkách 80 – 100 g.ha-1, kdy vyšší dávka znamená prodloužení reziduálního účinku, prakticky tedy možnost zasáhnout stále problematičtější šešulové škůdce (krytonosce šešulového a bejlomorku kapustovou). Mospilan vykazuje poněkud pomalejší nástup tzv. knock-down efektu. Jeho účinnost se blíží 100 % od druhého až třetího dne po aplikaci. Včasný termín aplikace tedy bude klíčovým momentem. Bude to v období od žlutého poupěte do konce květu.

Ing. Jan Hrbáček,
Sumitomo Corporation
Europe Plc

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *