Výhody aplikace listových hnojiv

Dodatková výživa je možností, jak zlepšit stav porostu a ovlivnit tak konečnou produkci, její kvalitu i kvantitu. Použití listových (foliárních) minerálních hnojiv má u brambor, podobně jako u ostatních polních plodin, své významné místo. Tento dříve poněkud opomíjený způsob výživy rostlin dnes nachází pro své nesporné výhody stále širší uplatnění.

Hlavní výhodou mimokořenové aplikace hnojiv je rychlost jejich působení a při kombinaci s jinými zásahy (společná aplikace s fungicidy) i ekonomika jejich aplikace. Zároveň je však nutno mít na zřeteli i nutnost opakování zásahů a s ohledem na nízké koncentrace i malé množství živin, které se většinou aplikuje. Dodatková výživa pomocí aplikace listových hnojiv nemůže tedy nahradit plně výživu kořenovou a je třeba ji vždy chápat jako speciální opatření pro doplnění výživy a opatření pro eliminaci nepříznivých podmínek pro kořenový příjem živin (nedostatek vláhy, nepříznivé pH, nedostatek nebo ztížená dostupnost některé živiny v půdě, případně překonání kritických období růstu rostlin). Pro listovou aplikaci hnojiv je nejvhodnější z dusíkatých hnojiv Močovina granulovaná a z hořečnatých hnojiv Hořká sůl. Jedním z důvodů rozšiřování používání listových hnojiv v praxi je v současnosti bohatá nabídka speciálních listových hnojiv, mezi která patří například hnojiva řady Campofort, Klomag, Wuxal a další.
Účinnost aplikací těchto hnojiv bývá však často přeceňována. Je třeba si uvědomit, že na výnos plodiny i na kvalitativní znaky produkce vždy působí mnoho činitelů současně. Mezi nejdůležitější patří i průběh povětrnostních podmínek daného vegetačního období. Vliv aplikace listových hnojiv na výnos hlíz brambor lze stručně dokumentovat výsledky našich pokusů z let 2001 – 2004 založených ve VS Valečov při VÚB Havlíčkův Brod. Byla do nich zařazena vybraná listová hnojiva. Za standardní varianty listové výživy porostu lze považovat aplikaci Močoviny granulované v 6% nebo 9% roztoku, případně kombinaci s 5% roztokem Hořké soli.Ve všech letech bylo zajištěno hnojení pokusné plochy před založením pokusu standardně rozmetáním a zaorávkou hnoje na podzim a aplikací minerálních N,P,K hnojiv na jaře před sázením.

Účinnost aplikovaných hnojiv
V roce 2001 byly s neošetřenou kontrolou srovnávány varianty s aplikací listového hnojiva Foligreen v dávce 2 l/ha provedenou ve fázi poupat, s aplikací listových hnojiv Campofortu Plus, Campofortu Garant P a Campofortu Garant K (jejich sled byl stanoven na základě aktuálního výživného stavu rostlin – AVS), s aplikací hnojiva Wuxal Kombi v dávce 5 l/ha ve třech termínech a aplikací 6% roztoku Močoviny granulované.
Nejvyššího výnosu hlíz (obr. 1) bylo dosaženo na variantě, kde byl použit sled Campofort Plus, Campofort Garant P a Campofort Garant K. Přírůstek výnosu zde činil 6,3 % ve srovnání s kontrolní variantou. Též na variantách s Foligreenem a Wuxalem Kombi bylo zjištěno zvýšení výnosu o 2%.
V roce 2002 (obr. 2) se neprojevilo zvýšení výnosu hlíz brambor při použití sledu aplikací hnojiv typu Campofort (Fortestim Beta, Speciál B, Speciál B) ani u varianty s hnojivem Wuxal Kombi ve třech aplikacích. Mírného zvýšení výnosu bylo dosaženo pouze použitím 9% roztoku Močoviny granulované + 5% roztoku Hořké soli v prvním termínu aplikace a 6% roztoku Močoviny granulované + 5% roztoku Hořké soli ve druhém termínu aplikace. Mírný nárůst výnosu byl zaznamenán též u aplikačního sledu hnojiv řady Klomag (Klomag N, Cu, Klomag K).
Razantnější účinek listových hnojiv byl v tomto ročníku snížen průběhem počasí. Zejména nerovnoměrné a extrémní rozložení srážek a teplot ve vegetačním období ovlivnilo využití živin rostlinami bramboru, které se zpočátku zpomalilo a posunulo do pozdějších vývojových fází porostu. Tímto byl potlačen účinek aplikovaných listových hnojiv.
V roce 2003 byly zkoušeny dva sledy listových hnojiv typu Campofort. Jednalo se o hnojiva Campofort Fortestim Beta a Campofort Fortestim Gama. Volba hnojiv pro další dvě ošetření byla provedena na základě AVS. V prvním případě to byl dvakrát Campofort Garant P a ve druhém potom Campofort Garant P a Campofort Special B. Jako standardní varianta byla zařazena aplikace 9% roztoku Močoviny granulované + 5% roztoku Hořké soli v prvním termínu aplikace a 6% roztoku Močoviny granulované + 5% roztoku Hořké soli ve druhém termínu aplikace. Jak je zřejmé z obr. 3, v tomto roce byl zvýšen výnos hlíz na všech variantách aplikací listových hnojiv. U hnojiv typu Campofort to bylo o 5,72 % a o 12,37 % ve srovnání s neošetřenou kontrolou. U standardní varianty s Močovinou granulovanou a Hořkou solí byl zvýšen výnos hlíz o 2,75 %.
V roce 2004 byly pro srovnání výsledků zařazeny do polních pokusů opět listová hnojiva Campofort ve sledu třech aplikací volených na základě rozborů rostlin dle AVS. Aplikací listových hnojiv Campofort Fortestim Beta a Campofortu Garant P ve dvou termínech byl výnos hlíz zvýšen o 5,38 t/ha, což je 11,57 % ve srovnání s neošetřenou kontrolou. U var., kde byl aplikován Campofort Fortestim Gama s dvojí aplikací Campofortu Garant P byl výnos hlíz zvýšen o 1,43 t/ha, tj.o 3,08 % k neošetřené kontrole (obr. 4).

Závěr
Z uvedených výsledků je patrný silný vliv průběhu povětrnostních podmínek v daném roce na výnos hlíz. Rovněž při dobré zásobě přijatelných živin v půdě není účinek aplikace listových hnojiv tak výrazný. Ve většině případů se tyto aplikace podílely na zvýšení výnosu hlíz. Odlišná situace roku 2002 potvrzuje spolupůsobení dalších faktorů při pěstování brambor. V tomto roce nebyl zvýšen výnos po aplikaci některých listových hnojiv, ačkoliv v ostatních sledovaných letech byl u stejných přípravků vliv na výnos zjištěn.
Nejvyššího efektu použití listových hnojiv bylo v pokusech dosahováno na základě aktuálního výživného stavu porostu, který byl zjišťován dle agrochemického rozboru rostlin. Dodatková výživa za pomoci listových hnojiv má svůj význam zejména při zjištěných nedostatcích ve výživě rostlin, kdy může zabránit větším škodám na porostech, plynoucích z deficience prvků v rostlinách.
Uvedené výsledky byly získány v rámci řešení projektu MSM6010980701

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *