V Kroměříži má poradenství tradici

O poradenství Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. lze napsat, že má tradici. Zvláště s liberalizací podnikatelské činnosti od roku 1990 došlo v ústavu k plné profesionalizaci poradenské práce a poradenství pro zemědělství se velmi rychle stalo dalším nosným předmětem činnosti ústavu. Úzké sepětí poradenství s aplikovaným výzkumem bylo ještě znásobeno privatizací ústavu.

Kvalitní poradenství nepochybně klade velké nároky na odbornost poradce ve smyslu jeho profesní úrovně a odborného rozhledu. Poradci Zemědělského výzkumného ústavu mají k dispozici trvalou výzkumnou podporu všech výzkumných oddělení ústavu, technickou podporu na úrovni doby a plnou možnost sledovat výsledky výzkumu všech českých i světových pracovišť v oboru. Trvale spolupracují s desítkami partnerů z téměř celé republiky. O kvalitě jejich práce svědčí i to, že s některými subjekty udržují smluvní vztah již déle než deset let.

Technologické poradenství

Dlouhodobým těžištěm odborného poradenství ústavu je technologické poradenství v rostlinné produkci. Svůj základ má v obilnářství, které bylo v minulosti výlučným výzkumným zaměřením ústavu. Diverzifikací výzkumné činnosti v průběhu devadesátých let a personálním posílením stavu však byly vytvořeny vhodné podmínky i pro rozšíření oboru technologického poradenství na celou šíři rostlinné produkce hlavních polních plodin. Tento úsek zastává šest až sedm profesionálních pracovníků, při speciálních otázkách je doplňují specialisté – výzkumní pracovníci ústavu.
Technologické poradenství v rostlinné výrobě má své těžiště v pravidelných polních přehlídkách porostů na pozemcích smluvních partnerů a je poskytováno v celém komplexu problematiky. Od systémů hospodaření na půdě, osevních postupů a sledů plodin, zpracování půdy, agrotechnických zásahů v oblastech výživy, regulace struktury porostů a ochrany až po komplexní pěstební technologiíe, péči o kvalitu produkce a marketing. Část těchto prací je prováděna v ústavu mimo sezonu formou zpracování osevních postupů, plánů ochrany rostlin, plánů výživy a hnojení.
Polní přehlídky porostů jsou obvykle organizovány čtyřikrátr do roka v termínech a vegetačních fázích podle potřeb klienta a také při stavech porostů, které vyžadují zvláštní pozornost. Dále jsou polní přehlídky doplňovány analytickou činností pro rozhodovací činnostpěstitelů. Jde například o testování zdravotního stavu osivářských či merkantilních partií sklízeného zrna. U pšenice je testování zaměřeno zvláště na mazlavou sněť pšeničnou, sněť zakrslou a braničnatky, u ječmene na pruhovitost, obecně u obilnin dále na výskyt fuzárií, rzí a černí. Výsledků testů je využíváno k cílenému moření osiv právě tou účinnou látkou, která pěstiteli přinese nejnižší náklady a nejvyšší efekt. U porostů ozimů na jaře je hodnocen stupeň napadení pat stébel komplexem chorob. Poradce tak poskytne pěstiteli základní kvalifikovanou informaci vedoucí ke správné volbě účinných fungicidů.
V průběhu vegetace poradci určují původce listových skvrnitostí u porostů obilnin. U sklizeného zrna stanovují kontaminaci zrna plísněmi rodu Fusarium jak laboratorním testem, tak analyticky stanovením obsahu mykotoxinů chromatograficky. Další analytická podpora je věnována hodnocení technologické (potravinářské) jakosti zrna pro účely jeho dobrého zpeněžení.
Odběratelům poradenských služeb poskytuje technologické poradenství nepochybné přínosy. Ty lze vyjádřit jak zvýšením produkce z jednotky plochy a její jednotkové hodnoty, tak i vyšší efektivností podnikání vrostlinné výrobě. Převažujícím základem činnosti je efektivní intenzifikace produkce při zvýšení rentability vkladů do výroby. Někteří z poradců technologického poradenství ovládají rovněž základy ekonomického poradenství, a tak vedou klienta k celkovému ekonomickému prospěchu.
Velkou většinu aktivit vyvíjejí technologičtí poradci prostřednictvím poradenských kroužků, zavedených do českého systému poradenství v zemědělství rokem 1998. Tato forma státní podpory sleduje zlevnění poradenských služeb pro zemědělce, a tím i zvýšení jejich dostupnosti pro potenciální odběratele. Je žádoucí, aby tento systém stabilizoval svoje pravidla a měl v souladu s praxí EU setrvalý charakter.

Ekonomické poradenství

Zemědělský výzkumný ústav byl v letech 1995 až 1997 nositelem česko-německého projektu „Výstavba zemědělského poradenství v ČR“, kterým zavedl do českého zemědělství pod garancí ministerstva zemědělství ekonomické poradenství. V návaznosti na tento projekt ústav vyškolil asi 150 poradců, kteří jsou schopni tento druh poradenství poskytovat. Pro naše zemědělství je dobré ekonomické poradenství nepochybně velmi potřebné. Absence ekonomických znalostí manažerů zemědělských podniků je stále velká. Přesto však je poptávka po ekonomickém poradenství v zemědělství velmi nízká. Vnímáme to především jako projev dosavadní obtížné ekonomické konzolidace zemědělských podnikatelů, ale i jako projev vysoké náročnosti výkonu daného poradenství.
Komplexní službou ekonomického poradenství pro klienta jsou projekty Ekonomické optimalizace hospodaření zemědělského podniku. Odhalí silné a slabé stánky podnikání a podnikatelům poskytnou podklady pro jejich správné rozhodování. Vychází z dobrých technologických i ekonomických znalostí poradce. Hlavním nástrojem je speciální software využívající metody stanovení příspěvků na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku, metodicky plně kompatibilní s nástroji používanými v zemích EU. U každého podnikatele vyústí projekt v soubor opatření a doporučení poradce ke zefektivnění podnikání, který poradce obhajuje před manažmentem podniku.
Ekonomické poradenství však může být zaměřeno pouze na vybrané, dílčí části podnikání klienta. Pozornost tak může být samostatně věnována například ekonomice pěstování jednotlivých plodin, ekonomice chovu jednotlivých kategorií zvířat, ekonomickému vyhodnocení výrobní struktury podniku, plánu investičního rozvoje podniku, finančním analýzám pro majetková a podnikatelská rozhodování či jiným samostatným oblastem podle přání klienta.
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž má rovněž kvalifikované poradce jako konzultanty předvstupního podpůrného programu SAPARD.

Informatizace zemědělství

Samostatnou kapitolou zemědělského poradenství se postupně stává informatizace zemědělství. Zdůrazňuje a doplňuje informační základ poradenství jako takového. Odborné vzdělávání zemědělské praxe formou vzdělávacích akcí (konferencí, seminářů, školení) je tradiční formou informatizace. Zemědělský výzkumný ústav pravidelně pro praxi pořádá předjarní konference k aplikaci nových poznatků výzkumu. V roce 2002 jsou konference připravovány na 5. 3. v Kroměříži, 6. 3. ve Větrném Jeníkově a 7. 3. v Kasejovicích. V průběhu roku ústav pořádá specializované semináře (ochrana, kvalita …). Další tradiční formou jsou Polní dny Kroměříž, které budou organizovány v roce 2002 ve dnech 20. a 21. června.
Nově prosazovanou formou jsou vzdělávací kurzy pro zemědělské manažery a techniky k výuce či zdokonalení práce na počítači.
Informace pro praxi vycházejí z ústavu i formou periodik a tiskovin. Kromě běžné publikační činnosti v celostátních titulech vydávají pracovníci ústavu již devátým rokem Obilnářské listy. Spolupracujícím klientům jsou dále v době vegetace poskytovány formou listovek operativní a nejaktuálnější informace, pokud mají plošnou nebo regionální využitelnost. V posledních dvou letech vydal ústav komplexní podrobné metodiky pěstování ozimých (1999) a jarních (2000) obilnin a metodiku výživy obilnin (2000).
Expertní a informační systém pro rostlinnou produkci „AGROKROM“ je další formou naplňování záměru informatizace zemědělství. Jde o programový produkt, který uživateli poskytne velké množství účelově utříděných informací pro jeho rozhodování. Je uspořádán modulárně s možností využívání informací agronomického, manažerského i ekonomického charakteru. Zahrnuje velký soubor agronomických informací a komplexní metodické informace ke všem druhům hlavních polních plodin. Modul „Kniha honů“ umožňuje každému z uživatelů přejít na inteligentní způsob dlouhodobé evidence informací příslušejících jednotlivým obhospodařovaným honům, navíc s možností provádění kalkulací, a to včetně průběžného ekonomického hodnocení. Produkt zahrnuje i obsáhlé databáze hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, chorob, škůdců a plevelů. Je distribuován formou CD-ROM. Postupně se stává vítaným pomocníkem pokrokových agronomů. K práci s AGROKROMEM pořádá ústav instruktáže, které jsou v ceně produktu.
Ústav v posledních šesti letech spoluzajišťuje pro Ministerstvo zemědělství ČR vzdělávání zemědělských poradců. Specializované kurzy využívají výzkumného i poradenského potenciálu nejen kroměřížského výzkumného ústavu. Ústav při nich garantuje celou oblast rostlinné produkce a významnou část úseku informatizace zemědělství.
Do informatizace zemědělství konečně patří i komplexní prezentace ústavních informací na vebové stránce http://www.vukrom.cz . Rozsahem jde o největší soubor informačních zdrojů pro rostlinnou výrobu. Kromě nejnovějších výsledků výzkumu jsou tam prezentovány „klasické“ informace, jakými jsou například metotiky pěstování celé řady plodin, popisy chorob, škůdců, plevelů, popisy přípravků na ochranu rostlin, popisy odrůd, odborné članky, články z Obilnářských listů a mnoho dalších informací. Informace jsou periodicky aktualizovány.

Závěr

Dlouhodobý profesionální výkon poradenství v zemědělství, jeho rozsah a – věříme, že i – kvalita přispěly k úzké spolupráci ústavu s MZe ČR v dané oblasti. Formy výkonu poradenství a následně i formy podpory vedly k vzájemnému utváření podmínek, završených naší součinností v rámci poradenského sdružení CONZULT.

Ing. Slavoj Palík, CSc.,
Zemědělský výzkumný ústav
Kroměříž, s.r.o.

Komentáře ke článku 1

 • MVDr.Hana Vrajová

  Dobrý večer,
  měla bych zájem o odbornou konzultaci v oblasti rostlinné výroby. Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Vrajová

  tel.606260033

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *