Trentil uspěl nejen v Nížkovicích

Kvetoucí slunečnice je dozajista atraktivní rostlina. Pohled na krajinu, ve které září lány slunečnice, je také velmi pěkný. A stejně optimistický je i výraz ve tváři agronoma při pohledu do vážního deníku při sklizni slunečnice, když zjistí, že sklidil na pozemku více než čtyři tuny nažek z jednoho hektaru. Tak vysoké výnosy slunečnice nebyly loni výjimkou. Značnou měrou se na těchto výsledcích podílel hybrid slunečnice Trentil (PR64A62) od firmy PIONEER.

Hybridy slunečnice Pioneer jsou známy nejen vysokou olejnatostí nažek – více než 50 %, ale i vysokým výnosovým potenciálem. V minulosti byly u pěstitelů známy a oblíbeny hybridy Emil, Kamil, Ameril a Natil. V současné době však dochází k obměně hybridů v nabídce. Výše uvedené hybridy budou nabízeny jen omezeně a bude dán prostor novým materiálům.
Prvním z nich je již zmíněný hybrid Trentil. Povolen byl v roce 2000 a v prvním roce byl pěstován na výměře asi 3000 ha, tj. asi 10 % z celkové plochy slunečnice pěstované v ČR. Je to středně raný hybrid se středně vysokým stonkem, dobrou odolností vůči suchu, dobrým zdravotním stavem, polovzpřímeným úborem a vysokou olejnatostí. Trentil stabilně poskytuje vysoký výnos i v pěstitelsky méně příznivých ročnících , čehož důkazem jsou loňské výsledky jeho pěstování.
Stejně jako ostatní osivářské firmy zakládá také firma Pioneer poloprovozní pokusy v různých pěstitelských podmínkách. Loňské výsledky z poloprovozních pokusů a výsledky pěstování na běžných plochách opravňují ke konstatování, že hybridy slunečnice Pioneer nijak nezaostávají za konkurencí. O výkonnosti hybridu Trentil se můžeme přesvědčit i na základě výsledků dosažených některými pěstiteli na běžných plochách v provozních podmínkách.
Druhým novým hybridem je Lucil, který je letos třetím rokem zkoušen ve státních odrůdových zkouškách. Lucil je raný hybrid a jeho výsledky zkoušek užitné hodnoty dávají předpoklad jeho registrace v roce 2001. Rovněž v pokusech SPZO potvrdil svou výkonnost a byl nejvýkonnějším hybridem z celého sortimentu. Po povolení bude nabídnut k prodeji již pro pěstitelskou sezonu 2001.
Závěrem ještě několik postřehů z pěstitelského roku 2000. Zvláště loni platilo staré lidové rčení „jak zaseješ, tak sklidíš“. Někteří pěstitelé váhali se setím, nešetřili půdní vláhou, anebo připravili půdu k setí s velkým časovým předstihem nebo ve více operacích. Tyto kroky zapříčinily vysušení půdy. Rozdíl ve vývoji přetrval do sklizně a bez desikace se takový porost těžko sklízel.
S nedostatkem vláhy v půdě a vysokými teplotami na jaře souviselo i druhotné zaplevelení porostů. To se projevilo zvláště výrazně u špatně založených a nepravidelně vzešlých porostů. Ochrana proti plevelům je samozřejmostí, ale ochrana proti houbovým chorobám nebývá prováděna vždy podle potřeby. Avšak bez preventivní a včasné ochrany proti houbovým chorobám nelze dosáhnout vysokých výnosů nažek nad hranicí čtyřech tun z hektaru.
Firma Pioneer nabízí nejen kvalitní osivo výkonných hybridů, ale i Technologii, která přináší více! Při sklizni hybridů slunečnice Pioneer nebude mít jen agronom spokojený výraz ve tváři při pohledu do vážního deníku, ale také ekonom a potažmo i ředitel firmy při pohledu do kalkulace na plodinu slunečnice a do výpisu z běžného účtu.

Ing. Jaroslav Novotný,
Pioneer Saaten GesmbH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *