Suma teplot a termín sklizně kukuřice

V posledních letech nadělaly velkou škodu v chovech skotu kukuřičné siláže, jejichž sklizeň probíhala v nevhodném termínu. Především v roce 1999 začala sklizeň pozdě a sklízela se kukuřice, která měla celkovou sušinu okolo 40 %. Nyní do praxe přichází metoda, která na základě sumy teplot pomůže určit správný termín sklizně.

Teorie a historie

Na základě znalosti fyziologie rostlin jsou k určení průběhu zralosti vyvíjeny různé koncepty. V USA to je GDD (Growing Degree Day) systém a v Kanadě CHU (Corn Heat Unit) systém. U evropských šlechtitelů se osvědčuje francouzský koncept sumy teplot. Průměr denních teplot se počítá jako střed minima a maxima denní teploty. Je odlišný od poledních teplot, které obvykle uvádějí německé meteorologické služby. Dny, jejichž polední teplota leží pod hranicí 6 oC. budou brány jako 0 a dny, jejichž denní teplota je přes 30 °C, budou započteny ve výpočtu sumy denních teplot hodnotou 30. Hraniční hodnota je základem myšlenky, že při teplotě pod 6 °C kukuřice neroste a že teploty přesahující 30 °C již také nejsou efektivně využívány k asimilaci.
Francouzské sdružení pěstitelů kukuřice (AGPM) vydává seznam nejvíce pěstovaných hybridů, u kterých je stanovena potřebná suma teplot, kterou musí rostlina dosáhnout pro kvetení, pro dosažení silážní zralosti (sušina celkové hmoty 30 %) a pro dosažení zrnové zralosti (vlhkost zrna 35 %). Na základě dlouholetých měření je Francie rozdělena do klimatických zón podle dosažené sumy efektivních teplot za období od 20. dubna do 31. října. Na základě těchto měření jsou doporučovány hybridy vhodné pro jednotlivé oblastí a způsoby pěstování.

Současný stav u nás

V současné době ranost hybridu ukazuje číslo FAO. To je vypočítáno na základě středního obsahu sušiny v palici v době zralosti kukuřice na siláž v porovnání s kontrolními hybridy. Odchylka v obsahu sušiny o 1 % odpovídá přitom 10 FAO jednotkám. S nástupem moderních hybridů (především typu stay green) je určování ranosti podle FAO zkreslující a nepostihuje skutečnou ranost hybridu, především na siláž. V posledních dvou letech se začíná situace v České republice zlepšovat a u hybridů se začíná udávat relativní číslo zralosti na siláž S a na zrno Z. To pomáhá v orientaci, zda daný hybrid je z hlediska sklizně na siláž rychle nebo pomalu dozrávající. Ovšem ani takovéto stanovení ranosti nemůže příliš pomoci odpovědět na otázku, kdy v tomto roce pěstovaný hybrid na konkrétním stanovišti dozraje do silážní zralosti. Proto naše firma již tři roky sleduje celý sortiment námi prodávaných hybridů a připravuje metodiku pro orientační stanovení termínu sklizně a její uvedení do praxe pro naše zákazníky.

Aktuální suma teplot v České republice

Pro zachycení problematického roku 1996 jsem vybral měření jen z jednoho stanoviště. Průběh sumy teplot nejvýznamnějších ročníků za posledních šest let ukazuje graf 1. Jsou patrné dva velmi teplé ročníky 1999 a 2000 (nejteplejší rok po dobu měření teplot) a rok 1996 a 2001, který dosavadním průběhem sumy teplot (do 10.9.) tento rok připomíná. Na grafu 2 je znázorněna suma teplot naměřená našimi čidly v porostu kukuřice v letošním roce. Velmi důležitým momentem byl letos termín setí kukuřice. V Čechticích (okr. Benešov) byla kukuřice zaseta 25. dubna a proti kukuřici v obci Sloveč (okr. Nymburk) seté 3. května, která leží v nadmořské výšce víc než o 100 m menší, je patrný rozdíl. Graf 2 ukazuje lepší počáteční kumulaci sumy teplot v Čechticích než ve Slovči. Na základě měření efektivní sumy teplot na kontrolních stanovištích VP Agro ( k 10.9.) dosáhly silážní zralosti v řepařské oblasti hybridy zaseté před 30. dubnem v prvé dekádě září. U hybridů zasetých v květnu a pěstovaných v studených lokalitách jsme předpokládali dosažení silážní zralosti u velmi raných a raných v druhé dekádě a u středně raných ve třetí dekádě září. V bramborářské oblasti u hybridů zasetých do konce dubna jsme očekávali dosažení silážní zralosti ve třetí dekádě září a hybridy zaseté v květnu by měly dosáhnout silážní zralost v prvé dekádě října. Tento předpoklad je velmi rámcový a hodně záleží na konkrétním hybridu, mikroklimatu stanoviště a termínu setí. V příštím roce budou připraveny korekce sumy teplot na základě termínu setí, nadmořské výšky a expozice pozemku.

Budoucnost

VP Agro připravuje metodu stanovení sumy teplot pro uvedení do zemědělské praxe pro rok 2002. Věřím, že významní pěstitelé kukuřice ocení tuto službu, která bude dodávaná jako bonus v rámci Systému pěstování a využití kukuřice. Cílem je eliminovat ztráty, které vznikají při sklizni kukuřice v nevhodném termínu.

Ing. Milan Prokop, VP Agro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *