15.05.2000 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stručná informace o výskytu škodlivých organismů (choroby a škůdci) č. 6 za období 7. - 14.5. 2000

Počasí
V daném období přetrvávaly nadprůměrné teploty beze srážek. U ozimů docházelo
k urychlení vývoje a nedostatkům ve výživě. U většiny plodin se projevoval nedostatek vláhy v důsledku sucha, pouze ojedinělé lokální deště, bouřkového charakteru nezlepšily vláhový deficit.

Obilniny
V ozimých obilninách docházelo vlivem sucha k redukci již vyvinutých odnoží
a nedostatečnému odnožení jařin.

Střední výskyt padlí travního (Erysiphe graminis) byl zjištěn ve většině okresů středočeského kraje, především v hustých porostech ozimé pšenice, v severní části okr. CK, v jihočeské oblasti, v okr. BV, BO, HO, UH, ZR v jihomoravské oblasti; silný výskyt byl zaznamenán v okr. TU (Dvorsko, Úpicko) ve východočeské oblasti, především v místech zatopených březnovými povodněmi v ozimé pšenici, okr. JS - napadení bází stébel.
V severomoravské oblasti a Slezsku byly zaznamenány příznaky polní rezistence v ozimém ječmeni.
V jarním ječmeni byl zaznamenán střední výskyt v okr. JC (lok. Robousy).
Střední v. braničnatky plevové (Septoria nodorum) byl zaznamenán v ozimé pšenici v okr. CK.
Lokálně střední výskyt hnědé skvrnitosti (Pyrenophora teres) byl v ozimém ječmeni zjištěn v okr. BR, lokálně v severomoravské obl. a Slezsku. Střední výskyt byl zaznamenán v jihovýchodní části okr. BN a lokálně střední až silný výskyt v okr. KL (Vraný, Zlonice) ve středočeské oblasti.
Střední výskyt rzi ječné (Puccinia hordei spp.) byl zjištěn v jarním ječmeni v okr. MB ve středočeské oblasti.
Další první výskyt sněti prašné ječné (Ustilago hordei) byl zaznamenán v okr. BR.
Střední výskyt rhynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis) byl zjištěn v ozimém ječmeni v okr. SO západočeské obl. a silný výskyt na okr. RK (Synkov) ve východočeské oblasti.
První výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) a kyjatky travní (Metolophium dirhodum) byl zaznamenán na ozimé pšenici v jihočeské oblasti v okr. CB (Hrdějovice - 9.5.) a v severomoravské oblasti a Slezsku v okr. FM.
Lokálně střední výskyt vajíček a larev kohoutků (Oulema melanopus, Oulema lichenis) byl na stéblech ozimé pšenice zjištěn v okr. KL, KO, PH a střední výskyt byl zaznamenán v jižní části okresu ST a lokálně střední v. v okr. SU. Silný výskyt byl v ozimé pšenici byl zjištěn v okr. PH (Klecany) ve středočeské oblasti a v okr. LN (Drahonice u Lubence) v severočeské oblasti.
Střední výskyt brouků na ozimé pšenici byl zjištěn v okr. CK v jihočeské oblasti a silný výskyt v okr. PS (Horní Bělá) v západočeské oblasti.
Lokálně střední výskyt dřepčíků (Phyllotreta ssp.) na jarním ječmeni byl zjištěn v jižní části okr. PR.
První výskyt obaleče obilního (Cnephasia pumicana) byl zjištěn na listech ozimé pšenice v okr. LN (Drahonice u Lubence - 3.5.).
První výskyt imág vrtalky ječné (Agromyza megalopsis) byl zjištěn v okr. RA (Rakovník - 9.5.) v porostech oz. pšenice.
Lokálně silný výskyt háďátka zhoubného (Ditylenchus dipsaci) na ozimé pšenici byl zaznamenán v jihozápadní části okr. OL.
Zaplevelení
Silné zaplevelení pcháčem osetem (Cirsium arvense) bylo zjištěno v okr. HK (Skochovice) ve východočeské oblasti.

Bob obecný
Lokální silný v. mšice makové (Aphis fabae) byl zjištěn v okr. OP (Opava - město).

Hrách zrnový
Střední v. listopasa čárkovaného (Sitona limafus) byl zjištěn v okr. KV.
Silný v. byl zaznamenán v okr. TU (Ch. Hradiště), JC (Vokšice), SY (Trstěnice), PU (Staré Jesenčany).

Řepka ozimá
V okr. PS na lokalitách se srážkami se vytváří příznivé podmínky pro vznik infekce hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum).
První v. mšice zelné (Brevicoryne brassicae) byl zjištěn v okr. PZ 9.5. (Hodkovice u Zlatníků).
Střední v. blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) byl zaznamenán v okr. CK, v okr. SM po ošetření pyrethroidů opět masivní nálet zpět do porostu (vlivem sucha, tepla).
Střední v. krytonosce šešulového (Ceutorrhynchus assimilis) byl zjištěn v okr. OL; silný v okr. RA (Kroučová), PR.
Lokálně střední výskyt bejlomorky kapustové (Dasyneura brassicae) byl zaznamenán v okr. BE, ME, KH, RA, DO; silný v okr. UL (Dubice nad Labem). U obou výše uvedených škůdců v celé jihomoravské oblasti zjištěn střední výskyt (retardace růstů, praskání šešulí - sucho).
Ve východočeské oblasti v okr. SM (Jilemnice) porost zlikvidován dřepčíky (Psylliodes spp.) - při setí.

Mák
Vlivem sucha porosty nevzešly - pokračují zaorávky (10 ha) v okr. KH, BN, dále TR, UH.
Silný výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zjištěn v okr. PS (Křimice), LT Radovesice u Libochovic), OP (Opava - město), VS (Vsetín - sever okresu).
Střední výskyt krytonosce kořenového (Stenocarus fuliginosus) byl zjištěn v okr. PI (Miroticko) a středočeská oblast.

Len
Střední až silný výskyt dřepčíka (Longitarsus parvulus) okres SY a JC.

Cukrovka
Střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zjištěn v okr. LT v severočeské oblasti, v okr. BK, BO, BV, HO, PV, VY, ZN v jihomoravské oblasti - (předpokládá se další nárůst intenzity); lokálně střední až silný výskyt byl zaznamenán v okr. BR, KI, OL, OP, PR, VS v severomoravské oblasti a Slezsku.
Silný výskyt byl zaznamenán v okr. KL (Vraný), ME (Úžice u Kralup n. Vl.), NB (Křinec), PH (Brandýs n. Lab.) ve středočeské oblasti, v okr. LT (Hoštka u Roudnice n. Lab.); lokálně silný výskyt v okr. LT (Klapý, Podsedice, Mšené Lázně) v severočeské oblasti, v okr. BR (Krnov - Horní Předměstí), KI (Karviná - město), OL (Olomouc - město), OP (Opava - město) v severomoravské oblasti a Slezsku.
Lokálně střední až silné výskyty dřepčíků (Chaetocnema spp.) byl zjištěn v okr. PR, OP, OL; lokálně silný výskyt v okr. LT; silný výskyt v okr. LN (Orasice).
Silné zaplevelení pýrem plazivým (Agropyron repens) byl zjištěn v okr. HK (Smirady, Kratonohy) ve východočeské oblasti.

Hořčice bílá
Lokálně silný výskyt dřepčíka rdesnového (Chaectocnema concinna) na okrese CV a LN.

Brambory
Všeobecně pozorován silný výskyt brouků MB a první kladení vajíček zaznamenáno začátkem května - PZ, LT, PV, TR, UH, OP, PR, OL.
První výskyt larev L1 byl zaznamenán v okrese LT (Hošťka u Roudnice n. Lab. - 9.5.) v severočeské oblasti, lokálně ve středočeské oblasti a jihomoravské oblasti (drobní pěstitelé).
Střední výskyt brouků byl zaznamenán v okr. VS (Valašské Meziříčí - město), v okr. JS, silný výskyt v okr. MB (Staré Benátky), okr. OP (Opava - město). Lokálně střední až silné výskyty byly zjištěny v severní části okresu JS, v jižní a jihozápadní části okresu OL, v severní a severovýchodní části okresu OP, v jižní části okresu PR, v severní části okresu VS.
Silný výskyt brouků zaznamenán na vzešlých porostech v okrese LT a LN. V ranobramborářské oblasti v okr. NB, KH u drobných pěstitelů, v okr. PS a lokálně silný v okr. OL.

Pícniny
Silný v. kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) v porostech vojtěšky byl zjištěn
v okr. MO (Havraň).

Chmel
První výskyt plísně chmelové na listech (Peronoplasmopara humuli) byl zjištěn 9.5. v okr. OL (Olomouc - město).
První výskyt svilušky chmelové (Tetranychus telarius) na listech byl zaznamenán 9.5. v okr. RA (Rakovník).
Střední v. klopušek (Calocoris fulvomaculatus) byl zjištěn v okr. RA (k. ú. Smilovice, Kozojedy, Pochválov, Kroučová).
První výskyt mšice chmelové (Phorodon humuli) na listech byl zjištěn 6.5. v okr. PR (Přerov).
Střední napadení výhonů šedavkou luční (Hydraecia mycacea) bylo zjištěno v okr. RA (k. ú. Krupá, Mutějovice).
Silný výskyt dřepčíka chmelového (Psylliodes attenuata) byl zaznamenán v okr. LT (Siřejovice, Děčany), v okr. LN (Lipenec).

Ovocné dřeviny
Střední výskyt padlí jabloňového (Podosphaera leucotricha) byl zjištěn v okr. CK, CB; silný výskyt v okr. LT a CV v severočeské oblasti, v okr. PJ v západočeské oblasti
a v okr. JS u náchylných odrůd v severomoravské oblasti a Slezsku; všeobecně silné výskyty v extenzivně pěstovaných plochách.
Silný výskyt svilušky ovocné a jabloňové (Panonychus ulmi) v okr. PH (Větrušice
u Klecan), okr. RO (Břasy), okr. VS.
Silný výskyt mery jabloňové (Psylla mali) zjištěn v okr. JI, ZR.
Silný výskyt mšice jabloňové (Aphidula pomi) byl zjištěn v okr. CK (Frymburk), okr. PS (Horní Bělá), v celém okrese KT, v okr. JC (Lázně Bělohrad), v celém okrese HB.
První výskyt kladení vajíček obaleče jablečného (Cydia pomonella) byl zjištěn
v okr. BV, BO, HO, UH, Z N v jihomoravské oblasti a v okr. JS, OL, PR, OP
v severomoravské obl. a Slezsku.
Střední výskyt květopase jabloňového (Anthonomus pomorum) byl zjištěn v západní části okr. PI a východní části okr. ST; silné výskyty byly zaznamenány v okr. HK (Nechanice, Bydžovská Lhota), okr. TU (Dvorsko).

Švestka
Silný výskyt pilatky švestkové (Hoplocampa minuta) a pilatky žluté (Hoplocampa flava) byl zjištěn v okr. BO, BV, HO a ZN.
Lokálně střední výskyt puchrovitosti (Taphrina pruni) byl zaznamenán v okr. BV.
První výskyt obaleče švestkového (Cydia funebrana) byl zjištěn v okr. CR (Míčov - 10.5.); střední výskyt byl zjištěn v okr. PJ a PR; siln ý výskyt byl zjištěn v okr. TU (Zboží)
a OP.

Třešeň
První výskyt imág vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi) na třešních byl zjištěn v okr. OL (Olomouc - město), OP (Opava - město), PR (Přerov) - 9.5.

Višeň
První výskyt imág vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi) na višních byl zjištěn 9.5. v okr. OL (Olomouc - město), okr. PR (Přerov) a okr. OP.
Broskvoň obecná
Při nezměněných povětrnostních podmínkách v jihomoravské oblasti můž e dojít
k silnému výskytu padlí broskvoňového (Sphaeroteca pannosa).
Silný výskyt kadeřavosti broskvoní (Taphrina deformans) byl zjištěn v okr. PU, BM, PV, VY, UH.
Lokálně střední výskyt mšice broskvoňové (Myzus persicae) byl zjištěn v okr. PR (Pěnčice).

Angrešt
Střední výskyt amerického padlí angreštového (Sphaerotheca mors-uvae) byl zjištěn v okrese PI (Mirotice), celý okres ST, TA (Soběslav). Silný výskyt byl zaznamenán všeobecně ve středočeské oblasti, dále na okr. PU (Přelouč), CR. UO, HB, JS (zahrady), OL (drobní pěstitelé), PR (ošetřené keře).

Réva vinná
Lokálně silný výskyt erinózy a akarinózy byl zjištěn v okr. PR (drobní pěstitelé).
Maximum náletů obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) a obaleče jednopásého (Eupoecilia ambiguella) byl zaznamenán 4.5. v okresech BV, HO, UH a ZN (začátek signalizace ošetření).

Brslen
Ohniskov silný výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zjištěn v okrese RO (Dobřív).

Ostatní
Střední výskyt klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) byl zjištěn v okrese PE (Želiv).
Silný výskyt předivky zhoubné (Hyponomeuta evonymella L.) byl zjištěn na olších ve stromořadí v okrese TA (Sezimovo Ústí, Zárybničná Lhota) a na střemchách byl ve volné přírodě již třetím rokem zaznamenán v okrese SO, KV, ojediněle v okrese RO a holožír byl zjištěn v okrese CL (Nové Zákupy, Velký Grunov, Stružnice a Provodín), lokálně v okrese RA.

Za správnost
Ing. Martin Vošta, vedoucí oddělení monitoringu a prognóz
Ing. Jiří Madar, vedoucí odboru ochrany rostlin

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

Odbor ochrany rostlin
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05, tel. 02/21812872,2321,2932
Č.j.:36/2000/15-ORO
Praha 10.5.2000
* * *

Použité zkratky:
2 - oblast Středočeská, okres Benešov BN, Beroun BE, Kladno KL, Kolín KO, Kut. Hora KH, Mělník ME, Ml. Boleslav MB, Nymburk NB, Praha východ PH, Praha západ PZ, Příbram PB, Rakovník RA.
3 - Jihočeská, Čes. Budějovice CB, Čes. Krumlov CK, Jin. Hradec JH, Pelhřimov PE, Písek PI, Prachatice PT, Strakonice ST, Tábor TA.
4 - Západočeská, Domažlice DO, Cheb CH, Karlovy Vary KV, Klatovy KT, Plzeň město PM, Plzeń jih PJ, Plzeń sever PS, Rokycany RO, Sokolov SO, Tachov TC.
5- Severočeská, Č.Lípa CL, Děčín DC, Chomutov CV, Jablonec n.N. JN , Liberec LI, Litoměřice LT, Louny LN, Most MO, Teplice TP, Ústí n.Lab. UL
6- Východočeská, H. Brod HB, Hr.Králové HK, Chrudim CR, Jičín JC, Náchod NA, Pardubice PU, Rychnov n. Kn. RK, Semily SM, Svitavy SY, Trutnov TU, Ústí n.Orl. UO.
7- Jihomoravská, Blansko BK, Brno město BM, Brno venkov BO, Břeclav BV, Hodonín HO, Jihlava JI, Kroměříž KH, Prostějov PV, Třebíč TR, Uh.Hradiště UH, Vyškov VY, Zlín ZL, Znojmo ZN, Žďár n. Sáz. ZR.
8- Severomoravská a Slezko, Bruntál BR, Frýdek Místek FM, Jeseník JS, Karviná KI, Nový Jičín NJ, Olomouc OL, Opava OP, Ostrava město OT, Přerov PR, Šumperk SU, Vsetín VS.

OBOSRS - oblastní odbory SRS, OKOSRS - okresní oddělení SRS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down