Standardní technologie se vyplácí

Akciová společnost Humburky patří mezi špičkové podniky svého regionu. Nejen v rostlinné výrobě dosahuje nadprůměrných výsledků. Ne vždy se však za nimi skrývá ta nejintenzivnější technologie s použitím nejnovějších přípravků na ochranu rostlin a maximem vstupů. Například při pěstování řepky olejky zkušenosti z provozu, tak z pokusů, které v Humburkách vedou odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, ukazují, že se vyplácí standardní, avšak precizně prováděná technologie.

Agropodnik Humburky, a. s., vznikl v roce 2006 z původního zemědělského družstva. To bylo ještě z předrevolučního období věhlasné chovem koní. Chov koní převzal soukromý majitel a Agropodnik se nyní věnuje klasické zemědělské výrobě, ale i dalším aktivitám.

Úrodné nížiny i podhůří
„Na Královéhradecku obhospodařujeme 2900 hektarů půdy a na Trutnovsku 850 hektarů“, informoval ředitel podniku Ing. Petr Semerád a současně objasnil důvody k převzetí poměrně vzdáleného podniku v podhůří. Díky začlenění této farmy k tehdejšímu družstvu byla podniku navýšena mléčná kvóta. Záhy však po změnách politiky také odebrána. Podobný byl i osud předpokládaných dotací. Nevyšel záměr právě v méně příznivých podmínkách uložit půdu do klidu a nadále využívat mnohem úrodnější pozemky v nížinách. Ing. Semerád připustil, že za stávajících podmínek je ekonomika této části podniku, jež se mimo jiné věnuje chovu skotu bez tržní produkce mléka, nesrovnatelná s ekonomikou původní části podniku.

Klasická zemědělská výroba
Ing. Semerád blíže představil především humburskou část podniku. Tamní rostlinná výroba je zaměřena na pěstování ozimé pšenice (800 ha), ozimého (280 ha) i jarního ječmene (260 ha), řepky olejky (300 ha), cukrovky (160 ha) a dalších tržních plodin. Značná část výměry je věnována krmným plodinám, včetně jejich semenářských porostů. Živočišnou výrobu představuje jak chov dojného skotu, tak chov prasat. Asi 500 krav vykazuje velmi pěknou užitkovost 7458 l mléka za rok. U chovu prasat zmínil Ing. Semerád problémy vyplývající z nízkých výkupních cen. Proto je v plánu ukončit chov prasnic a ponechat pouze výkrm prasat. Kapacita výkrmu je asi 1500 kusů.
Agropodnik je i spoluvlastníkem Podniku pro výrobu vajec v Košičkách, s. r. o., kde asi 120 000 nosnic ročně snese 40 mil. vajec. V plánu je rozšíření kapacity tohoto podniku asi o 50 %.

Další podnikatelské aktivity
Městská jatka Vrchlabí, s. r. o., jsou dalším podnikem, v němž je Agropodnik majoritním vlastníkem. V tomto modernizovaném provozu se ročně poráží 40 000 prasat a 4000 – 5000 kusů hovězího dobytka.
Nezemědělskou podnikatelskou aktivitou Agropodniku Humburky je těžba písku. Nedávno zprovoznili nové ložisko o výměře 15 hektarů. „Díky této aktivitě jsme na tom ekonomicky trochu lépe než ostatní zemědělské podniku,“ přiznal Ing. Semerád.

Srážky rozhodnou o výnosu
Těžba písku naznačuje podmínky rostlinné výroby. „Na lehkých písčitých půdách, které tu převládají, je limitujícím faktorem dostatek vláhy“, uvedla agronomka Ing. Alena Semerádová. A jak dále objasnila, tamní porosty obvykle vypadají velmi slibně do začátku léta. Pak ale přijde sucho a výsledek je mnohem horší, než by se dalo odhadovat na jaře. To prý bude i případ letošního roku, kdy v Agropodniku očekávají jen průměrné výsledky. Průměr však v případě tohoto podniku znamená výnos ozimé pšenice 6,5 t/ha. V letech, kdy bylo vláhy více, zde dosáhli výnosu až 8 t/ha ozimé pšenice.

Srovnávání řepkové technologie
S Ing. Semerádovou jsem hovořili především o pěstování řepky – další z plodin, u níž dosahují nadprůměrných výsledků. Inspirací pro volbu té nejlepší technologie jsou pokusy, které společně s odborníky z České zemědělské univerzity v Praze, provádějí. Pět let po sobě srovnávali standardní a intenzivní technologii a jak se ukázalo, v tamních podmínkách není rozdíl ve výnosu nijak výrazný a při zohlednění nákladů jednoznačně vítězí standardní technologie. Zajímavé budou i výsledky současného srovnávání standardní a diagnostické technologie. Diagnostická technologie je mimo jiné zaměřena na správnou diagnostiku škodlivých činitelů, správné načasování ochrany.

Není standard jako standard
V podání Agropodniku Humburky se běžná technologie velmi blíží zmíněnému systému. Skrývá se za ní precizní práce agronomky. V průběhu vegetace odebírá vzorky rostlin kvůli posouzení výživného stavu či diagnostice chorob apod. Instalování GPS navigace do postřikovačů je dalším z mnoha kroků k vyšší preciznosti práce. Tato technologie by měla zamezit nežádoucím přestřikům, obzvláště nebezpečným při aplikaci herbicidů.

Kvalitní ochrana před pleveli – základ příští úrody
Právě herbicidní ochrana byla jedna ze součástí technologie, u které sev rozhovoru zastavila Ing. Semerádová. Ačkoli se řepková sezóna teprve blíží ke svému závěru, je nejvyšší čas plánovat sezónu novou, na jejímž startu je právě volba herbicidu.
V Agropodniku Humburky v řepce již několik let používají Command komplet, což je preemergentní kombinace Command 36 SC a Butisan 400 SC a stejně tomu bude i tentokrát. Jak Ing. Semerádová uvedla, s touto kombinací zabrání výskytu všem v této lokalitě se vyskytujících dvouděložných plevelů. Používají dávku 0,15 až 0,2 l/ha Commandu 36 SC a 1,5 l/ha Butisanu 400 SC. S dávkami obou přípravků je možné podle zkušeností agronoma a výskytu plevelů na pozemcích pracovat. U Commandu 36 SC je povelena dávka 0,15 – 0,25 l/ha, u Butisanu 400 SC 1,5 – 2 l/ha. Právě možnost pracovat s dávkami přípravků považuje agronomka za jednu z výhod. Oceňuje také to, že se u kombinace těchto přípravků dosud nesetkala s projevy fytotoxicity. „Porosty nelze již na začátku vegetace vystavovat riziku poškození,“ uvedla Ing. Semerádová a rovněž zmínila, jak důležité je udržet porost v tomto období v bezplevelném stavu. Jak doplnila Ing. Eva Zajíčková, regionální zástupkyně firmy F & N Agro Česká republika, s. r. o., s níž společně jsme o herbicidní ochraně řepky v Humburkách diskutovali, kombinaci Command 36 SC a Butisan 400 SC není nezbytné používat výlučně preemergetně. Pokud si to vyžádá průběh počasí či průběh prací v podniku, je možné tuto kombinaci aplikovat i časně postemergentně.

Letos řepce něco víc – předsklizňové aplikace
Přestože jsou v Humburkách zastánci standardní technologie a ne intenzity za každou cenu, Ing. Semerádová letos do řepky investovala o něco víc než jiné roky. Vedla ji k tomu očekávaná cena řepky. Hnojení řepky na úroveň 180 – 190 kg N/ha, použití listového hnojiva s bórem, regulátoru růstu s fungicidním účinkem na podzim a na jaře při výšce rostlin asi 40 cm, tři insekticidní ošetření během vegetace, fungicidní ošetření v době květu považuje Ing. Semerádová za standard. Letos však navíc přidala ještě jedno insekticidní ošetření, další dávku listového hnojiva. A právě v době naší návštěvy podniku plánovala kvůli mohutnosti rostlin předsklizňové ošetření kombinací přípravků Spodnam DC a Clinic. Kombinací těchto přípravků se podle firmy F & N Agro skloubí dva požadavky na předsklizňové ošetření – sjednotí se dozrávání porostu a řepka se ochrání před ztrátami.
Ing. Semerádová doufá, že i díky těmto zásahům budou letos v Agropodniku sklízet výnos řepky 4 t/ha. Pokud tomu tak nebude, tvrdí, že ani vyšší cena ji pro příště k intenzivnější technologii nesvede.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *