Současná pozice slunečnice

V podmínkách České republiky je slunečnice plodinou s krátkou historií a podobně jako v EU zaujímá nyní mezi olejninami svou výměrou druhé místo za řepkou. V posledních třech letech se plocha slunečnice stabilizovala na výměře přibližně okolo 28 až 30 tisíc hektarů. Konkrétní plochy v roce 2001 a porovnání s rokem předcházejícím udává podle rozdělení v jednotlivých zájmových pěstitelských oblastech tabulka 1. Její údaje pocházejí z dat SPZO.

Vývoj osevních ploch, výnosů a produkce slunečnice v posledních 15 letech jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.
Plocha slunečnice je přibližně rovnoměrně rozdělena mezi českou a moravskou oblast. Z tabulek je patrné, že v roce 2001 došlo k mírnému poklesu ploch slunečnice proti předcházejícímu roku přibližně o 6 %. Největší plochy slunečnice se nacházejí v krajích (podle nového územně správního členění) Brněnském, Středočeském, Ústeckém a Pardubickém. Podle okresů jsou největší výměry slunečnice v okresech Břeclav, Hodonín, Znojmo, Louny, Nymburk a Kolín. K mírnému navýšení ploch dochází v okresech Hodonín a Česká Lípa, naopak ke snížení ploch došlo roku 2001 v pěstitelsky příznivých okresech Znojmo, Břeclav, Brno – venkov, Vyškov, Kolín, Nymburk a Louny, a to především ve prospěch jiných jarních plodin (kukuřice na zrno, jarního ječmene a částečně i cukrovky). Z celkové produkce nažek je přibližně (podle výše produkce) 30 – 50 % exportováno a zbývající část je zpracována na olej, v pekárenském průmyslu a do směsí pro ptactvo.
Systém výroby slunečnice je součástí Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha (dále jen SVS-SPZO) a má za sebou dvanáctiletou činnost. Hlavní náplní činnosti SVS-SPZO je plošné poradenství v celé problematice pěstování slunečnice v České republice prostřednictvím regionálních poradců. Především pro členy, ale i ostatní zemědělskou veřejnost, jsou zakládány a vyhodnocovány pokusy s hybridy slunečnice ve spolupráci s osivářskými firmami za účelem výběru vhodného a výkonného hybridu do určitých klimaticko-půdních podmínek. Mimo to jsou zakládány pokusy v rámci řešení jednotlivých aktuálních problémů s cílem dosažení maximálních výnosů a kvality sklizně. Pravidelně jsou pořádána „Setkání pěstitelů slunečnice“ v jednotlivých pěstitelských oblastech (na pokusných místech), kde jsou pěstitelé seznamováni s technologií, marketingem a praktickou ukázkou jednotlivých hybridů slunečnice, včetně determinace nejvýznamnějších houbových chorob. Závěrem každého pěstitelského roku je vyhodnocovací seminář SVS-SPZO, který je součástí vyhodnocovacího semináře Systému výroby řepky.
Celou problematikou pěstování slunečnice doplněnou o aktuální informace se zabývá „Metodika pěstování slunečnice“ vydaná v roce 2000 ve spolupráci s externími pracovišti.

Ing. Božetěch Málek,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *