Snadná, účinná, flexibilní, a především bezpečná regulace porostů

V systémech intenzivního pěstování pšenice se pro dosažení vysokého a stabilního výnosu s požadovanou kvalitou zrna bez morforegulace porostů těžko obejdeme. Regulátory slouží nejen jako pojistka při ochraně porostů před polehnutím, jejich použití přináší ještě řadu dalších výhod.

Základem vytvoření dobrého produktivního porostu jarních i ozimých obilnin s předpokladem vysokého výnosového potenciálu jsou silné, dobře odnožené rostliny s bohatým kořenovým systémem. Ozimé porosty jsou často na začátku jarní vegetace slabé, hůře zapojené a s menším počtem odnoží. Příčin může být několik – opožděné setí, pomalé anebo nevyrovnané vzcházení na podzim v důsledku sucha, komplikovaný průběh zimy. U jařin se naopak velmi často potýkáme s nedostatkem vláhy v počátečním období růstu a je třeba vhodně podpořit rozvoj kořenového systému. Významným způsobem, jak takovým porostům pomoci, je vedle vyvážené výživy i dobře načasovaná aplikace vhodného morforegulátoru, který zpomaluje prodlužovací růst, podporuje odnožení a vyrovnanost odnoží, posílí rozvoj kořenového systému a zlepšuje příjem živin.

Pravdou je, že na trhu jsou dostupné odrůdy s kratším a pevnějším stéblem, u nichž klesá riziko silného poléhání a regulace není nezbytná. S častějším výskytem sucha a zvýšených teplot během vegetace je ale potřeba i u těchto odrůd posilovat odolnost rostlin proti abiotickému stresovému faktoru způsobenému právě suchem tak, že podpoříme rozvoj kořenového systému.

Pozitivní účinek regulátorů Moddus® a Moddus® Flexi, které obsahují účinnou látku trinexapax-ethyl zodpovědnou za podporu rozvoje kořenového systému, zlepšení příjmu živin a celkové vitality rostliny, je naprosto zřejmý a je potvrzen také řadou výsledků z realizovaných pokusů. Pozitivní vliv mohutnějšího kořenového systému se pozitivně projeví na úpravě struktury porostu (počtu klasů, HTZ, počtu zrn v klasu).

Foto 1 – Pozitivní účinek regulátoru Moddus

Termín pro morforegulaci i podporu kořenů

Hlavním termínem pro ošetření porostu pšenice morforegulátory je počátek sloupkování (BBCH 31–32). Aplikací produktů Moddus a Moddus Flexi podpoříme posílení kořenového systému, částečnou redukci vedlejších slabých odnoží, zkrácení jednotlivých partií stébla a zpevnění především dolních internodií. V podmínkách menšího rizika poléhání nebo u krátkostébelných odrůd doporučujeme aplikovat sníženou dávku, která pouze posílí rostlinu, ale nebude příliš krátit stéblo. U pšenice ozimé i ječmene jarního je dostatečná dávka 0,2 až 0,3 l/ha. Takové ošetření je také vhodné v případě suchého teplého počasí, kdy se pěstitel může obávat negativních dopadů morforegulátoru na porost. V podmínkách zvýšeného rizika poléhání nebo u odrůd s delším stéblem je vhodné použít plnou doporučenou dávku 0,4 l/ha.

Pokud nebylo provedeno základní ošetření morforegulátorem na počátku sloupkování a během další vegetace se objeví potřeba krácení porostu, je k dispozici morforegulátor Moddus® Flexi, který lze aplikovat v širším časovém rozmezí v průběhu celého sloupkování (BBCH 32 až 39). Dávkování je obdobné jako u přípravku Moddus.

Dělená opakovaná morforegulace

Dělené opakované ošetření morforegulátory se ukazuje jako vysoce efektivní a současně velmi šetrné ke kulturní plodině a opět ho lze využít u pšenice ozimé i ječmene jarního. Opakované ošetření lze provést následovně: regulátor Moddusaplikujemev BBCH 31 a v BBCH 37 provedeme aplikaci regulátoru Moddus Flexi. Dávkování v takovém případě snížíme, regulátor Moddus aplikujeme v dávce 0,2-–0,3 l/ha a Moddus Flexi v dávce na 0,2 l/ha. Dávky v době aplikace přizpůsobujeme aktuálním podmínkám počasí. 

Optimální řešení pro porosty s rizikem polehnutí

U hustých porostů, při vysoké intenzitě pěstování a u odrůd s dlouhým stéblem a nízkou odolností k poléhání je vhodná intenzivnější míra regulace. Na počátku sloupkování je možné použít vysoce efektivní kombinaci produktu Moddus s CCC. Dle našich zkušeností je při takové aplikaci v podmínkách vysokého rizika polehnutí zvláště vhodné ošetření chlormequat-chloridem v průběhu odnožování v dávce 0,75–1,0 l/ha s následným ošetřením produktemModdusběhem sloupkování (BBCH 31–32).

Foto 2 – Zkrácení výšky ozimé pšenice po aplikaci přípravku Moddus (vlevo) oproti standardu

Moddus Flexi – ještě vyšší rozpustnost

Regulátor růstu Moddus Flexi v nové ME formulaci je dobře mísitelný s celou řadou pesticidů, navíc jeho použití v tank mix kombinacích je pro rostliny mnohem bezpečnější a šetrnější, ve srovnání s vlastnostmi EC formulací. ME formulace nabízí záruku lepšího komfortu při práci a manipulaci s produktem, zjednodušuje a urychluje přípravu aplikační kapaliny, kdy nedochází k problémům s rozpustností v chladnějších podmínkách, produkt se po přípravě aplikační kapaliny neusazuje a postřiková kapalina je poměrně stabilní.

Regulátor růstu Moddus Flexi je vysoce rozpustný koncentrát s deklarovanou rozpustností už při teplotách od 5 °C. Nízká rozpustnost, zejména generických výrobků nebo produktů s WG formulací, může způsobit ucpávání filtrů, usazeniny v postřikovači, nerovnoměrné pokrytí nebo poškození rostlin při aplikaci a případné ztráty efektivity účinné látky. Všechny tyto faktory jsou při regulaci porostů nežádoucí.

Obecná pravidla pro aplikaci regulátorů

V rámci dlouholetých pokusů společnosti Syngenta bylo prokázáno, že teplota při aplikaci není nejdůležitější faktor z pohledu vlivu na účinnost regulace. Nejdůležitějším faktorem pro optimální účinek regulátoru je aktivní růst plodiny. Pokud plodina není v aktivním růstu, neměla by být regulována. Ideální je provádět aplikaci regulátoru v době aktivního růstu rostliny nebo pokud je aktivní růst očekáván.

Čím delší doba bude mezi aplikací regulátoru a zahájením aktivního růstu rostliny, tím nižší efektivitu regulace lze u jakéhokoliv regulátoru očekávat. Teploty hrají významnou roli v rozpustnosti produktů při přípravě aplikační kapaliny a při příjmu účinných látek rostlinou. Pro efektivní účinek regulátorů je ale tím nejdůležitějším faktorem aktivní růst rostliny – bez aktivního růstu není regulace možná.

Z toho důvodu doporučujeme u obou našich produktů aplikaci až při teplotách od 8 °C. Rozhodně není vhodná aplikace regulátorů růstu při očekávaných mrazících, dlouhodobě nízkých teplotách pod 5 °C a na porost jakkoliv stresovaný.

Regulátory Moddus i Moddus Flexi jsou do rostlinných pletiv rychle přijímány i při nízkých teplotách, optimální aktivita v rostlinných pletivech nastává při teplotách kolem 8 °C.

Mísitelnost regulátorů Moddus i Moddus Flexi

Oba produkty jsou velmi dobře mísitelné s celou řadou pesticidů a výsledné tank-mix kombinace ve srovnání s generickými přípravky jsou pro plodinu mnohem bezpečnější.

Oba produkty lze mísit s fungicidy, herbicidy, insekticidy i hnojivy s obsahem mikroprvků.

Při přípravě aplikační kapaliny obecně platí pravidlo, že pro přípravu tank mix kombinace s regulátory růstu není vhodné, aby tank mix kombinace obsahovala více než tři produkty/komponenty (včetně regulátoru růstu). Ideální a bezpečné pro plodinu je použít do tank-mixu dva komponenty.

Foto 3 - U hustých porostů, při vysoké intenzitě pěstování a u odrůd s dlouhým stéblem a nízkou odolností k poléhání je vhodná intenzivnější míra regulace

Mísitelnost s fungicidy

Mísitelnost regulátorů Moddus i Moddus Flexi s fungicidy je bezproblémová. Zde můžeme bezpečně použít do tank-mix kombinace produkty na bázi SDH inhibitorů (fungicid Elatus™ Era), azolové fungicidy (Pecari, Plexeo) i produkty jako Tern nebo Unix, případně jejich kombinace. Při přípravě tank-mixu aplikační kapaliny produktů Moddus a Moddus Flexi s fungicidem Unix je třeba pamatovat na dodržování správných postupů pro přípravu tank-mix kombinací. Důležité je nejprve aplikovat do aplikačního zařízení fungicid Unix a po jeho úplném rozpuštění doplnit regulátor Moddus. Zabráníme tak možným problémům s rozpustností fungicidu Unix. V případě využití tank-mix kombinace regulátorů Moddus EC nebo Moddus Flexi s azolovým fungicidem můžeme snížit dávku o 0,1 l/ha.

Mísitelnost s herbicidy

Mísitelnost s herbicidy je také možná, i když z obecného hlediska vlivu na obilniny méně šetrná. U regulátorů Moddus (EC i Flexi) jsme testovali především kombinace s našimi herbicidy Axial Plus a Avoxa. Jejich použití je pro plodinu bezpečné a možné. K plodině je však šetrnější nedoplňovat do tank-mix kombinace další komponent.

Mísitelnost s insekticidy

S insekticidy je použití tank mix kombinace naprosto bezpečné. Z hnojiv doporučujeme hnojiva s obsahem mikroprvků. Nevhodná jsou hnojiva s vysokým obsahem dusíku (DAM) a jejich aplikace ve vysokých koncentracích. Pokud je potřeba aplikovat DAM, je tank mix možný pouze při dodržování naředění DAM s vodou v poměru 1 : 3, pak můžeme hovořit o bezpečném použití pro plodinu.

Obecně při přípravě tank mix kombinací produktů platí pravidlo, že několikanásobné tank-mixy typu herbicid, morforegulátor, fungicid, listové hnojivo, stimulátor a/nebo smáčedlo jsou často kontraproduktivní. Nevedou k pozitivnímu výsledku, protože jednotlivé komponenty mohou ovlivňovat protichůdné biochemické reakce, taková kombinace může působit stresově na rostlinu a zvyšuje pravděpodobnost vzniku více či méně viditelné fytotoxicity.

Balíček inovativní high-tech technologie

Také letos nabízíme našim zákazníků skutečně inovativní technologii, regulátor Moddus Flexi v balíčku s fungicidem Elatus Era. Kombinace, která spojuje moderní formulaci regulátoru růstu se špičkovou úrovní fungicidní ochrany.

Spojte naše nejlepší produkty a využijte je ve své pěstební technologii pro ochranu porostů proti chorobám i proti polehnutí. Zajistíte si excelentně vyhlížející porosty a vysoké výnosy prvotřídní kvality.

Zabraňte polehnutí

Regulace porostu by měla být nedílnou součástí agrotechniky obilovin. Morforegulátory obecně mají mnohem menší intenzifikační efekt na formování celkového výnosu zrna než například výživa nebo fungicidní ošetření porostu. Hlavním smyslem jejich použití je ochrana porostu před poléháním, které, pokud k němu dojde, přináší významné škody jak na celkovém výnosu zrna, tak i na jeho kvalitě a zvyšuje náklady na sklizeň. Vzhledem k tomu, že na počátku vegetace nikdy nevíme, jak bude vegetační sezona probíhat a jak bude srážkově bohatá, je preventivní aplikace morforegulátoru v optimálním termínu ekonomicky vysoce efektivním opatřením.*     

Ing. Václava Spáčilová, PhD.,

Syngenta Czech,

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down