Slunečnice najde uplatnění i letos

Časný a razantní nástup škůdců a pravděpodobně značný výskyt mšic po celou dobu vegetace by letos neměl zaskočit ani pěstitele slunečnice. Stejně tak nesmí být překvapeni silným tlakem houbových chorob. Než ale tato situace nastane, je třeba rozhodnout, zda skutečně tuto významnou olejninu pěstovat, věnovat pozornost zakládání jejích porostů a také ochraně proti plevelům.

Na pěstování slunečnice, a především její ošetřování přípravky na ochranu rostlin, byl zaměřen odborný seminář, který uspořádala společnost BASF ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Uskutečnil se v polovině března na dvou místech republiky – v Čechách ve Veletově u Kolína a na Moravě v Pohořelicích.

Proč pěstovat právě slunečnici
Hlavním hlediskem při rozhodování o struktuře plodin jsou v posledních letech především možnosti odbytu a s nimi související ekonomika. Podle Ing. Božetěcha Málka ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin může letos slunečnice ekonomickou stabilitu zemědělského podniku posílit. Jak uvedl, roli hraje nejen to, že je slunečnice zařazena do skupiny plodin, na které se vztahují národní doplňkové přímé platby (Top-Up), ale také celosvětový vzestup zájmu o slunečnicový olej pro potravinářské využití. „Evropským trendem je navíc rozšíření pěstování high oleic hybridů slunečnice, jejichž nažky jsou vzhledem ke specifické kvalitě – vyššímu obsahu kyseliny olejové v oleji – výhodněji prodejné.“ dodal.
Zanedbatelný není ani přínos slunečnice pro osevní postup. Její dobrá předplodinová hodnota se projeví zvláště při vysokém zastoupení ozimých obilnin. „Slunečnice je jarní plodina, která je schopna čerpat vodu z větší hloubky než mělce kořenící jařiny. Letos bude tato její vlastnost předností nejen v aridních lokalitách, protože zásoby zimní vláhy jsou především v oblastech jejího pěstování nižší než v předchozích letech,“ upozornil Ing. Málek.

Zakládání porostu je důležitá operace
Samozřejmostí je pro slunečnici podzimní orba s případným urovnáním povrchu, přičemž nerozhoduje ani tak hloubka, ale především kvalita jejího provedení. „Jarní orba výrazně oddaluje vegetaci a minimalizace zpracování půdy není pro slunečnici vhodná, protože se po ní zdárně nevyvíjí typický kůlový kořen, ale povrchový – deskový či svazčitý,“ zdůraznil Ing. Málek. Zároveň předeslal, že letos mohou vzniknout potíže, pokud byly před osev slunečnice zařazeny meziplodiny. V mírné zimě nevymrzly, a tak je bude třeba zničit herbicidy. Pozor ale! Na rezidua růstových herbicidů, která budou v podobě organických zbytků následně uložena v oblasti klíčení slunečnice je tato plodina citlivá, a tak může dojít ke snížení počtu vzešlých rostlin nebo růstovým deformacím. Chemické hubení plevelů se stalo ve slunečnici samozřejmostí a protože jde o významnou součást pěstitelské technologie, bude mu v Zemědělci věnován samostatný článek.
„Slunečnici vyhovují pozemky, kde je slabě kyselá až slabě zásaditá půda s dobrým obsahem přístupných živin. Vyhovuje jí půda ve staré síle, a tak ji zařazujeme do druhé tratě a základní hnojení uplatňujeme na podzim do celého půdního profilu, a to především u půdy s nízkou nebo vyhovující zásobou živin ,“ řekl Ing. Málek. „Přesto tato plodina pozitivně reaguje na doplnění obsahu fosforu na jaře hnojením pod patu. Při korekci výživy by se nemělo zapomenout na mikroprvky, hlavně bór a síru,“ doporučil. I když je pro slunečnici stejně jako pro ostatní plodiny důležitý dusík, není vhodné ji tímto prvkem přehnojovat. Snižuje se potom obsah oleje, prodlužuje vegetace a zvyšuje výskyt houbových chorob.
Vybrat hybrid vhodný do daných půdních a klimatických podmínek není až tak obtížné, protože je v současné době jejich nabídka velmi široká. Nutné je ovšem mít na zřeteli ranost hybridu s ohledem na pěstitelskou oblast. Samozřejmostí by mělo být použití certifikovaného osiva registrovaného nebo v podmínkách České republiky prověřeného hybridu. To ale není zkušeným agronomům třeba připomínat. Jak Ing. Málek uvedl, nejobtížnější je stanovit termín setí. „Nesmí se sít ani předčasně, ani pozdě,“ zdůraznil s tím, že osivo slunečnice je velmi citlivé na špatný technický stav a nastavení secího stroje stejně jako na nekvalitně připravené seťové lůžko.

Zásahy fungicidy budou nutné
V letošním roce se očekává nejen zvýšený výskyt škůdců, zvláště mšic, proti nimž je nyní registrován pouze jeden insekticid, ale i houbových chorob. Pěstitelé by se měli na tuto situaci dobře připravit. Nejvýznamnějšími houbovými chorobami slunečnice jsou v České republice v posledních letech nepochybně sklerotiniová hniloba a fómové černání lodyh, zatímco na Slovensku způsobuje mnohem vážnější problémy červenohnědá skvrnitost slunečnice (Phomopsis helianthi), jak uvedl Ing. Róbert Jurových, zástupce firmy BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Málek se ve svém vystoupení podrobněji věnoval biologické ochraně. „V registrovaném biologickém preparátu Contans WG jsou účinnou látkou proti hlízence antagonistické houby Coniothyrium minitans,“ řekl a doplnil: „Protože jde o biologický přípravek, vztahuje se na něj dotace do výše 60 % z prokázaných nákladů na pořízení preparátu a jeho aplikaci.“ Zároveň doporučil nejvhodnější termín jeho použití po sklizni slunečnice, aby se omezilo přežívání sklerocií hlízenky v půdě. „Jde vlastně o ozdravení celého osevního postupu, protože hlízenka napadá celou řadu plodin,“ upozornil.
Také Ing. Michael Bajgar, regionální zástupce oddělení Agro BASF, spol. s r. o., pro jižní Moravu, který je u firmy BASF odborný garant pro segment slunečnice, luskovin a insekticidů, se letos u slunečnice obává houbových chorob. Kromě již zmiňované sklerotiniové hniloby škodí na Moravě výrazně i plíseň šedá. „Naše společnost nabízí kvalitní fungicidy na bázi azolů a strobilurinů. Některé z nich jsou v České republice registrovány, jiné jsou uplatňovány s velmi dobrými výsledky na Slovensku. Tyto praktické zkušenosti jsou velmi přínosné, a proto se budeme snažit registraci v tomto směru rozšířit,“ uvedl.
Dále zdůraznil, že letos bude zřejmě nutné vstoupit do porostů slunečnice s fungicidy dvakrát. „První fungicidní ošetření doporučuji ve fázi čtyř až osmi listů. To maximálně ovlivní výšku výnosu, druhé na počátku až konci květu slunečnice zvýrazní kvalitu produkce,“ shrnul stručně systém fungicidní ochrany s tím, že v úvahu je třeba vzít i náchylnost či odolnost jednotlivých hybridů vůči chorobám a celkový průběh povětrnostních podmínek v rozhodujících fázích vývoje slunečnice. V roce se silným tlakem houbových patogenů je vhodné volit širokospektrální přípravky. Příkladem z vývojové základny BASF to je Sportak Alpha HF, který loni pěstitelé slunečnice úspěšně použili na více než 40 % ploch.

Jak to je se slunečnicí u nás a ve světě
Do kontextu světové produkce slunečnicových nažek zahrnul Ing. Málek Českou republiku na základě odhadů z prosince 2006. Největšími světovými producenty slunečnice jsou Rusko a Ukrajina. Podle odhadů OIL Worldu (prosinec 2006) je produkce Ruska 6,5 mil. tun a Ukrajiny mírně přes hranici pěti milionů tun. Tyto země také v posledních letech mírně snižují vývoz. Setrvalý stav byl v Argentině, i když i tam sucho způsobilo problémy.
„V Evropské unii držely primát v pěstování slunečnice Francie, Maďarsko a Španělsko. Po rozšíření unie o Bulharsko a Rumunsko, kde je plocha slunečnice přibližně jeden milion 670 tis. ha, zasáhne produkce těchto zemí výrazně do evropského trhu se slunečnicovými nažkami. Evropská unie, která byla doposud trvalým importérem slunečnice především ze zemí třetího světa, z těchto zdrojů svou bilanci zřejmě vyrovná. V marketingovém roce 2006/07 se odhaduje potřeba dovozu EU 900 tis. tun,“ uvedl Ing. Málek.
V České republice je průměrná plocha slunečnice za posledních deset let zhruba 31,5 tis. ha a průměrný výnos 2,19 t/ha. Letos v Čechách plochy slunečnice proti roku 2006 určitě poklesnou. Podle objemu prodaného osiva přibližně na polovinu loňské plochy. Na Moravě tomu bude podobně, i když omezení pěstování této plodiny tam asi nebude tak výrazné. Ing. Bajgar je ale přesvědčen, že do sušších oblastí, kam se nehodí řepka, slunečnice patří. Je ovšem třeba najít takový systém výroby, při jehož uplatňování se výnosy dostanou na ekonomicky výhodnou úroveň, tedy přes tři tuny z hektaru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *