Sladovnický ječmen letos průměrný

Letošní rok zdaleka nebyl kvůli velké proměnlivosti počasí pro pěstování sladovnického ječmene ideální. Kvalita zrna, především toho sklízeného ve vyšších polohách, proto nebyla nejlepší. Celkově však sladaři ročník považují za průměrný. Takové hodnocení sezóny zaznívalo mimo jiné na sérii odborných seminářů pořádaných na několika místech republiky společností SOUFFLET AGRO a. s.

Semináře se věnovaly řadě polních plodin, jejichž osiva má společnost SOUFFLET AGRO ve své nabídce. Významná část programu se však zaměřila právě na sladovnický ječmen. V obchodě s touto komoditou má totiž mezinárodní společnost Groupe Soufflet, k níž patří zmíněná firma SOUFFLET AGRO a. s. a současně Sladovny Soufflet ČR a. s., velmi významné postavení.
Jak zaznělo na semináři v Nýřenech u Plzně, Soufflet Groupe je celosvětově druhou největší sladařskou společností, která například v loňském roce zpracovala 1,71 mil tun ječmene.

Český slad nejen pro domácí trh
„Sladovny Soufflet ČR jsou největším domácím výrobcem sladu z celkem 33 v současnosti činných sladoven,“ uvedl Ing. Dušan Falge ze Sladoven Soufflet ČR a dále informoval o tom, že se na celkové loňské produkci sladu u nás podílely 62 %. Loni se přitom v České republice vyrobilo 540 510 tun sladu, což bylo nejvíce v historii. V prvním pololetí letošního roku však výroba poklesla, přesto se zvýšil export této suroviny do zahraničí. Loni se sladu vyvezlo 43,7 % z celkového u nás vyrobeného množství.

Zájem o sladovnický ječmen trvá
Z letošní produkce ječmene plánují Sladovny Soufflet ve svých provozech v Nymburce, Kroměříži, Hodonicích, Prostějově a Litovli vyrobit asi 350 tis. tun sladu , přičemž asi 110 tis. tun chtějí uplatnit na domácím a 240 tis. tun na zahraničním trhu. Jak však Ing. Falge připomněl, ječmene i sladu je na trhu přebytek a proto se zvyšuje tlak na zdravotní nezávadnost a kvalitu. I přes situaci na trhu s uvedenými komoditami a i přes světovou hospodářskou recesi, které vedla ke snížení výstavu piva v řadě zemí, má podle něj pro české zemědělce smysl i nadále sladovnický ječmen pěstovat, neboť zájem o něj ze strany Sladoven Soufflet ČR bude i nadále.

Preferované odrůdy beze změn
Ing. Miroslav Mucha ze společnosti SOUFFLET AGRO uvedl, že oproti letošnímu roku se ani pro příští sezónu seznam preferovaných odrůd nemění. Zůstávají v něm odrůdy Bojos, Jersey, Kangoo, Malz, Prestige, Sebastian, Tolar, Xanadu, a ozimý odrůda Wintmalt. A jak okomentoval, letos se na celkovém nakontraktovaném množství ječmene nejvíce podílela odrůda Sebastian, následovaná odrůdami Prestige a Malz.

Hodnocení sklizně
Hodnocení letošní sklizně jarního ječmene bylo další téma probírané na semináři. Podle Ing. Muchy se jarní ječmen v České republice v roce 2009 pěstoval na výměře 320 207 hektarů, což oproti předchozímu roku znamenalo výměru nižší o více než 20 tis. hektarů. Také dosažený průměrný výnos 4,54 t/ha byl nižší než vloni, tudíž nižší byla i celková produkce – 1453 tis. tun. Průběh vegetace nebyl optimální, neboť počasí bylo velmi proměnlivé s velkými výkyvy, jaro bylo krátké, rychle nastalo letní počasí s nedostatkem srážek. Srážky naopak přišly v době žní a tudíž byl jejich průběh zpomalen.

Rozdíly v kvalitě podle lokalit
Ing. Mucha dále zmínil, ječmeny sklizené z produkčních oblastí Hané a Polabí jsou sladařsky hodnotné. Mírně problematické jsou ječmeny sklízené ve vyšších polohách – například na Vysočině a v jižních Čechách. Tyto ječmeny jsou biologicky poškozené, nemají lesklý žlutý vzhled, vyskytují se zahnědlé špičky i fuzária. Obecně podle zástupců sladoven může v letošním roce docházet ke snížení klíčivosti ječmene mnohem dříve než je obvyklé. Nejen proto je nezbytné věnovat uskladněným ječmenům pozornost – monitorovat kvalitu a výskyt škůdců. „Nižší obsah extraktu, vyšší barva a vyšší obsah bílkovin,“ hodnotil dále Ing. Mucha. Své vystoupení uzavřel konstatováním, že z pohledu sladařů lez očekávat průměrně kvalitní ročník.

Pěstitelská technologie
K dosažení požadované kvality ječmene je nezbytné dodržovat i správnou agrotechniku. Jí se na semináři věnoval Ing. Jiří Šilha, Ph.D. ze společnosti SOUFFLET AGRO. Hovořil především o použití fungicidů a vycházel v přednášce ze zkušeností z pokusů prováděných ve Všestarech. Zdůraznil, že strategie fungicidního ošetření musí vycházet z náchylnosti odrůdy na padlí a další choroby a také z předpokládaného infekčního tlaku během vegetace. Jak ukázaly pokusy, v takovém případě použití fungicidů zvýší výnos zrna o 9 – 23 %, podíl předního zrna až o 10 %, sníží propad o 0,14 až 2,5 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *