Silná trojka pro jarní odplevelení

Plevele patří ke škodlivým činitelům s pravidelným výskytem, bez ohledu na ročník, pozemek i pěstovanou plodinu. Vyskytují se v porostech každoročně, jsou ke kulturní plodině vysoce konkurenční a mají schopnost prosadit se i v silných, zapojených porostech.

V obilninách může přítomnost plevelů výrazně ovlivnit kvalitu zrna a výnos. Obilniny patří k plodinám poměrně náročným na úrodnost půdy a dostupnost vláhy, přítomnost plevelů je pak při pěstování obilnin logicky silně limitujícím faktorem. Mezi nejčastější se vyskytující plevele ozimých obilnin patří chundelka metlice (Apera spica-venti), violky, heřmánkovité plevele, rozrazily, hluchavky, svízel přítula, mák vlčí, brukvovité plevele a další.  Tyto plevele se mohou prosadit také v jarních obilninách. V jařinách můžeme předpokládat menší výskyt máku vlčího, chrpy modré nebo chundelky metlice, naopak ale musíme očekávat výskyt jarních druhů, jako jsou například oves hluchý, opletka obecná, hořčice rolní nebo například merlík bílý.

Regulace trávovitých plevelů

Škodlivost trávovitých plevelů je výrazná, v případě silného zaplevelení mohou ztráty na výnosu dosáhnout až 80 %. Jak bylo řečeno, mezi nejvíce zastoupené druhy s nejvyšší škodlivostí patří v ozimých obilninách chundelka metlice, u jařin oves hluchý.  V posledních letech se také rozšiřují další ozimé trávovité plevele, jejichž škodlivost není zanedbatelná, především sveřepynebo psárka polní.

Použití graminicidu Axial Plus je ideálním řešením pro regulaci chundelky metlice a ovsa hluchého i u silně zaplevelených pozemků a na lokalitách s výskytem rezistentních populací chundelky metlice.

Účinek na plevelné trávy není závislý na růstové fázi. Při aplikaci herbicidu Axial Plus je možné využít široké aplikační okno i z hlediska optimálních podmínek pro aplikaci. Axial Plus je možné aplikovat v rozsahu teplot od 1–25 °C, vysoká efektivita účinnosti i bezpečnost k plodině jsou samozřejmostí.

Avoxa je mimořádně vhodná pro regulaci odolnějších plevelných druhů, jako jsou sveřepy nebo psárka polní.

Axial Plus má novou, širší registraci

Axial Plus je od letošního jara registrován pro aplikaci v pšenici, ječmeni, žitu a tritikale a v ječmeni jarním. Aplikace je možná od růstové fáze obilniny BBCH 21 do BBCH 39.

Regulace dvouděložných plevelů

V jarním období je nutné zajistit eliminaci dvouděložných plevelů co nejčasněji, abychom omezili jejich konkurenční vliv. K tomuto účelu je velmi vhodný herbicid Camaro.

Camaro je možné u ozimů aplikovat od počátku odnožování, u ječmene jarního pak dokonce od růstové fáze BBCH 13. Ideální je počkat na optimální fázi dvouděložných plevelů, což odpovídá fázi od dvou do deseti listů (BBCH 10–19), optimálně v období intenzivního růstu plevelů. U pšenice, ječmene a tritikale ozimého doporučujeme Camaro aplikovat v dávce 0,6 l/ha, u ječmene jarního v dávce 0,5 l/ha. Aplikace je možná do růstové fáze druhého kolénka (BBCH 32).

Zastavení růstu citlivých plevelů je po aplikaci velmi rychlé, typické symptomy poškození plevelů (abnormality růstu, změna barvy) jsou patrné už za 7–10 dnů po aplikaci.

Mezi citlivé plevele řadíme heřmánkovité plevele, kokošku pastuší tobolku, mák vlčí, merlík bílý, penízek rolní, pohanku svlačcovitou, ptačinec žabinec, svízel přítulu i výdrol řepky.

Jak odstranit dvouděložné plevele i trávy

V případě současného výskytu dvouděložných i trávovitých plevelů doporučujeme použít Camaro v sekvečním ošetření s herbicidem Axial Plus nebo v tank-mix kombinaci s herbicidem Avoxa.

Použití v sekvenčním ošetření souvisí s obsahem účinných látek v herbicidu Camaro: účinné látky na bázi růstových herbicidů mohou způsobit v kombinaci s ú. l. pinoxaden antagonistický efekt v účinku na chundelku metlici, proto je třeba dodržet při aplikaci jednotlivých herbicidů odstup mezi aplikacemi minimálně jeden týden. Camaro aplikujeme v registrované dávce.

Při aplikaci v tank-mix kombinaci s herbicidem Avoxa se dávka Camara může snížit asi o 0,1 l/ha a může se pohybovat od 0,5 do 0,6 l/ha. Dávka Avoxy je závislá na druhu trávovitých plevelů. Při regulaci chundelky nebo ovsa postačí dávka Avoxy 1,35 l/ha, v případě výskytu sveřepů nebo psárky je potřebná dávka 1,8 l/ha.

Výhodou tank-mix kombinace herbicidů Camaro a Avoxa je rychlé a efektivní odstranění plevelů v jednom vstupu, velmi široké spektrum účinku, posílení účinku na některé dvouděložné plevele (rozrazily, violka). Kombinace je použitelná do všech obilnin, kromě porostů ječmenů.

Camaro lze mísit i s fungicidy a insekticidy

Camaro lze bez problémů mísit také s fungicidy (Unix, Tern, Pecari, Plexeo) a insekticidy (Karate Zeon).*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.
Syngenta

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down