Setkání školkařů ve Skalském dvoře

Členové Svazu školkařů ČR se vždy na počátku roku scházejí, aby společně zhodnotili rok uplynulý, zvolili nové členy představenstva a naplánovali společné aktivity do budoucna. Akce, která se již tradičně koná v příjemných prostorách hotelu Skalský dvůr na Vysočině, pro ně znamená také možnost vzájemných setkání spojených s výměnou zkušeností, postřehů a informací.

Setkání členů Svazu školkařů ČR bylo rozloženo do dvou dní a skládalo se ze dvou částí. První část akce proběhla ve znamení odborných seminářů a firemních prezentací, druhou tvořila valná hromada spojená s volbou členů představenstva. K účasti na vzdělávací části programu byli přizvání všestranní odborníci a také kolegové ze sousedního Německa.

Odborné znalosti jsou důležité
Jako čestní hosté přednáškové části programu byli hned v jeho úvodu přivítáni tajemnice Svazu květinářů a floristů Jana Ischiová a dále pracovníci odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR, konkrétně vedoucí oddělení speciálních plodin Ing. Ivan Branžovský, CSc., a jeho kolegyně Ing. Zuzana Přibylová, kteří také cyklus přednášek zahájili. Posluchači se od nich dozvěděli cenné informace o možnostech finanční podpory zahradnictví v České republice ať už prostřednictvím národních dotací či strukturálních fondů Evropské unie. Z nich stojí za zmínku Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), k němuž se nyní připravují národní programovací dokumenty a zahájení možnosti předkládání projektů se předpokládá od roku 2007.
Na jejich přednášku vhodně navázalo vystoupení Ing. Heleny Součkové, CSc., z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, ze kterého se přítomní dozvěděli o konkrétních podopatřeních využitelných pro získání dotací do školkařského sektoru. Z operačního programu zemědělství jsou jednou z možností aktivita prohloubení diverzifikace zemědělských činností (podopatření priority I) nebo pozemkové úpravy v případě, kdy jde o pěstování dřevin a jejich využití v územních systémech ekologické stability (podopatření priority II).
Co se týká programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a jeho základní priority, trvale udržitelného rozvoje zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů mohou být z hlediska dotací pro školkaře zajímavá opatření pro hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s environmentálními omezeními a agro-environmentální opatření. Ing. Součková také upozornila přítomné na programy administrované jinými resorty.
Velmi zajímavé bylo i vystoupení Gregora Buschköttera, zástupce německých školek Wilhelm Ley GmbH z Meckenheimu, jejichž historie sahá do roku 1891. Pondělní blok přednášek uzavřel svým vystoupením další z německých hostů, který se setkání školkařů zúčastnil již opakovaně, nezávislý marketingový poradce Rudolf Dirr.
I druhý den školkařského setkání by se dal stručně hodnotit jako velmi poučný a samozřejmě pracovní. Jeho velká část byla věnována prezentaci firem, jejich výrobků a výpěstků. Představena byla celá řada již dříve prodávaných i novinkových pěstebních substrátů, hnojiv, rostlin a také závlahové technologie a softwaru pro zahradnictví. Odpoledne bylo věnováno opět vzdělávání.

Valná hromada zvolila předsednictvo
Hlavním diskusním tématem celého semináře a samozřejmě i středeční valné hromady se stala problematika pro všechny zúčastněné nejpalčivější – získávání dotací do školkařského sektoru a možnosti zařazení jeho produktů do snížené sazby DPH. Školkaři, ač pěstují na zemědělské půdě, získávají díky nepotravinářskému charakteru svých výpěstků dotace velmi složitě. Jejich produkty jsou na rozdíl od jiných států Evropské unie zařazeny v současné době do základní sazby DPH, což je činí méně konkurenceschopnými.
Projednávaly se také různé způsoby propagace produktů českého školkařství, účast na výstavách doma i v zahraničí a organizace poradenské služby.
Plénum valné hromady svazu uctilo památku zesnulých významných zahradníků, připomnělo si významná výročí založení některých školek a poblahopřálo významným postavám českého školkařtví a zahradnictví k jejich životnímu jubileu v letošním roce. Samozřejmě proběhla i volba zástupců do předsednictva svazu. Do funkce předsedy Svazu školkařů ČR byl znovu zvolen Ing. Jiří Veleba.
O praktickém významu akce pro členy Svazu školkařů ČR svědčí i každoroční vysoká účast. I letošní čísla to potvrdila: 140 osob z celé České republiky i několik členů ze Slovenska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *