Seminář o GMO

Obavy a odpor vůči geneticky modifikovaným organismům (GMO) obecně, v zemědělství pak především vůči geneticky modifikovaným plodinám, je ovlivněn mj. také nedostatečnou informovaností veřejnosti o dané problematice. To pak napomáhá i tomu, že silná a převážně negativní publicita může do značné míry ovlivňovat přístup lidí k této nové technologii. Tento stav proto může nejlépe řešit setkávání obou stran, tedy zastánců i odpůrců. A je jen dobře, že k těmto diskusím u nás již dochází.

Pořadatelem jedné z těchto záslužných akcí byl Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze. Dne 2. května uspořádal pod názvem „Geneticky modifikované organismy a jejich využití v zemědělství“ ve spolupráci s ministerstvem zemědělství ČR odborný seminář. Zcela zaplněný konferenční sál svědčil o zájmu o danou problematiku. Účastníci byli ing. Z. Doubkovou (MŽP) seznámeni se zákonem č. 153/2000 Sb. ze dne 10. 5. 2000 o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a jejich produkty. Prof. RNDr. J. Drobník, DrSc. pak seznámil přítomné s problematikou GMO jako pokračováním šlechtitelství, s GMO 1.–3. generace a hodnocením rizik a dopadem GMO na zemědělství ve státech EU a ČR. O významu a možnostech využití GMO v živočišné výrobě pak informoval Doc. Ing. J. Petr, DrSc., v rostlinné výrobě pak Doc. Ing. RNDr. F. Kocourek, CSc. Na druhé straně vyslovili své výhrady a obavy zástupci hnutí Greenpeace (Ing. Z. Piknová a Dr. Č. Hrdinka), Mgr. M. Ambrozková a Ing. K. Jech. Na jimi přednesené názory a dotazy pak odpovídali zúčastnění odborníci (Prof. Drobník, doc. Petr, doc. Kocourek). Dotazy vznášeli i účastníci semináře. Diskuse přesáhla značně původně uvedenou dobu trvání semináře a svědčí o potřebě a prospěšnosti pořádání podobných akcí. V závěru semináře upozornil prof. Drobník zájemce na další akci se zaměřením na tuto tematiku.

Ing. Alena Flohrová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *