Rezistentní bytel metlatý

Vývoj a šíření plevelů rezistentních vůči herbicidům je podle našich zjištění a podle mnoha zahraničních autorů vážným problémem. Podle nejnovějších informací ze zahraničního tisku uvádíme, že bylo zjištěno ve 45 zemích světa 216 plevelů s rezistentní vůči herbicidům a jejich počet se stále zvyšuje.

Vůči inhibitorům fotosystému II (zejména triazinům) bylo popsáno 71 plevelných druhů a vůči inhibitorům enzymu acetolaktátsyntázy (imidazolinony a sulfonylmočoviny) 43 plevelných druhů s rezistencí. Je zajímavé, že vůči inhibitorům auxinů bylo doposud popsáno pouze 17 plevelných druhů s rezistencí, a to vzhledem k tomu, že tyto herbicidy se používají déle než padesát let. Jistě zde hraje významnou roli jejich nízká perzistence v půdě. Z dosud prokázaných plevelů rezistentních vůči 2,4-D jde například o chrpu, hořčici nebo mrkev. V České republice jsme dosud tento typ rezistence neprokázali.
Bytel metlatý (Kochia scoparia) je cizí expanzivní plevel. V České republice jsme prokázali bytel metlatý rezistentní vůči herbicidu imazapyru ze skupiny imidazolinonů. Tento plevel vykazoval křížovou rezistenci i vůči některým sulfonylmočovinám (nicosulfuron, triflusulfuron, tribenuron a chlorsulfuron). O křížové rezistenci hovoříme proto, že obě skupiny herbicidů mají stejný mechanismus účinku, a to inhibici enzymu acetolaktátsyntázy. Podstata rezistence vůči inhibitorům acetolaktátsyntázy spočívá v tom, že u rezistentních rostlin je tento enzym změněn a na rozdíl od rostlin citlivých u nich nedochází k inhibici biosyntézy aminokyselin s větveným řetězcem (valin, leucin, isoleucin). U tohoto plevele jsme zjistili i tak zvanou mnohonásobnou rezistenci (to znamená rezistenci vůči dvěma skupinám účinných látek se zcela odlišným mechanismem účinku), a to vůči inhibitorům acetolaktátsyntázy a inhibitorům fotosystému II (triaziny). Jde o nález zcela ojedinělý, tento druh mnohonásobné rezistence byl u bytelu metlatého zjištěn pouze na několika místech USA v oblastech intenzivního pěstování pšenice. Obdobně byla zcela ojediněle prokázána tato rezistence u laskavce ohnutého v Izraeli.
Na šíření tohoto plevele z oblasti nádraží, kolejišť a vůbec železnice na odstavné plochy, silnice, dopravní komunikace a i na ornou půdu jsme již upozornili. Uvedli jsme mimořádnou životaschopnost plevele, který přežívá a může tvořit ohromné množství semen i na minimu půdy a v nevhodných podmínkách (komunikace, zídky, zdevastované plochy s minimem půdy).
Vzhledem k šíření tohoto mimořádně obtížného plevele, který byl ještě před několika lety téměř neznámý, bychom chtěli upozornit zemědělské odborníky na skutečnost, že v USA byl prokázán bytel metlatý rezistentní vůči účinné látce dicamba. V našich přípravcích je tato látka obsažena například v herbicidech Banvel 480 S, Cadence 70 WG a Lintur 70 WG. I když u nás zatím nehrozí bezprostřední rozšíření bytelu metlatého v porostech obilnin, vzhledem k nálezu bytelu metlatého rezistentního vůči chlorsulfuronu (dosud jediný nález v Evropě) a mnohonásobné rezistenci vůči atrazine není možné tuto skutečnost podceňovat.
Malá účinnost herbicidu dicamba na bytel metlatý byla zjištěna v kukuřici a pšenici v některých obilnářských oblastech. Dalším výzkumem bylo potvrzeno, že na 11 % zkoumaných pozemků byly rostliny, které přežily ošetření herbicidem dicamba. Citlivé rostliny bytelu metlatého byly poškozeny dávkou 35 g.ha-1 a odumřely, kdežto rostliny rezistentní nevykázaly poškození dokonce při ošetření dávkou 210 g.ha-1. Dále bylo potvrzeno, že příjem, translokace a metabolismus herbicidu dicamba byly stejné u citlivé i rezistentní rostliny a že tedy toto nemůže být příčinou rezistence bytelu metlatého. Rezistentní rostliny byly nižšího vzrůstu, měly tmavěji zelenou barvu a byly více odolné vůči nižším teplotám než rostliny citlivé. V této souvislosti je zajímavé připomenout naše výsledky, které ukázaly, že rostliny bytelu metlatého rezistentní vůči chlorsulfuronu mají proti rostlinám citlivým lepší klíčivost při nižších teplotách (5 ºC).
Ze zahraničních výsledků vyplynulo zjištění, že rezistence bytelu metlatého vůči herbicidu dicamba je podmíněna jedním dominantním nebo částečně dominantním genem. Předpokládá se, že herbicid působí změny proteinů, které vážou herbicid, a enzymů, které se účastní metabolismu tohoto herbicidu. Úvahy o tom, že herbicid dicamba se používá často v kombinaci s účinnými látkami typu 2,4-D a inhibitory acetolaktátsyntázy pro hubení plevelů a že tedy tato kombinace může být v praxi úspěšná, nemohou obstát vzhledem k již prokázané rezistenci tohoto plevele vůči inhibitorům acetolaktátsyntázy.
Na zemědělské odborníky je v současné době kladen velký nárok při praktické regulaci plevelů, musí věnovat velkou pozornost výběru vhodných herbicidů a sledovat spektrum plevelů na daném pozemku. Je nutné, aby sledovali i výskyt plevelů dříve považovaných za nevýznamné, jejichž výskyt by v budoucnosti mohl působit značné ekonomické škody. Výskyt těchto plevelů je nutné monitorovat nejen na orné půdě, ale i na neobdělávaných plochách.

RNDr. Daniela Chodová, CSc.,
Výzkumný ústav rostlinné výroby,
Praha – Ruzyně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *