Řepka potřebuje intenzívní ochranu

Ozimá řepka je plodinou, jejíž pěstování přináší většině pěstitelů zisk. Plocha řepky se již několik let pohybuje kolem 350 tisíc hektarů, což je více než 10 % orné půdy. Proto nelze z agrotechnického pohledu o dalším zvyšování výměry uvažovat. Jedinou cestou k navýšení výroby řepkového semene je zintenzívnění jejího pěstování. Shodli se na tom účastníci symposia Intenzita v pěstování a ochraně řepky ozimé, které 8. ledna uspořádala firma Dow AgroScience v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Přednášky odborníků ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, České zemědělské univerzity, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a zástupců pořádající firmy se těšily nebývalému zájmu více než pětistovky pěstitelů.

Význam agrotechniky nelze pominout
Cesta k intenzifikaci výroby řepky vede mimo jiné přes zintenzívnění její ochrany. Proto tomuto tématu byla věnována velká část symposia.
Ing. Josef Soukup z ČZU pěstitelům připomněl, že často podceňovaným, ale velmi významným prvkem agrotechniky v systému regulace zaplevelení řepky je úroveň základní agrotechniky. V rámci konkrétních doporučení pro herbicidní zásahy pěstitelům vysvětlil, že žádná z dosud používaných účinných látek nezajišťuje současně regulaci obou nejrozšířenějších a nejškodlivějších plevelů ozimé řepky – svízele přítuly a heřmánkovitých. Proto je nezbytné herbicidy kombinovat. Základ ochrany proti plevelům tvoří aplikace předseťových nebo preemergentních herbicidů proti svízeli přítule doplněná podle potřeby kombinačním partnerem proti heřmánkovitým plevelům. Jak ale dodal, řepka má oproti dalším plodinám stabilnější ekonomiku pěstování, investice do ochrany mají zpravidla velkou návratnost, a proto je řepka i v popředí obchodního zájmu výrobců pesticidů.
V krátkodobém horizontu lze očekávat zavádění nových účinných látek. Podle ing. Soukupa by v dlouhodobějším horizontu mohlo zavedení geneticky modifikovaných odrůd či diferencované ochrany v rámci pozemku znamenat nové možnosti v ochraně řepky.
Ing. Jan Mikulka z VÚRV pěstitele informoval o konkrétních možnostech regulace výdrolu obilnin a pýru plazivého. Zdůraznil, že volba herbicidu rozhoduje o účinku zásahu pouze z 25 %. Rozhodující je kvalita aplikace, která rozhoduje z 55 %. Povětrností podmínky ovlivní účinnost přípravků asi z 20 %.
„Výskyt škůdců se stane limitujícím faktorem pěstování řepky, uvádějí některé prognózy,“ informoval ve své přednášce Ing. Jan Kazda. Jak dále komentoval, ať už uvěříme těmto předpovědím nebo ne, je nepochybné, že ochrana proti škůdcům řepky si zaslouží velkou pozornost. Dokládá to skutečnost, že například v roce 2000 bylo v průměru na hektar řepky aplikováno téměř 0,8 kg zoocidů, což představuje celkem asi 163 mil. korun. Při připočítání asi 5,4 milionu korun za insekticidní ochranu to je více než polovina celkové částky investované do ochrany všech polních plodin.
Ing. Karel Říha z ÚKZUZ hovořil o fungicidní ochraně řepky. Jak na závěr svého vystoupení uvedl, ověřování účinnosti a efektivnosti fungicidní ochrany prokázalo, že pravidelné použití kombinované fungicidní ochrany porostů řepky (podzim + jaro nebo podzim/jaro + období květu) prováděné při současném použití plné insekticidní ochrany je ekonomické při výnosové úrovni 3 tuny. Také ing. Říha zdůraznil, že neméně podstatný vliv na výnos řepky má celá agrotechnika. Jak dále uvedl, jednou z podstatných složek udržení nebo zvýšení ekonomiky pěstování řepky je a bude systém preventivních zásahů proti zamoření půdy. I minimalizace zpracování půdy je ve skutečnosti systémem používajícím vysokou intenzitu vkladů. Proto se podle ing. Říhy fungicidní ochrana společně s doplňováním chybějících živin jeví jako nezbytná intenzifikační nástavba.

Novinka mezi herbicidy
Jak ve svém vystoupení předeslal ing. Soukup, dosud čeští pěstitelé řepky neměli k dispozici žádný širokospektrální herbicid do řepky. Jak se však účastníci symposia dozvěděli, zdá se, že uvedení prvního takového přípravku na trh na sebe nenechá dlouho čekat. Firma Dow AgroScience předpokládá v dohledné době registraci přípravku Galera. Tento herbicid určený pro ochranu ozimé i jarní řepky i hořčice by podle Ing. Petra Portycha měl spolehlivě likvidovat široké spektrum plevelů, především heřmánkovité, svízel, pcháč a další hospodářsky významné plevele. Pěstitelé jistě ocení, že okno termínu možné aplikace je velmi široké – od časného podzimu, kdy má řepka druhý pár pravých listů, až do počátku květu řepky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *