Řepka je nejlepší banka

Investovat do řepky se podle doc. Ing. Jan Vašáka, CSc., z České zemědělské univerzity zaručeně vyplatí. „Řepka je nejlepší banka,“ uvedl doslova na semináři upořádaném společností Uniroyal Chemical v Bechyni. Jednou z investic, které měl na mysli bylo i předsklizňové ošetření. Právě tato součást agrotechniky řepky byla jedním z hlavních témat nejen bechyňského semináře, ale i dalších čtyřech akcí, které Uniroyal Chemical v polovině června uspořádal na několika místech republiky.

Na plevele správnou agrotechnikou
„Plevelné spektrum se stále mění, plevele se stávají agresivnějšími“ uvedl na úvod svého referátu na semináři v Bechyni Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Přítomné pěstitele rovněž upozornil na to, že regulace plevelů herbicidy je až poslední možností jejich potlačení. Připomenul, že o výskytu plevelů rozhoduje celá agrotechnika, která začíná již sklizní předchozí plodiny, zpracováním půdy atd. Velkou měrou se na výskytu plevelů podílí také osevní postup. Ten je však mnohdy podřízen ekonomice a proto se pěstují jen plodiny, které lez uplatnit na trhu. Pak je chemická ochrana nezbytná. Jak dále ing. Mikulka uvedl, právě herbicidy se podílí největší měrou na celkových nákladech vynaložených na ochranu, v České republice až 71 %. Ač je toto procento ve světě nižší, v Evropě 41 %, není to dáno menším používáním herbicidů, ale větším používáním ostatních přípravků.
Často se diskutuje o tom, jaký přípravek je nejlepší. Jak však ing. Mikulka vysvětlil, mezi přípravky, které jsou na trhu, nejsou příliš velké rozdíly. O účinnosti přípravku rozhoduje především jeho správné použití. Velkou roli sehrává termín aplikace, pouze jedna třetina aplikací je podle něj provedena ve vhodnou dobu. Neméně významným faktorem ovlivňujícím účinnost přípravku je množství aplikované vody.
V závěru svého vystoupení ing. Mikulka také upozornil na vznikající rezistenci plevelů a proto doporučil střídání herbicidů.

Regulace dozrávání
„Řepka zatím slibuje dobrý výnos, který v průměru odhaduji 2,8-2,9 t/ha. Řada podniků překročí výnos 4,5 t/ha,“ uvedl doc. Vašák. Přesto o výnosu stále není rozhodnuto a pěstitel jej ještě může ovlivnit dvěma zásahy. Konečný výsledek ovlivní použití regulátoru dozrávání a kvalita sklizně.
Stonky řepky v letošním roce zůstávají stále zelené a rostliny si drží listy. To je dobře, protože rostliny nadále intenzivně asimilují. Nepříjemné však je, že porosty jsou nevyrovnané a na některých místech ještě koncem června řepka dokvétá. Proto bude podle doc. Vašáka nutné dozrávání regulovat a za těchto podmínek se jeví jako nejvhodnější řešení přípravek Harvade. Pěstitelům naznačil, podle jakého klíče se rozhodovat při ošetřování porostů. Nezaplevelené porosty s výhledem výnosu do 2,5 t/ha není podle něj nutné ošetřovat. Porosty slibující výnos vyšší, pokud nejsou zaplevelené a stojí, doporučil ošetřit přípravkem Harvade či Spodnam, podobné doporučení platí i pro skloněné porosty. Mezi dvěma uvedenými přípravky rozhodne typ používaného kombajnu či strategie sklizně. Polehlé porosty je podle doc. Vašáka vhodné ošetřit Spodnamem, v případě zmlazení doporučil kombinaci Spodanamu a Basty. Pokud je řepka poškozeny škůdci šešulí, doporučuje pro čisté i zaplevelené porosty Spodnam. Řepky silně zaplevelené svízelem či heřmánkovcem by měly být ošetřeny Reglonem, v případě středního zaplevelení Bastou, případně v kombinaci se Spodnamem. Roundup se podle doc. Vašáka hodí pro předsklizňové ošetření řepky zaplevelené pýrem či ptačincem.
Doc. Vašák však neporučoval pouze zásahy, které se týkají současné sezóny. Dotkl se většiny novinek v celé technologii pěstování řepky (viz Téma týdne v Zemědělci č. 17).
Ing. Bořivoj Lhotský, CSc. ze společnosti Uniroyal Chemical doplnil vystoupení doc. Vašáka o firemní doporučení při používání přípravku Harvade. „Lepší dříve než později,“ zopakoval důležité pravidlo. Pěstitelům vysvětlil, jaký přínos mohou od přípravku Harvade očekávat. Podle ing. Lhotského je to především zvýšení výnosu v průměru o 8 %, snížení vlhkosti až o 4 %, zvýšení olejnatosti atd. Potvrdil názor doc. Vašáka, že Harvade je určen slibným porostům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *